ANKEM Dergisi Yıl:2010 Cilt:24 Sayı:1

Cilt 24 • Sayı 1 • 2010  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 6]
HASTANE KÖKENLİ KARBAPENEM DİRENÇLİ VE DUYARLI PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARI*
Antibacterial Resistance Rates of Carbapenem Resistant and Sensitive Nosocomial Pseudomonas aeruginosa Strains

Cemal ÜSTÜN
Sağlık Bakanlığı Elazığ Eğitim ve AraŞtırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ELAZIĞ
[s. 7 - 11]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI*
Antibacterial Susceptibility of Streptococcus pneumoniae Strains Isolated from Clinical Specimens

Buket TOKSOY , Banu BAYRAKTAR , Emin BULUT , Fesem BAŞARI
Şişli Etfal Eğitim ve AraŞtırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL
[s. 12 - 19]
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN KAN KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR, ANTİBİYOTİK DUYAKLILIKLARI VE NOZOKOMİYAL BAKTERİYEMİ ETKENLERİ
Microorganisms Isolated from Blood Cultures of Intensive Care Unit Patients, their Antimicrobial Susceptibility and Etiological Agents in Nosocomial Bacteremia

Nisel YILMAZ 1, Şükran KÖSE 1, Neval AĞUŞ 1, Gülfem ECE 1, Gülgün AKKOÇLU 1, Cenk KIRAKLI 2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İZMİR
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Servisi, İZMİR
[s. 20 - 27]
CLSI’NİN 2008 ÖNCESİ VE 2008 KRİTERLERİNE GÖRE DOKUZ YILDA İZOLE EDİLEN 643 STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SUŞUNDA PENİSİLİN DUYARLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Penicillin Susceptibility of 643 Streptococcus pneumoniae Strains Isolated in Nine Years According to the Former and 2008 CLSI Breakpoints

Hicran GÜLER 1, Çınar ÖZTÜRK 1, Burcu DALYAN CİLO 2, Melda SINIRTAŞ 2, Cüneyt ÖZAKIN 2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, BURSA
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BURSA
[s. 28 - 33]
NOZOKOMİYAL ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI
Antibiotic Susceptibility of Nosocomial Acinetobacter baumannii Strains

Mehmet BALCI , Mehmet BİTİRGEN , Bahar KANDEMİR , Emel TÜRK ARIBAŞ , İbrahim ERAYMAN
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
[s. 34 - 41]
BEŞ YILDA İZOLE EDİLEN 15434 ESCHERICHIA COLI VE 3178 KLEBSIELLA SPP. SUŞUNDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETİMİNİN YILLARA, KLİNİKLERE VE ÖRNEK TÜRLERİNE DAĞILIMI
Extended-spectrum Beta-lactamase Production in 15434 Escherichia coli and 3178 Klebsiella spp. Strains Isolated in Five Years According to Years, Departments and Clinical Samples

Işın AKYAR 1, Sesin KOCAGÖZ 1, Tanıl KOCAGÖZ 1, Nevin SARIGÜZEL SAR 2, Meral GÜLTEKİN 3, Serpil ERCİS 4, Özlem ÖZEN 1, Nurten ÖZTÜRK 5, Hilal ONAÇ 6, Z. Mine KABAŞ 7
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Acıbadem Kadıköy Hastanesi, İSTANBUL
3Acıbadem Labmed Antalya Laboratuvarı, ANTALYA
4Acıbadem Labmed International Hospital Laboratuvarı, İSTANBUL
5Acıbadem Labmed Kozyatağı Hastanesi Laboratuvarı İSTANBUL
6Acıbadem Labmed Adana Hastanesi Laboratuvarı, ADANA
7Acıbadem Labmed Bursa Hastanesi Laboratuvarı, BURSA
[s. 42 - 45]
PANSİTOPENİK BİR OLGUDA RİNOSEREBRAL VE AKCİĞER MUKORMİKOZU VE ASPERGİLLOZU*
Concomitant Rhinocerebral and Pulmonary Mucormycosis and Invasive Pulmonary Aspergillosis in a Pancytopenic Patient

Mehmet Sezai TAŞBAKAN 1, Yelda ÇEVİKER 1, Oğuz Reşat SİPAHİ 2, Dilek METİN 3, Ali VERAL 4, Alev SUSUR 1, Abdullah SAYINER 1, Feza BACAKOĞLU 1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 46 - 54]
TÜRKİYE’DE PLAZMİT ARACILI KİNOLON DİRENCİ
Plazmid-mediated Quinolone Resistance in Turkey

Hasan NAZİK , Betigül ÖNGEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL