ANKEM Dergisi Yıl:1987 Cilt:1 Sayı:4

Cilt 1 • Sayı 4 • 1987  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 413 - 417]
ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİ ÜRİNER SİTEM İNFEKSİYONLARINDA AMOKSİSİLİN+KLAVULANİK ASİT TEDAVİSİ
Amoxycillin and clavulanic acid therapy in pediatric patients with urinary tract infections

Ali ANARAT, Necmi AKSARAY, Gültekin ALTINTAŞ, Mehmet SATAR
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalıi Balcalı, ADANA
 
[s. 418 - 422]
ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE AMOKSİSİLİN+KLAVULANAT KOMBİNASYONU İLE BİR KLİNİK ÇALIŞMA
Amoxycillin+clavulanate combination in the treatment ıf urinary tract infections in children

Sevinç EMRE1, Faik TANMAN1, Aydan ŞİRİN1, Rejin KEBUDİ1, Arif KAYGUSUZ2, Özdem ANĞ2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 423 - 428]
MUAYENE MADDELERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN BAZI AMİNOGLİKOZİD, SEFALOSPORİN, PENİSİLİN GRUBU ANTİBİYOTİKLERE, BETA-LAKTAMAZ İNHİBİTÖRLERİ İLE BİRLİKTE KULLANILAN PENİSİLİNLERE VE OFLOKSASİNE DUYARLILIKLARI
Susceptibility of bacteria isolated from clinical specimens to some aminoglycosides, cephalosporins, penicillins, ofloxacin, and penicillin group antibiotics combined with beta-lactamase inhibitors

Enver Tali ÇETİN1, Kurtuluş TÖRECİ1, Selim BADUR1, Habibe ERDENİZ2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÜKENS), Çapa, İSTANBUL
[s. 429 - 433]
ÇEŞİTLİ MATERYALLERDEN SOYUTLANAN BAZI MİKROORGANİZMALARA KARŞI AMİNOGLİKOZİD, SEFALOSPORİN VE PENİSİLİN GRUPLARINDAN BAZI ANTİBİYOTİKLERİN ETKİ DURUMLARI
The effect of some aminoglycosides, cephalosporins and penicillins on some microorganisms isolated from various clinical specimens

Mehtap TURFAN, Eralp ARIKAN, Ömer METE, Kadri GÜL, Celal GÜRKAN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 434 - 437]
SEFTRİAKSONUN PSEUDOMONAS AERUGINOSA OLGULARINDA KULLANIMI: POSTOPERATİF DÖNEMDE LOKAL VE GENEL ETKİLERİ
The use of ceftriaxone in Pseudomonas aeruginosa infections and its local and general effects in postoperative usage

Selçuk ONART, İlker TEZEL, Metin ARAT, Levent ERİŞEN
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, K.B.B.Anabilim Dalı, BURSA
 
[s. 438 - 446]
SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARINDA SEFTRİAKSON TEDAVİSİ
Ceftriaxone treatment in respiratory infections

Emine KOÇYİĞİT1, Ömer GÜVEN2, Abdullah KOÇYİĞİT3, Tuğrul ÇAVDAR1, Enver Tali ÇETİN4, Nezahat GÜRLER5
1İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
3Amiral Bristol Hastanesi Cerrahi Servisi, İSTANBUUL
4İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
5İstanbul Tıp Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çapa, İSTANBUL
[s. 447 - 451]
ÇEŞİTLİ REHABİLİTASYON HASTALARININ ÜRİNER İNFEKSİYONLARINDA SEFTRİAKSON SODYUM KULLANIMI İLE ALDIĞIMIZ SONUÇLAR
The results of ceftriaxone sodium treatment in urinary tract infections of patients undergoing rehabilitation

Kamuran YÜCEL1, Ender BERKER1, Özdem ANĞ2, Gülsen DEMİRCİ3, Vecdet ÖZ2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
3SSYB İstanbul Rehabilitasyon Merkezi, İSTANBUL
[s. 452 - 457]
ÜÇÜNCÜ KUŞAK SEFALOSPORİNLERİN UYGULAMASININ ÜÇÜNCÜ YILINDA SEFTRİAKSONA DUYARLILIK
Sensitivity to ceftriaxone in the third year of the application of the third generation cephalosporins

Zafer FERAHKÖŞE, Atilla ENGİN, Çağatay ÇİFTER
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 458 - 462]
İMMÜN SÜPRESİF ALAN HASTALARDA İNTRATEKAL SİTOSTATİK UYGULAMA ESNASINDA PROFİLAKTİK TEDAVİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of various prophylactic therapies during intrathecal chemotherapy in patients receiving immunosuppressive

İnci YILDIZ, Lebriz SAĞLAMER, Lamia ULUKUTLU
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 463 - 465]
TRANSÜRETRAL ELEKTRO-REZEKSİYON GİRİŞİMLERİNDE KISA SÜRELİ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ
Short-term antibiotic prophylaxis in transurethral electro-resections

Doğan BAŞAK, Erol ÖZDİLER, Ali İhsan İLHAN, Medih TOPSAKAL
S.S.K Okmeydanı Hastanesi II.Üroloji Kliniği, İSTANBUL
 
[s. 466 - 469]
SAFRA KESESİ VE YOLLARI CERRAHİSİNDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIMI
The use of prophylactic antibiotics in elective biliary surgery

Selçuk MERCAN, Sait BEKEM, Selçuk ÖZARMAĞAN, Demir BUDAK, Korkmaz ALTUĞ
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 470 - 475]
ACİL SEZARYEN OLGULARINDA PROFİLAKTİK OLARAK MEZLOSİLİN UYGULAMASI
Mezlocillin prophylaxisin emergency caesarian cases

Ümit ÖZEKİCİ, Türkan YILMAZ, Mustafa ULUSOY
Fırat Üniversitesi Tıp Fakülltesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 476 - 480]
PEROPERATİF ANTİBİYOTİK İRİGASYONU İLE SEZARYEN SONRASI İNFEKSİYON RİSKİNİN AZALTILMASI
The role of peroperative antibiotic irrigation in reducing the risk of post caesarian infection

Ümit ÖZEKİCİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 481 - 485]
ERİTROMİSİN VE İNTERSTİSİYEL PNÖMONİ
Erythromycin and interstitial pneumonia

Ramazan İNCİ, Nuri ŞENER, Turgay ARINSOY, Cengiz ÇELİKER
Ağrı Asker Hastanesi, AĞRI
 
[s. 486 - 491]
DİFFÜZ OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI SEYRİNDEKİ BRONŞ İNFEKSİYON EKZASERBASYONLARINDA ANTİBİYOTİKLERİN ETKİNLİĞİNİN BALGAM SİTOLOJİSİYLE İZLENMESİ
The evaluation of the efficacy of antibiotics in the bronchial infection exacerbations of diffuse obstructive lung disease by cytological findings in sputum

Arman POLUMAN
Rumeli Caddesi 55/1, Şişli İSTANBUL
 
[s. 492 - 494]
CYCLOSPORIN'İN ORGAN NAKİLLERİNDEKİ YERİ VE DENEYİMLERİM
The role of cyclosporin in organ transplantations and my own experiences

Mukadder ÇAYIRLI
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 495 - 502]
LEPRADA ÖNLEYİCİ, TEDAVİ EDİCİ VE REHABİLİTE EDİCİ HEKİMLİK HİZMETLERİNİN SAĞLIK EKONOMİSİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI
An investigation of the cost effectiveness of medical services providing preventive care, treatment and rhabilitation of leprosy patients

Yıldız TÜMERDEM1, Ayşe YÜKSEL2, Türkan SAYLAN2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çapa, İSTANBUL
[s. 503 - 504]
GRAM-NEGATİF İNFEKSİYONU TEDAVİSİNDE AZTREONAMIN ROLÜ
The role of aztreonam in the treatment of gram-negative infection

Robert C SPENCER
Department of Bacteriology, Royal Hollamshire Hospital, SHEFFİELD