Yazarlara Bilgi

ANKEM DERGİSİ YAZIM KURALLARI

            Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği’nin yayın organı olan ANKEM Dergisi; antimikrobiklere direnç başta olmak üzere mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları alanlarındaki çalışma, derleme, olgu sunumu, yayın tanıtması ve haberleri yayınlar. Dergide yayınlanan çalışmalarla ilgili görüşler ve bunlara yayın sahibinin cevaplarına “Editöre mektup” bölümünde yer verir.
            Gönderilecek makalelerde araştırma ve yayın eti­ğine uygunluk en başta aranan özelliklerdir. 

            ANKEM Dergisi 29. ciltten itibaren yılda üç sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) olarak yayınlanmakta, her sayıda araştırma makalesi ağırlıklı olmakta, derleme ve olgu sunumuna az sayıda yer verilmektedir.

           Makaleler microsoft word programında yazılmış olmalı ve Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine gönderilmelidir.  Ayrıca makalenin tam metin olarak başka bir dergide yayınlanmadığını (yayınlanmışsa tekrar yayınlama isteği için gerekçeyi), yazarların makalenin ANKEM Dergisinde yayınlanmasını ve tüm içeriğini onayladıklarını bildiren ve bütün yazarların imzaladığı, Bio, Dr, Uzm Dr, Prof Dr.... gibi akademik unvanlarını da içeren bir yazı ve gerekli olduğunda Etik Kurul onayı posta ya da faksla Dernek adresine gönderilmelidir. Yazışmacı yazarın posta adresi, tel, GSM, faks numaraları ve e­posta adresi belirtilmelidir. Makale önceden yapılmış bir sunu ile ilgili ise sununun yapıldığı toplantı isim ­tarih­ yer ve sunu numarası ile bildirilmelidir. Herhangi bir destek alınmışsa belirtilmelidir.
          ANKEM Dergisinde yayınlanacak araştırma makaleleri editörler kurulunca hem kapsamı, hem düzeni bakımından uygun görülmelidir. Bu tür makaleler ANKEM formatına göre düzenlendikten sonra yazarlar ve adresler gizlenerek en az üç bilimsel hakeme gönderilir. Bir ciltteki makaleler için ANKEM'e yardımcı olan hakemler cildin 3. sayısında listelenmekte ve kendilerine teşekkür edilmektedir. Makalelerin yayınlanıp yayınlanmamasına, düzeltildikten sonra yayınlanması­na, yayınlanma önceliğine hakem raporlarını dikkate alarak editörler kurulu karar verir. Editörler kurulunun makalenin mesajını değiştirmeyen düzeltmeleri ve kısaltmaları yapma yetkisi vardır. Makale ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir. Derleme makaleler lüzum görülürse hakeme gönderilir. 

 1. Yazım ve dil düzeni:
              Makaleler Türkçe veya İngilizce olarak yayınlanır. Özellik gösteren yazılar diğer dillerde de yayınlanabilir. Dilimize yerleşmiş terimler yazım kurallarımıza göre kullanılmalı, Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı “Yeni Yazım Kılavuzu” ve “Türkçe Sözlük” esas alınmalıdır. Metin içinde kullanılan (tablo ve kaynaklardakiler dışında) Lâtince mikroorganizma adları italik yazılmalıdır. İlk kullanıldığında tam olarak yazılan mikroorganizma adı, daha sonraki kullanışlarında cins adının ilk harfi kullanılarak kısaltmalıdır:

          Escherichia coli     E.coli gibi

          Stafilokok, streptokok gibi Türkçe’ye yerleşmiş cins adları ve antibiyotik adları Türkçe olarak yazılmalıdır.
         Yanında birim gösterilmeyen ondan küçük sayılar yazı ile yazılmalı, rakam ile yazılan sayılara takılar kesme işareti ile eklenmelidir.
beş hasta, suşların 38’i gibi Sıra belirten sayılar: beşinci, 118. veya 118’inci gibi yazılmalıdır.
         % işaretinden, birim eklenen sayılardan, ard arda yazılan sayılar arasındaki virgüllerden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.
        % 18, 10 ml, Tablo 1, 2, 3, 4     1., 2., 3. sıra gibi Boyama yöntemi olan Gram büyük harfle ve Gram (-­) yerine Gram negatif şeklinde yazılmalıdır.
       Cümleler zorunluluk olmadıkça rakamla gösterilen sayılarla başlamamalıdır.
       Makaleler bir zorunluluk olmadıkça “mişli geç­miş” kipi ile yazılmalıdır.
   

 1. Yazı formu:
            Bir çalışma ile ilgili makaleler ÖZET, SUMMARY, GİRİŞ, GEREÇ VE YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞ­MA, KAYNAKLAR bölümlerini içermelidir. Türkçe ve İngilizce dışında yayınlanacak makalelerde ayrıca yazı­nın dilinde bir özet bulunmalıdır. Çok faydalı olacaksa tartışma bölümünden sonra SONUÇLAR diye bir bölüm konabilir. TEŞEKKÜR yazmak isteniyorsa kaynaklardan önceye konulmalıdır.
            Derleme makaleler yazarın uygun göreceği şekilde bölümlere ayrılır.

          Başlıkta yazar adlarında, soyadlar büyük harfle olmak üzere, ön adlar da açık olarak yazılmalıdır. Yazarların çalıştığı kuruluş adresi en kısa şekli ile yazar adlarının altında gösterilmeli, yazarlar farklı kuruluş­ larda çalışıyorlarsa adlar ve kuruluşlar sayılarla belirtilmelidir. 

          ÖZET, yazının içeriğini, bulgularla ilgili önemli hususları içermeli ve okuyucuya makalenin bütünü hakkında yeterli bilgi verecek uzunlukta olmalıdır ve 250 kelimeyi geçmemelidir. Özetten sonra 4-­6 “Anahtar sözcük” konmalıdır. Bu sözcükler konu indekslerinde kullanılacağından itina ile seçilmeli, uygunluğu Türkiye Bilim Terimleri (http://www.bilimterimleri.com)'nden kontrol edilmeli ve harf dizinine göre sıralanmalıdır.
        SUMMARY’nin (veya metindekinden farklı dildeki özetin) altına yazının İngilizce başlığı yazılmalı ve summary yazılırken özete sadık kalınmalıdır. Summary’den
sonra (anahtar sözcüklere karşılık) 4-­6 “Keywords” Türkçe anahtar sözcükleri bulduğunuz sayfadaki MeSH karşılı­ğında yer alan sözcüklerden seçilmelidir.
        GİRİŞ konuyu anlamayı kolaylaştıracak bilgileri ve çalışmanın amacını kısa ve özlü bir şekilde vermelidir.
        GEREÇ VE YÖNTEM bölümü konuyla ilgili kişilerce esasen bilinenleri tekrar anlatmamalı, kolay erişelebilecek kaynakların gösterildiği anlatım tercih edilmelidir.
        BULGULAR, çalışmanın sonuçlarını gerekiyorsa tablo ve şekillerin yardımı ile vermelidir. Şekil, grafik ve fotoğraf çok gerekmedikçe kullanılmamalıdır.
        TARTIŞMA bölümü bulgular ve tabloların tekrarı olmamalı, bulguların önemli yönlerini vurgulamalı ve başka araştırıcıların bulguları ile karşılaştırmalıdır.
       Makale, tablo ve şekiller dışında 10 sayfayı, kaynak sayısı (derlemeler dışında) 25’i geçmemelidir. Daha uzun makaleler editörler kurulunca gerekli görü­
lürse kabul edilir, kurulca kısaltılabilir veya yazardan kısaltması istenebilir.

 1. Tablo ve şekil düzeni:
  Tablolar alt ve üst çizgiler ve gereğine göre ara çizgileri içermeli (gereksiz yatay ve dikey çizgilerden kaçınılmalı), arap rakamları ile sıralanmalı, tablo adı
  tablo üst çizgisinin üstüne, sol kenardan başlanarak italik yazılmalıdır:
       

         Tablo 1. Suşların............. gibi

           Tablonun adı içeriğine uygun en kısa şekilde olmalıdır. Bulguların kolay anlaşılması için tablolar halinde verilmesine gayret edilmeli, ancak metin içinde birkaç cümle ile belirtilen hususlar için ayrıca tablo düzenlenmemelidir. Metin içinde tablodaki bilgiler gereksiz yere tekrar edilmemeli, önemli hususların belirtilmesi ile yetinilmelidir.
           Tablolarda (ve metinde) ortalamalar ve yüzde oranları anlamlı değilse tam sayıdan sonra yürütülmemeli (veya anlamlı olduğu kadar yürütülmeli), en
yakın sayıya yuvarlanarak gösterilmelidir.

 

 Örneğin:

             34 suşun 13’ünü % 38 olarak belirtmek anlamayı kolaylaştırıcı olabilir, fakat bu oran % 38.2 şeklinde
uzatılmamalıdır. Uzatmadaki ilk rakamın binde bir olasılığı gösterdiği, ancak büyük sayılarda bu olasılığı belirtmek hakkı olacağı düşünülmelidir.

           Ortalamalar anlamlı olacak ve kolay anlaşılacak şekilde verilmelidir. Örneğin eritrosit sayımlarının ortalaması 4,365,248 değil, 4,365,000 olarak verilmelidir.

         Makaleye ancak çok gerekli ise eklenecek siyah­beyaz şekil, grafik, kimyasal formül, fotoğraf, mikrofotoğ­raflar “Şekil” olarak adlandırılıp sıralanmalıdır. Renkli şekil, grafik, fotoğraf...... kullanılmamalıdır.

 1. Kaynakların düzenlenmesi:
  Kaynakların yazım şekli “Vancouver” kaynak gösterme stiline uygun olmalıdır. Aşağıdaki örnekler ve dergimizin web sayfasındaki yazım kurallarından
  da örnek alınabilir. (http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

           Yararlanılan bütün eserler kaynak olarak verilmeli, fakat sayıyı arttırma amacıyla kaynak kullanılmamalıdır. Yararlı olacak Türkçe kaynaklar göz ardı edilmemelidir. Kaynakların tamamının metin içinde kullanılmış olması ve metin içinde kullanılanların tamamının da kaynaklar listesinde yer alması gereklidir.
            Kaynaklar listesi harf dizinine göre sıralanmalı ve metin içinde cümle sonuna konacak paranteze numarası yazılmalıdır: “...gösterilmiştir(1,5,6)” gibi.
          Metinde kaynak verilirken yazar adı kullanılıyorsa kaynak numarası yazar adının yanına yazılmalıdır. Smith ve Jones’a(4) göre.........., ikiden fazla yazar varsa
Smith ve ark.’a(4) göre........ gibi. Kaynak listesi hazırlanırken altı veya daha az sayıdaki yazarların tümünün adları kullanılmalı, yedi ve daha fazla yazarlı kaynaklarda ilk üç yazar adından sonra “et al.” veya “ve ark.” kısaltması kullanılmalıdır. Sıralamada bütün yazar adları aynı olan kaynaklar için yıl, aynı yılda ve dergide ise cilt ve sayfa numarası dikkate alınmalı, aynı yılda farklı dergide olan kaynaklardan metin içinde önce geçene önde yer verilmelidir.
             Kaynak verilirken aşağıdaki örnekler esas alınmalı, noktalamalar, sözcük ve harf aralıkları, büyük harfler, dergi, cilt, sayı, sayfa numaraları buna göre yazılmalıdır. Dergi adları: Uluslararası dergiler “PubMed Journals Database”, yerli dergiler “http://www.atifdizini.com/Journals/tr­index.html” adresindeki şeklinde kısaltılmalıdır.
            9. Hindler JF, Stelling J. Analysis and presentation of cumulative antibiograms: a new consensus guideline from the clinical and laboratory standards institute. Clin Infect Dis. 2007;44(6):867­73. https://doi.org/10.1086/511864

          İnternetten kullanılan kaynaklarda,

         Yazarlı ise; ANKEM Dergisi yazım kurallarına uygun olarak yazar adı, konu başlığı, sayfanın ait oldu­ğu kurum, erişim adresi ve erişim tarihi şeklinde, 

           Töreci K. Ankem Dergisinin genç yazarlarına, ANKEM Derneği, http://www.ankemdernegi.org.tr/?sp=konuk0606 (erişim tarihi1.1.2015) 

           Yazarlı değil ise; konu başlığı, sayfanın ait olduğu kurum, erişim adresi ve erişim tarihi şeklinde verilmelidir. Inappropriate antibiotic use for pneumonia common. Medscape Infectious Diseases, http://www.medscape.com/viewarticle/876918, (erişim tarihi 30.03.2017)

            Kaynak olarak kitap ve kitap bölümü kullanıldı­ğında yazım şekli ve noktalama işaretleri bakımından aşağıdaki örnekler esas alınmalıdır:
          Kitap:

         4.Baron EJ, Peterson LR, Fingeold SM. Bailey and Scott’s Diagnostic Microbiology, 9. baskı, s.168­204, Mosby Co., London (1994).

         Kitap bölümü:
         4. Swenson JM, Hindler JA, Peterson LR. Special tests for detecting antibacterial resistance, “Murray PR, Baron EJ, Pfaller MA, Tenover FC, Yolken RH (eds):
Manual of Clinical Microbiology, 6. baskı” kitabında s.1356­72, ASM Press, Washington (1995). 

         Yerli kitaplarda basımevinin değil, yayınlayan kuruluşun adı ve varsa yayın numarası kullanılmalıdır.

        “İst Tıp Fak Yayını No.20, İstanbul (2001)” gibi. Dergi adları Index Medicus’daki gibi kısaltılmalıdır.
       

           Kongre bildirileri: 

          ANKEM Kongrelerindeki özetler ve sunuların ANKEM Dergisinde yayınlanması gibi bir dergide yayınlanan bildiriler dergideki diğer makaleler gibi kaynak verilir.
          Özel bir kongre kitabında yayınlananlar şu örne­ğe göre kaynak verilebilir:
          1. Akyüz Z, Dinç U, Güler NC ve ark. Hastanemizde 2005­2008 yılları arasında kan örneklerinden izole edilen kandida türlerinin dağılımının belirlenmesi, XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kitabı, s.846­7, Bodrum (2008) (sayfa yerine Poster no. da olabilir).