ANKEM Dergisi Yıl:2008 Cilt:22 Sayı:2

Cilt 22 • Say? 2 • 2008  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 53 - 58]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN STREPTOKOK VE ENTEROKOK SU?LARININ ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILIKLARI
Antibiotic Susceptibility of Streptococcus and Enterococcus Strains Isolated from Clinical Specimens

Fahriye EK?? , Efgan Do?an GAYYURHAN 
Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, GAZ?ANTEP
 
[s. 59 - 63]
MAKROL?D-L?NKOZAM?D-STREPTOGRAM?N B D?RENC? GÖZLENEN KL?N?K STAF?LOKOK ?ZOLATLARINDA FUS?D?K AS?D?N ?N-V?TRO AKT?V?TES?N?N DE?ERLEND?R?LMES?*
Evaluation of In-vitro Effect of Fusidic acid on Clinical Staphylococcus Strains with Macrolide-Lincosamid-Streptogramin B Resistance

Emel SESL? ÇET?N , Hayati GÜNE? , Ay?e AYNAL? , Selçuk KAYA , Buket C?C?O?LU ARIDO?AN , Mustafa DEM?RC? 
Süleyman Demirel Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ISPARTA
 
[s. 64 - 68]
ÇE??TL? KL?N?K ÖRNEKLERDEN ÜRET?LEN ESCHERICHIA COLI KÖKENLER?NDE ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI VE BETA-LAKTAM D?RENÇ FENOT?PLER?*
Antimicrobial Susceptibilities and Beta-lactam Resistance Phenotypes of Escherichia coli Strains Isolated from Various Clinical Samples

Nevriye GÖNÜLLÜ , Mehmet Berfe CANBERK , Özge F?L?Z , Serdar ALTINKUM , Ömer KÜÇÜKBASMACI , Gökhan AYGÜN 
?stanbul Üniversitesi Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 69 - 71]
GSBL POZ?T?F ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SU?LARINDA T?GES?KL?N?N ?N-V?TRO ETK?NL???*
The In-vitro Activity of Tigecycline on ESBL Producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains

?lkay KARAO?LAN 1, Yasemin ZER 2, Mustafa NAMIDURU 1 
1Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, GAZ?ANTEP 
2Gaziantep Üniversitesi T?p Fakültesi, Merkez Laboratuvar?, GAZ?ANTEP
[s. 72 - 80]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN BAKTER?LERDE BETA-LAKTAMAZ VARLI?ININ VE ÇE??TL? ANT?B?YOT?K GRUPLARINA KAR?I DUYARLILIKLARININ ARA?TIRILMASI
Investigation of Presence of Beta-lactamases and Susceptibilities to Various Antibiotic Groups of Bacteria Isolated from Clinical Samples

Özgür GÜLER , Osman AKTA? , Hakan USLU 
Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM
 
[s. 81 - 84]
TOPLUM KAYNAKLI ?DRAR YOLU ?NFEKS?YONU ETKEN? OLAN ESCHERICHIA COLI ?ZOLATLARININ FOSFOM?S?N ?LE ?DRAR YOLU ?NFEKS?YONLARINDA SIK KULLANILAN ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILIKLARI
The Susceptibility of Escherichia coli Isolates from Community-acquired Urinary Infections to Fosfomycin and other Antibiotics Frequently Used in Urinary Infections

C. Elif ÖZTÜRK , A. Demet KAYA , ?ahika GÖÇMEN , Emel ARSLAN 
Düzce Üniversitesi Düzce T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Konuralp, DÜZCE
 
[s. 85 - 88]
A GRUBU BETA-HEMOL?T?K STREPTOKOKLARDA ER?TROM?S?N D?RENC?
Erythromycin Resistance in Group A Beta-hemolytic Streptococci

Muhammet H. UYANIK , Halil YAZGI 
Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM
 
[s. 89 - 94]
M?N? (PINPOINT) KOLON? OLU?TURAN BETA-HEMOL?T?K STREPTOKOKLAR: STREPTOCOCCUS MILLERI GRUBU VE ÇE??TL? ÖZELL?KLER?
Different Spesifications of Small Colony Forming (Pinpoint) Beta-hemolytic Streptococci (S. milleri)

Rahmiye BERK?TEN 
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 95 - 116]
B?YOTERÖR?ZM*
Bioterrorism

Osman ?adi YENEN 1, Mehmet DO?ANAY 2 
1?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
2Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, KAYSER?
[s. 117 - 117]
ANKEM Dergisi Yaz?m Kurallar?
Editorial Rules of Bulletin of ANKEM

 
[s. 118 - 118]
Kongre Haberleri
 
 Brendan Gaunce Jersey