Başkanın Mesajı

De?erli Meslekta?lar?m?z, Sevgili Ankemistler,

32 y?l önce 1986 y?l?nda kurulan Derne?imiz o günden günümüze kadar ve dileriz ki daha uzun seneler Türk T?bb?na çe?itli faaliyetler göstererek hizmet verecektir. Derne?imizin misyonu olan antimikrobiyal kemoterapinin do?ru ?ekilde uygulanmas? y?llar önce slogan haline getirdi?imiz“ak?lc? antibiyotik kullan?m?” sözcü?ünü baz alarak siz çok de?erli hekimlerimize ve di?er sa?l?k çal??anlar?m?za kongreler ve seminerler düzenleyerek, çe?itli yay?nlarla ve gerekti?inde medyay? kullanmak gibi çe?itli vesilelerle bilgilendirme yap?lmas?na çal???lm??t?r. Bu ?ekilde mesleki geli?imimize katk? sa?lamak, kurumsal birliktelik ve dayan??mam?z? art?rmak, Derne?imiz faaliyet alan?na giren konularda sosyal ve akademik çal??malara katk? sunmak üzere,  görev üstlenmi? bulunmaktay?z..

Verilen görevleri daima hukukun üstünlü?ü, mesleki dürüstlük ve objektiflik ilkeleri çerçevesinde, tüm toplumun menfaatini birlikte gözeterek, titizlik içinde yerine getirmekte olan ve bu amac?m?z?Türkiye’nin bu konuda kurumsal, sosyal geli?imine katk? sa?lamak üzere, ANKEM Derne?i sivil toplum örgütü olarak tüzel ki?ilik kazand?rm?? bulunmaktay?z.

Derne?imizin amac?n?n ve faaliyetlerinin belirlendi?i ve tüzel ki?ili?iyle ili?kin tüm bilgileri içeren ANKEM Derne?i Tüzü?ü web sayfam?zda bilginize sunulmu?tur.

Y?llar geçtikçe sizlerin de takdir edece?iniz gibi t?bbi toplant?larda“ANKEM” bir marka olarak kar??lanmaktad?r. Markay? olu?turmak, onu yaratmak kolay bir i? olmad??? gibi sadece istekle ve arzuyla olu?turulamamakta, ancak bilim camias?n?n ve toplumun kabul etmesiyle gerçekle?ebilmektedir. Marka yaratmak, uzun y?llar boyunca sürecek titiz ve ba?ar?l? çal??may? gerektirir ki ANKEM bunu ba?arm?? nadir Derneklerden biridir. Bundan sonra da Dernek olarak, edinilmi? bu marka de?erini art?rmaya yönelik her türlü gayret ve çal??man?n içerisinde olaca??m?z? ve bu süreci yine siz de?erli hekimlerimizle el ele vererek gerçekle?tirece?imizi bilmenizi isteriz.

Derne?imiz mezuniyet sonras? sürekli meslek içi e?itim süreçlerinin tamam?nda yine Kongrelerini düzenleyerek, yay?nlar?n? ciddiyetle haz?rlayarak tüm gayretiyle taviz verilmeden, objektiflik çerçevesinde, disiplin ile ve ayn? zamanda sizlerin gayret ve çabalar?yla geçmi?te oldu?u gibi bundan sonra da bilimsel faaliyetlerine devam edecektir.

ANKEM Derne?i’nin web sayfas?n?n yenilenmesiyle sizlere daha iyi hizmet vermek yolunda bir ad?m daha atm?? bulunuyoruz. Sivil toplum örgütleri yenilikleri benimsedikçe, kurumsalla?t?kça ve üyeleri birbirleriyle bilimsel ortamda kenetlendikçe güçlenir, gücünü artt?r?r. Bizler siz de?erli ANKEM?ST’ler için karanl?k geçmi?te bir ate? yakt?k ve bu günleri gördük.  Bu ate?in ????? ile etraf? daha net ve daha ayd?nl?k görmenizi istedik. Sizlerin verece?i katk?lar ile güçlenip yolumuza devam edece?iz. 

Bu vesile ile siz De?erli ANKEM?ST’leri selaml?yor, sevgi ve sayg?lar?m? sunuyorum.

 

Prof.Dr. Bülent Gürler

ANKEM Derne?i

Yönetim Kurulu Ba?kan?

 Cris Carter Jersey