ANKEM Dergisi Yıl:2022 Cilt:36 Sayı:3

Cilt 36 • Sayı 3 • 2022  
Metin Başlık ve Yazarlar
içindekiler
ANKEM Dergisi Yazım Kuralları

ANKEM Dergisi Cilt 36 Sayı 3 Tam Baskı (Tek PDF)

Bilimsel Hakemlere Teşekkür

[s. 83-91]
TEKRARLAYAN ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINA NEDEN OLAN BAKTERİYEL ÜROPATOJENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

Distribution and Antibiotic Susceptibility of Bacterial Uropathogens Causing Recurrent Urinary Tract Infections 

Sümeyra Kayalı 1,2
1. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2. Bayburt Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, BAYBURT

[s. 92 - 100]
BİRİNCİ SEÇENEK ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLI VE ÇOK İLACA DİRENÇLİ MİKOBAKTERYUM TÜBERKÜLOZ KOMPLEKS KLİNİK İZOLATLARINDA AMİKASİN, MOKSİFLOKSASİN VE KANAMİZİN DUYARLILIKLARININ RESAZURİN MİKROTİTRE PLAK YÖNTEMİ* İLE ARAŞTIRILMASI

Investigation of Amikacin, Moxifloxacin and Kanamycin Susceptibility in Mycobacterium tuberculosis Complex Clinical Isolates Susceptible and Multidrug resistant to First-Line Antituberculosis Drugs with Resazurin Microtiter Plate Method


Mahmut ÜLGER 1  , Nurbanu YAŞAR 2  , Hamide KAYA 2 , Eyyüp KAYA 2  ,Osman SEZER ,Gönül ASLAN
1. Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MERSİN
2. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MERSİN

[s. 101 - 107]
YERLİ VE YABANCI KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA HCV GENOTİPLERİNİN DAĞILIMI: ALTI YILLIK DEĞERLENDİRME

Distribution of HCV Genotypes in Local and Foreign Chronic Hepatitis C Patients: A Six-Year Evaluation


Neslihan ARICI 1 , Nilgün KANSAK 1 , Rıza ADALETİ 1 , Sebahat AKSARAY 2 , Handan ANKARALI 3
1.Sağlık Bilimleri Üni., Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, İSTANBUL
2.Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
3.İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, İSTANBUL

[s. 108 - 116]
COVID-19 PANDEMİSİNİNİN BİR ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİYOKİMYA LABORATUVARINDA REDDEDİLEN NUMUNE ANALİZİNE ETKİSİ

Impact of the COVID-19 Pandemic on Rejected Sample Analysis

Havva Yasemin ÇİNPOLAT 1 , Dilek Ülker ÇAKIR 1
1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, ÇANAKKALE

[s. 117 - 124]
NOZOKOMİYAL ACINETOBAKTERİ BAUMANNII İZOLATLARINDA METALLO-BETA-LAKTAMAZ AKTİVİTESİNİN ÇEŞİTLİ FENOTİPİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

Investigation of Metallo-Beta-Lactamase Activity in Nosocomial Acinetobacter baumannii Isolates by Various Phenotypic Methods


Sulhiye ASLAN 1 , Gülgün YENİŞEHİRLİ 1 , Aydan YENİŞEHİRLİ 2
1. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TOKAT
2. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, TOKAT

 [s. 125 - 132]

KİSTİK FİBROZİS VE KİSTİK FİBROZİS DIŞI HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ACHROMOBACTER TÜRLERİ İLE İLGİLİ RETROSPEKTİF ANALİZ

Retrospective Analysis of Achromobacter Species Isolated from Cystic Fibrosis and Non-Cystic Fibrosis Patients


Özgenur DEMİRKOL 1 , Gamze ALÇİ 2  , Bülent KARADAĞ 3  , Yasemin GÖKDEMİR 3 , Ela ERDEM ERALP 3 ,
Şeyda KARABULUT 3 , Ayşegül KARAHASAN 1
1.Marmara Tıp Fakültesi Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2.Kocaeli Tıp Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı , KOCAELİ
3.Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL