ANKEM Dergisi Yıl:2010 Cilt:24 Sayı:Ek2

Cilt 24 • Sayı Ek-2 • 2010  
Metin Başlık ve Yazarlar

İçindekiler

 
[s. 1 - 11]
İNFEKSİYON VE CERRAHLAR
Infection and Surgeons

F.Tansu SALMAN 
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İSTANBUL.
[s. 14 - 18]
PARENTERAL SEFALOSPORİNLER (1986-2010)
Parenteral Cephalosporins (1986-2010)

Semra ÇALANGU 
Taşlıçeşme Sok. Arzum Apt. No:10 D:7 Bostancı Kadıköy, İSTANBUL
[s. 19 - 26]
1986’DAN 2010’A MAKROLİDLER
Macrolide Antibiotics from 1986 to 2010

Yaşar BAYINDIR 
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya
[s. 28 - 32]
1986’DAN 2010’A BETA-LAKTAMAZ İNHİBİTÖRLERİ
Beta-Lactamase Inhibitors from 1986 to 2010

Uluhan SİLİ , Ali MERT 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
[s. 33 - 35]
1986’DAN GÜNÜMÜZE KARBAPENEMLER
Carbapenems: From 1986 Till Now

Lütfiye MÜLAZIMOĞLU 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 36 - 44]
TETRASİKLİNDEN TİGESİKLİNE
From Tetracycline to Tigecycline

Yeşim TAŞOVA 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA
[s. 46 - 50]
HIV/VZV AŞILARI
HIV/VZV Vaccines

Volkan KORTEN 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 52 - 60]
TÜBERKÜLOZUN DÜNÜ
The History of Tuberculosis

Engin SEBER 
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, İSTANBUL
[s. 61 - 63]
GÜNÜMÜZDE TÜBERKÜLOZ TANISI / GÜÇLÜKLER?
Tuberculosis Diagnosis and its Weaknesses Today

Orhan Kaya KÖKSALAN 
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Tüberküloz Moleküler Epidemiyoloji Laboratuvarı, Çapa, İSTANBUL
[s. 64 - 70]
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARINDA DİRENCİN BELİRLENMESİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER/ SON GELİŞMELER
Molecular Methods for Detection of Drug Resistance in Mycobacterium tuberculosis Strains: Current Developments

Rıza DURMAZ 
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya
[s. 72 - 76]
MİNİMAL İNVAZİF CERRAHİDE İNFEKSİYON RİSKİ
Infection Risk in Minimally Invasive Surgery

Umut BARBAROS 
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
[s. 78 - 81]
ÇOK İLACA DİRENÇLİ ACINETOBACTER BAUMANNII OLGUSU
Case of Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii

Bilgin ARDA 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
[s. 82 - 84]
VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOK OLGULARI
Cases of Vancomycin-resistant Enterococci Infections

Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
[s. 86 - 88]
YOĞUN BAKIMDA NON-İNFEKTİF ATEŞ
Non-infectious Fever in Intensive Care

İbrahim Özkan AKINCI , Umut ACAR 
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 89 - 91]
POSTOPERATİF ATEŞ: İNFEKSİYON KAYNAKLI ATEŞ
Postoperative Fever: Fever of Infectious Origin

Serkan ÖNCÜ 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AYDIN
[s. 92 - 94]
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE POSTOPERATİF ATEŞ
Postoperative Fever in ICU

Perihan ERGÜN ÖZCAN 
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 96 - 100]
1986’DAN 2010’A KİNOLONLAR
Quinolones: From 1986 to 2010

Sercan ULUSOY 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 101 - 109]
VANKOMİSİN VE TEİKOPLANİN HİKAYESİ
The Story of Vancomycin and Teicoplanin

Oral ÖNCÜL 
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL

[s. 110 - 113]
2010’DA DAPTOMİSİN
Daptomycin in 2010

Fehmi TABAK 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İ
STANBUL

[s. 114 - 118]
LİNEZOLİD
Linezolid

Gaye USLUER 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
[s. 120 - 122]
HASTANE İNFEKSİYONLARI: DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM VE YENİ HEDEFLER
Healthcare-associated Infections: Current Situation in the World and Turkey and New Targets

Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
[s. 123 - 129]
CERRAHLAR HASTANE İNFEKSİYONLARININ NERESİNDE ?
Position of Surgeon in Nosocomial Infections

Hasan KALAFAT 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
[s. 132 - 134]
İNVAZİF MANTAR İNFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ: NEREDEN NEREYE ?
Changing Epidemiology of Invasive Fungal Infections

Sevtap ARIKAN AKDAĞLI 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 135 - 137]
MUKORMİKOZ ARTIK DAHA SIK MI ?
Is the Mucormycosis More Frequent Now ?

Halis AKALIN 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BURSA
[s. 140 - 143]
İNTRAABDOMİNAL İNFEKSİYONLARIN ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Antimicrobial Treatment for Intra-abdominal Infections

Seniha BAŞARAN 
İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 144 - 149]
DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI
Diabetic Foot Infections

Murat DİZBAY 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
[s. 152 - 154]
CLSI M100-S20 DÖKÜMANINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Updated Informations in CLSI M100-S20 Document

Ahmet BA?USTAOĞLU 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA 
[s. 155 - 158]
ANTİBİYOTİKLER VE İN-VİTRO PARAMETRELER
Antimicrobial Agents and In vitro Parameters

Deniz GÜR 
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
[s. 159 - 161]
ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ: LABORATUVARDAN KLİNİĞE (İN-VİTRO PARAMETRELERİN KLİNİĞE YANSIMALARI)
Antibiotic Susceptibility Tests: To Clinic from Laboratory (The Clinical Reflections of In-vitro Parameters)

İftihar KÖKSAL 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON
[s. 164 - 167]
ÇOCUKLARDA PERİYODİK ATEŞ SENDROMLARI
Periodic Fever Syndromes in Children

Emin ÜNÜVAR 
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve HastalIkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 168 - 175]
YENİDOĞAN SEPSİSİ: TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Neonatal Sepsis: Diagnosis and Treatment

Emin Sami ARISOY 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ
[s. 178 - 181]
AKUT APANDİSİTTE ANTİBİYOTERAPİNİN YERİ VAR MI ?
The Efficacy of Antibiotherapy in Acute Appendicitis

Mustafa TÖREL? 1, Ahmet Nuray TURHAN 2 
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, MANİSA 
2Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
[s. 184 - 188]
ENFLAMASYONDA DOĞAL ÖLDÜRÜCÜ (NK) HÜCRELERİN ETKİSİ
Natural Killer Cells Effect on Inflammation

Bilkay BAŞTÜRK 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 190 - 195]
H1N1 EPİDEMİYOLOJİSİ VE VİRÜS
Epidemiology of H1N1 and the Virus

Selim BADUR 
İstanbul Tıp Fakültesi, Viroloji ve Temel immünoloji Bilim Dalı, Ulusal İnfluenza Referans Laboratuvarı, İSTANBUL
[s. 196 - 200]
H1N1: KLİNİK GÖRÜNÜMLER
H1N1: Clinical Presentations

Neşe SALTOĞLU , İlker İnanç BALKAN 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
[s. 201 - 205]
H1N1 AŞISI: YAPILSIN MI ? YAPILMASIN MI ?
H1N1 Vaccine: To Vaccinate or Not ?

Firdevs AKTAŞ 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA