ANKEM Dergisi Yıl:2019 Cilt:33 Sayı:3

 

Cilt 33 • Sayı 3 • 2019  
Metin Başlık ve Yazarlar
İçindekiler
Contents
Konu İndeksi
Yazarlar İndeksi
Bilimsel Hakemlere Teşekkür

[s. 83 - 88]
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2011-2018 yılları arasında primer antitüberküloz ilaçlara direnç durumu 
Resistance to primary anti-tuberculosis drugs between 2011-2018 in Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine Hospital

Ayşe­ Hümeyra­ TAŞKIN­ KAFA,­ ­Mürşit ­HASBEK, ­Cem­ ÇELİK, ­­Mustafa ­Zahir ­BAKICI
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

[s. 89 - 94]
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 2015-2018 Dönemi HIV Tarama ve Doğrulama Verilerinin Seroepidemiyolojik Değerlendirilmesi
Seroepidemiologic Evaluation of HIV Scanning and Verification Datas During The Period of 2015-2018

­Harika ­Öykü ­DİNÇ1, ­Doğukan ­ÖZBEY2, ­­­Serhat ­SİREKBASAN3, ­ Nesrin ­GAREAYAGHİ4, ­Beki ­S.KOCAZEYBEK2,
1. İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, İSTANBUL
2. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
3. Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan S.H.M.Y. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü, ÇANKIRI
4. İstanbul Şişli Hamidiye Etal Eğitm ve Araştrma Hastanesi, Kan Merkezi, İSTANBUL
[s. 95 - 101]
Kan kültüründe sıklıkla izole edilen bakterilerin ve antibiyotik duyarlılık profillerinin yıllara göre dağılımı
Distribution of antibiotic susceptibility profiles of bacteria frequently isolated in blood cultures by years

Şerife SATILMIŞ1, Nergis AŞGIN2 
1. Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, KARABÜK
2. Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KARABÜK

[s. 102 - 107]
Klinik örneklerden izole edilen Corynebacterium striatum suşlarının in-vitro antibiyotik direnç profili
In-vitro antibiotic resistance profile of Corynebacterium striatum strains isolated from clinical samples

Nergis ­AŞGIN 
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KARABÜK
[s. 108 - 113]
Erişkin yoğun bakım ünitelerinde karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae ile kolonizasyon/enfeksiyon gelişimi ve karbapenemaz tiplerinin dağılımı
Development of colonization/infection with carbapenem resistant Klebsiella pneumoniae and distribution of carbapenemase types in adult intensive care units


Gülşen ­ALTIN KANAT ­GELMEZ, ­Ufuk ­HASDEMİR, ­Güner ­SÖYLETİR 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 114 - 120]
Acinetobacter baumannii izolatlarında kolistin heterodirencinin araştırılması
Investigation of Colistin Heteroresistance Among Acinetobacter baumannii Isolates


­Deniz ­GAZEL, ­Fahriye ­EKŞİ, ­Sarmad­ AL­AZZAWI,­ ­İrem­ GÜNEŞ, ­Enes­TURAN
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, GAZİANTEP