ANKEM Dergisi Yıl:2020 Cilt:34 Sayı:3

Cilt 34 • Sayı 2 • 2020  
Metin Başlık ve Yazarlar
İçindekiler
Contents
ANKEM Dergisi Yazım Kuralları

Bilimsel Hakemlere Teşekkür 

ANKEM Dergisi Cilt 34 (2020) KONU İNDEKSİ

ANKEM Dergisi Cilt 34 (2020) YAZARLAR İNDEKSİ

[s. 77 - 85]
Kan kültürlerinde tespit edilen Candida izolatlarının dağılımı ve antifungal duyarlılıkları
Distribution and antifungal sensitivity of Candida isolates detected in blood cultures

Araş. ­Gör. ­Dr. ­Duygu ­BEDER1,­ Dr. ­Öğr. ­Üyesi ­Fatma­ ESENKAYA­ TAŞBENT1,­­ Doç.­Dr. ­Metin ­DOĞAN1
Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Konya 

[s. 86 - 90]
Kronik Hepatit C olgularında doğrudan etkili antiviral tedavi öncesi ve sonrası non-invaziv skorların değerlendirilmesi
Evaluation of non-invasive scores before and after direct-acting antiviral treatment in patients with chronic Hepatitis C

Dr. ­Öğr. ­Üyesi ­Aziz ­Ahmad ­HAMİDİ1 , ­Dr. ­Öğr. ­Üyesi ­Cüneyt­ KURU2 
1. Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KBÜ
Karabük EAH Karabük - Türkiye
2. Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KBÜ Karabük EAH Karabük - Türkiye

[s. 91 - 98]
Cerrahi alan infeksiyonlarının değerlendirilmesi ve risk faktörlerinin analizi 
Evaluation of surgical site infections and analysis of risk factors

Uzm.­ Dr.­ Özgür ­DAĞLI,­ İnf. ­Kont. ­Hem. ­Fatma ­TOSUN,­ İnf. ­Kont. ­Hem.­ Arife­ KILIÇ
SBÜ. Bursa Yüksek İhtisas ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Bursa - Türkiye

[s. 99 - 104]
Acinetobacter baumannii’nin bazı antibiyotiklere karşı direnç oranları: 2018 ve 2006 yılları sonuçlarının karşılaştırılması
Resistance rates of Acinetobacter baumannii against some antibiotics:
Comparison of 2018 and 2006 results


Araş. ­Gör. ­Dr. ­Nurullah ­UZUNER, ­Prof. ­Dr. ­Selahattin ­ATMACA,­ Araş. ­Gör. ­Dr. ­Muhammet­ ÇELİK, ­Araş. ­Gör. Dr. ­­Handan ­KANGÜL
1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Diyarbakır - Türkiye

[s. 105 - 111]
Rektal tarama örnekleri ile klinik örneklerde üreyen vankomisine dirençli enterokokların irdelenmesi: Yedi yıllık sürveyans, retrospektif kesitsel bir çalışma
An investigation of vancomycin resistant Enterococcus grown in rectal screening samples and clinical samples: Seven-years surveillance, a retrospective cross-sectional study


Dr. ­Öğr.­ Üyesi­. Özlem­ KİRİŞÇİ1,­ Doç.Dr.­ Ahmet­ ÇALIŞKAN2 
1. Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş - Türkiye
2. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli - Türkiye