ANKEM Dergisi Yıl:1991 Cilt:5 Sayı:1

Cilt 5 • Sayı 1 • 1991  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 7]
A GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOKLARDA PENİSİLİN TOLERANSININ GÖSTERİLMESİNDE GRADİENT-REPLİKA PLATE YÖNTEMİNİN KULLANILMASI
Use of gradient-replica plate method for the demonstration of tolerance to penicillin in group A beta-hemolytic streptococci

Nihal KARABİBER1, Sevgi TÜRET2
1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 8 - 16]
STAFİLOKOKLARIN KEMOTERAPÖTİK DUYARLILIKLARI
Chemotherapeutic susceptibility of Staphylococcus strains

Gürol EMEKDAŞ, Ömer KOCABEYOĞLU, Sevgi SONUVAR
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Etlik, ANKARA
 
[s. 17 - 21]
KOAGULAZ POZİTİF VE NEGATİF STAFİLOKOK SUŞLARININ PENİSİLİN G, AMPİSİLİN, AMOKSİSİLİN, AMPİSİLİN+SULBAKTAM VE AMOKSİSİLİN+KLAVULANİK ASİTE DUYARLILIKLARI
The susceptibility of coagulase positive and negative staphylococci to penicillin G, ampicillin, amoxicillin, ampicillin+sulbactam and amoxicillin+clavulanic acid

Tümer VURAL, Meral PAMUKÇU, Dilek ÇOLAK, Gönül MUTLU
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloj Anabilim Dalı, ANTALYA
 
[s. 22 - 25]
ÇEŞİTLİ MUAYENE MADDELERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Antibiotic susceptibility of bacteria isolated from various clinical specimens

Aytekin OĞUZ1, Hülya (Karadayı) ERGİN1, A.Alev TAMKAN2, Şengül ÖCAL2, Afitap İÇAĞASIOĞLU3
1SSK Göztepe Hastanesi, 3.Dahiliye Kliniği, Göztepe, İSTANBUL
2SSK Göztepe Hastanesi, Bakteriyoloji Servisi, Göztepe, İSTANBUL
3SSK.Göztepe Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Göztepe, İSTANBUL
[s. 26 - 29]
BAZI ANTİBİYOTİKLERİN TAVŞANDA KAS İÇİ UYGULAMADAN SONRA SERUMA GEÇİŞ DÜZEYLERİ
Serum levels of some antibiotics following intramuscular infections in rabbits

Neşe ATABEY1, Muharrem GÖKOĞLU2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SİVAS
[s. 30 - 32]
ENDOSKOPİK ALETLERİN DEZENFEKSİYON YÖNTEMLERİ
Disinfection of endoscopic instruments

Cüneyt ÜNERİ1, Süleyman Alper TUTKUN1, Alev ÜNERİ2, Mehmet Ali ŞEHİTOĞLU1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Haydarpaşa Numune Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 33 - 37]
İNTRAKRANYAL ABSELERDE SEFTAZİDİM VE SEFUROKSİM UYGULAMASININ SONUÇLARI
The results of ceftazidime and cefuroxime administration in intracranial abscesses

Fahrettin ÇELİK, Zeki ŞEKERCİ, Ömer Lütfi İYİGÜN, Alparslan ŞENEL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 38 - 42]
PEDİATRİK MALİGNANSİLİ FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA AMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNDE MEZLOSİLİN+AMİKASİN VE SEFTAZİDİM+AMİKASİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of clinical efficacies of mezlocillin+amikacin and ceftazidime+amikacin combinations in empirical antibiotic therapy of febrile neutropenic pediatric patients with malignancy

Celal DEVECİOĞLU, Kenan HASPOLAT, M Metin DONMA, İbrahim YAKUT
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 43 - 48]
POST-PNÖMİK AMPİYEMLERİN SEYRİNDEKİ GRAM NEGATİF BAKTERİYEL SÜPERİNFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİKLERİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of efficiency of antibiotics in Gram negative bacterial superinfections after drainage of postpneumonic empyema

Güngör ÇAMSARI, Emel ÇAĞLAR, Arman POLUMAN, Uğur KILIÇ, Nezihe ALKAN, Şeref SAYLIK, Aygün UZUN, Orhan İLKER
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Göğüs Cerrahi Merkezi, İSTANBUL
 
[s. 49 - 53]
TÜBERKÜLOZ AMPİYEMLERİN SEYRİNDEKİ GRAM NEGATİF BAKTERİYEL SÜPERİNFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİKLERİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of efficiency of antibiotics in Gram negative bacterial superinfections after drainage of tuberculous empyema

Emel ÇAĞLAR, Güngör ÇAMSARI, Arman POLUMAN, Sezai ÖZTÜRK, Suzan CEMRİ, Fikri KIRAL, Orhan İLKER
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Göğüs Cerrahi Merkezi, İSTANBUL
 
[s. 54 - 56]
AKUT APANDİSİTLERDE ORNİDAZOL KULLANIMI
Ornidazole therapy in acute appendicitis

Mustafa YILMAZ1, Ahmet ÇOKER1, Ayhan TOKBAŞ2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
[s. 57 - 60]
KRONİK BAKTERİYEL PROSTATİT TEDAVİSİNDE DOKSİSİKLİN
Doxycycline in the treatment of chronic bacterial prostatitis

Murat LEKİLİ1, A.Rıza AYDER1, Süleyman MİNARECİ1, Onur ÖZGÜVENÇ2
1SSK Buca Hastanesi, Üroloji Kliniği, Buca
2SSK Buca Hastanesi, Mikrobiyoloji ve İntaniye Kliniği, Buca
[s. 61 - 65]
SAFRA KESESİ VE SAFRA YOLLARI CERRAHİSİNDE PROFİLAKTİK PİPERASİLİN SODYUM KULLANIMI
The use of prophylactic piperacillin sodium in elective biliary surgery

Selçuk MERCAN, Selçuk ÖZARMAĞAN, Ahmet DİNÇÇAĞ, Demir BUDAK, Sait BEKEM
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 66 - 69]
ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDA SEFTAZİDİM TEDAVİSİ
Ceftazidime in the treatment of urinary infections

Kenan HASPOLAT, H.İbrahim YAKUT, Murat ELEVLİ, Celal DEVECİOĞLU
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 70 - 73]
HİSTEREKTOMİDE SEFOTAKSİM İLE PERİOPERATİF İNFEKSİYON PROFİLAKSİSİ
Perioperative infection prophylaxis with cefotaxime in hysterectomy

Halil SAYGILI, Bülent ERGUN, Neşe IŞILDAKSOY
İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 74 - 78]
NİTROFURANTOİN
Nitrofurantion

Halit ÖZSÜT
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 79 - 88]
ANTİBİYOTİKLER VE HASTANE İNFEKSİYONLARI
Antibiotics and nosocomial infections

Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL