ANKEM Dergisi Yıl:2014 Cilt:28 Sayı:Ek-2

Cilt 28 • Sayı Ek-2 • 2014  
Metin Başlık ve Yazarlar

İçindekiler
Contents
[s. 2 - 6]
RUHSATLAMA SÜREÇLERİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI VE İLAÇ SANAYİ İLİŞKİLERİ
Relations Between Ministry of Health and Pharmaceutical Industry During Registration Processes

Yavuz UYAR
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 7 - 10]
JENERİK İLAÇLAR VE YAN ETKİ
Generic Drugs and Side Effects

Ata Nevzat YALÇIN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
[s. 12 - 17]
AKUT RİNOSİNÜZİT İÇİN KLİNİK UYGULAMA REHBERLERİ
Clinical Practice Guidelines for Acute Rhinosinusitis

Şebnem ŞENOL
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
[s. 18 - 26]
PROTEZ EKLEM İNFEKSİYONLARI
Prosthetic Joint Infections

Özlem KANDEMİR
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, MERSİN
[s. 27 - 31]
DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI
Diabetic Foot Infections

Neşe SALTOĞLU
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 33 - 44]
RSV İNFEKSİYONLARI
RSV Infections

Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, BURSA
[s. 46 - 51]
GÜNCEL REHBERLER IŞIĞINDA SEPSİS, KLASİK VE HIZLI TANI YÖNTEMLERİ, ULUSAL HEMOKÜLTÜR REHBERİ
Standart and Rapid Microbiological Methods in Diagnosis of Sepsis

Ayşe Esra KARAKOÇ
SB. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, ANKARA
[s. 52 - 56]
SEPSİSTE ANTİBİYOTİK DIŞI TEDAVİ
Nonantibiotic Treatment in Sepsis

M. Sezai TAŞBAKAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 58 - 62]
HASTANELER GERÇEKTEN ŞİFA DAĞITIYOR MU?
Is the Hospital Really Delivering Cure?

Murat GÜNAYDIN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 63 - 66]
STERİLİZASYON UYGULAMALARI VE HASTANE İNFEKSİYONLARI
Sterilization Practices and Hospital Infections

Duygu PERÇİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
[s. 67 - 69]
TEK KULLANIMLIK MALZEMELERİN KULLANILMASI İLE İLGİLİ GERÇEKLER
Truth about the Use of Disposable Equipment

Dilek ZENCİROĞLU
Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon (DAS) Derneği Genel Sekreteri
[s. 71 - 72]
ACINETOBACTER MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİSİ
Moleculer epidemiology of Acinetobacter

Hande ARSLAN
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
[s. 73 - 76]
ENTEROBACTERIACEAE MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİSİ
Molecular Epidemiology of Carbapenemases in Enterobacteriaceae

Zeynep GÜLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 77 - 80]
KARBAPENEMAZLAR: TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Carbapenemase: Treatment Strategy

Tansu YAMAZHAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 82 - 85]
FARMAKOKİNETİK / FARMAKODİNAMİK TEMEL TANIMLAR
Definition of Basic FK / FD Parameters

A.Gökhan AKKAN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 86 - 91]
FARMAKODİNAMİK ÇALIŞMALARDA İN VİTRO MODELLER VE HAYVAN MODELLERİ
In vitro Models and Animal Models on Pharmacodynamic Studies

Murat HÖKELEK
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 93 - 99]
FEBRİL NÖTROPENİK OLGU YÖNETİMİNDE ANTİBAKTERİYEL TEDAVİDE ALGORİTMİK YAKLAŞIM
Algorithmic Approaches in Antibacterial Therapy of Febrile Neutropenic Patients

Rabin SABA
Medstar Antalya Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları, ANTALYA
[s. 101 - 104]
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA PLANLAMA VE TASARIM
Design and Methodology in Clinial Trials

Hamdi AKAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, ANKARA
[s. 105 - 108]
İYİ BİR MAKALE NASIL YAZILIR?
How To Write a Good Article?

