ANKEM Dergisi Yıl:2010 Cilt:24 Sayı:2

Cilt 24 • Sayı 2 • 2010  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 55 - 60]
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE’NİN MENENJİT DIŞI KLİNİK İZOLATLARINDA PENİSİLİN DİRENCİ İLE SEROTİP İLİŞKİSİ VE BAZI ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ
Penicillin-resistance and Serotypes Relationship in Streptococcus pneumoniae Clinical Isolates and Resistance to some Antibiotics

Murat TELLİ , Mete EYİGÖR , Berna GÜLTEKİN , Neriman AYDIN
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AYDIN
[s. 61 - 64]
GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SAPTANMASINDA İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ KUŞAK SEFALOSPORİNLERİN ÇİFT DİSK SİNERJİ TESTİNDE KULLANILMASI VE SEFOKSİTİN DUYARLILIĞI
The Use of Second, Third and Fourth Generation Cephalosporins in Double Disk Synergy Test for Detection of Extended-spectrum Beta-lactamases and the Susceptibility of Strains to Cefoxitin

Birgül KAÇMAZ 1, Gülden ECE 2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
[s. 65 - 70]
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDEKİ DOMİNANT METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞUNUN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TİPLENDİRİLMESİ
Molecular Typing of the Dominant Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Strain at Dokuz Eylül University Hospital

M. Cem ERGON , Meral BİÇMEN , Zeynep GÜLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 71 - 75]
NOZOKOMİYAL PSEUDOMONAS AERUGINOSA İZOLATLARINDA DORİPENEMİN DİĞER KARBAPENEMLERLE İN-VİTRO KARŞILAŞTIRMALI ETKİNLİĞİ
Comparative in vitro Activity of Doripenem with other Carbapenems against Nosocomial Pseudomonas aeruginosa Isolates

Derya TOZLU KETEN , Özlem GÜZEL TUNÇCAN , Murat DİZBAY , Dilek ARMAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 76 - 81]
GENTAMİSİN VE İMİPENEM ETKİSİNDE PSEUDOMONAS AERUGINOSA QUORUM SENSING YANITLARI VE BİYOFİLM ÜRETİMİ: İN-VİVO MODELLEME
Pseudomonas aeruginosa Quorum Sensing Responses and Biofilm Production under the Influence of Gentamicin and Imipenem: In Vivo Modelling

Meral KARAMAN 1, Osman YILMAZ 1, Vahide BAYRAKAL 2, İ. Hakkı BAHAR 2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Multidisipliner Laboratuvarları, İZMİR
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 82 - 85]
STERİL PİYÜRİLİ KADINLARDA UREAPLASMA UREALYTICUM VE MYCOPLASMA HOMINIS VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Invesigation of the Presence of Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis in Women with Sterile Pyuria

Kutay SARSAR , M. Derya AYDIN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
[s. 86 - 91]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN SOYUTLANAN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARINDA GSBL SIKLIĞI VE ERTAPENEM DAHİL ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE İN-VİTRO DUYARLILIKLARI
ESBL Production and Susceptibility to Various Antibiotics Including Ertapenem in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Blood Cultures

M. Hamidullah UYANIK , Hayrunisa HANCI , Halil YAZGI , Murat KARAMEŞE
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
[s. 92 - 95]
BİR ARAŞTIRMA HASTANESİNDE CERRAHİ PROFİLAKSİ UYGULAMALARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Review of Surgical Prophylaxis Practice in a Teaching Hospital

Nazan TUNA 1, Aziz ÖĞÜTLÜ 1, Özlem SANDIKÇI 2, Sevgi CEYLAN 2, Hasan Tahsin GÖZDAŞ 1, Fatih ALTINTOPRAK 3, Oğuz KARABAY 1
1Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Adapazarı, SAKARYA
2Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komite Hemşiresi, Adapazarı, SAKARYA
3Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Kliniği, Adapazarı, SAKARYA
[s. 96 - 101]
PEDİATRİDE ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDA SORUNLAR
Problems in Pediatric Lower Respiratory Tract Infections

Ayper SOMER 1, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU 2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İSTANBUL
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, BURSA
[s. 102 - 106]
KANSER HASTALARINDA İNFEKSİYON
Infections in Cancer Patients

Esin ŞENOL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 108]
25.ANKEM ANTİBİYOTİK VE KEMOTERAPİ KONGRESİ ARDINDAN