Oğuz KARABAY
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAKARYA
[s. 109 - 113]
MAKALE NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
How to Review a Manuscript

Yeşim TAŞOVA
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA
[s. 115 - 119]
TÜRKİYE’DE MİKROBİYOLOJİ ALANINDA BİLİME DAYALI ÜRETİM
Production in theArea of Microbiology in Turkey Based on Science

Tanıl KOCAGÖZ
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 120 - 123]
ÜLKEMİZDE İNFEKSİYON HASTALIKLARI ALANINDA BİLİMSEL ÜRETİM
Scientific Production in the Field of Infectious Diseases in our Country

Recep ÖZTÜRK
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 125 - 133]
PEDİATRİK OLGULARDA CİDDİ SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARI
Severe Respiratory Tract Infections in Pediatric Cases

Hasan TEZER
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, ANKARA
[s. 134 - 140]
MeRS-Co VİRÜS VE DİĞER CİDDİ SEYİRLİ VİRAL PNÖMONİLER
MERS Co Virus and the Other Serious Respiratory Viruses

Behice KURTARAN
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ADANA
[s. 142 - 146]
REHBERLER EŞLİĞİNDE HIV İNFEKSİYONLU HASTA YÖNETİMİ
Management of a Patient with HIV Infection According to the Guidelines

Bilgül METE
İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 147 - 149]
KLİNİSYEN GÖZÜYLE DİRENÇLİ OLGULAR
Resistant Cases from the Perspective of Clinicians

M. Arzu YETKİN
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA
[s. 150 - 154]
ANTİRETROVİRAL TEDAVİ: DİRENCİN MOLEKÜLER TANISI VE KLİNİK YANSIMALARI
Antiretroviral Therapy: The Molecular Diagnosis of Antiretroviral Resistance and Its Clinical Implications

Kenan MİDİLLİ
İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 156 - 161]
CERRAHİ ALAN İNFEKSİYON TANIMLARINDA YENİLİKLER VE PROFİLAKSİDE GÜNCEL UYGULAMALAR
Novel Definition of Surgical Site Infections and Current Practice in Prophylaxis

Tutku SOYER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 162 - 165]
KOMPLİKE CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA ODAK KONTROLÜ
Focus Control in Complicated Surgical Site Infections

Mustafa TİRELİ
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, MANİSA
[s. 167 - 176]
LEGIONELLA İNFEKSİYONLARI
Legionella Infections

Tümer VURAL
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
[s. 178 - 181]
İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARI VE AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Urinary Tract Infections and Rational Use of Antibiotics

Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 182 - 184]
BİRİNCİ BASAMAK YA DA POLİKLİNİK HASTASINDA PNÖMONİLER VE AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Pneumonia in Primary Care Clinics or Outpatients and Rational use of Antibiotics

Hakan ERDEM
GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
[s. 185 - 191]
PEDİATRİK ÇAĞDA ÜST SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDA AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Judicious Use of Antibiotic Therapy for Upper Respiratory Tract Infections in Pediatrics

Emine KOCABAŞ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Enfeksiyon Bilim Dalı, ADANA
[s. 193 - 198]
ERİŞKİNLERDE GÜNCEL AŞILAR
Current Vaccines in Adults

İlhan ÖZGÜNEŞ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
[s. 199 - 206]
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GÜNCEL AŞI ÖNERİLERİ
Updated Vaccine Recommendation in Health Care Workers

Başak DOKUZOĞUZ
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA
[s. 208 - 211]
HASTANE İNFEKSİYONLARI: VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ TANISI
Nosocomial Infections: Diagnosis of Ventilator-Associated Pneumonia

Bilgin ARDA
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 212 - 215]
VENTİLATÖRLE İLİŞKİLİ PNÖMONİ: TEDAVİ İLKELERİ
Ventilator Associated Pneumonia: Principles of Treatment

Murat DİZBAY
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 217 - 219]
ZOR DİRENÇLİ ETKENLERLE VE ÖZELLİKLİ HASTALARDA CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI
Surgical Site Infections with Resistant Microorganisms and Comlicated Patients

Ahmet ÇOKER
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 221 - 228]
ANTİMİKROBİYAL DİRENCİ BELİRLEMEDE FENOTİPİK YÖNTEMLER VEYA KLASİK YÖNTEMLER
Phenotypic or Classical Methods for Detecting Antimicrobial Resistance

Dolunay GÜLMEZ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 229 - 234]
ANTİMİKROBİYAL DİRENCİN BELİRLENMESİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER
Molecular Methods for Detection Antimicrobial Resistance

M. Ufuk HASDEMİR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 236 - 243]
ÜROPATOJENLERDE GÜNCEL DİRENÇ DURUMU
Current Status of Resistance Among Uropathogens

Aslı KARADENİZ
Maltepe Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 244 - 247]
GERİATRİK HASTALARDA ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİYE YAKLAŞIM
Approach to the Geriatric Patients with Asymptomatic Bacteriuria

Seniha BAŞARAN
İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL