ANKEM Dergisi Yıl:2007 Cilt:21 Sayı:1

Cilt 21 • Sayı 1 • 2007  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 4]
MİKROBİYOLOJİK KANITLI HASTANE KÖKENLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS BAKTEREMİLERİNDE DİRENÇ PATERNLERİ: 2001-2005 YILLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Resistance Patterns of Microbiologically Confirmed Nosocomial Bacteremia Related Staphylococcus aureus Strains: Evaluation of Results of 2001-2005 Periods

Oğuz Reşat SİPAHİ 1, Hüsnü PULLUKÇU 1, Şöhret AYDEMİR 2, Meltem TAŞBAKAN 1, Alper TUNGER 2, Bilgin ARDA 1, Tansu YAMAZHAN 1, Sercan ULUSOY 1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 5 - 9]
TOPLUM KAYNAKLI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VE BAZI ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
The Frequency of Extended Spectrum Beta-lactamase Production and Antibiotic Susceptibility of Escherichia coli Strains Isolated from Community-acquired Urinary Tract Infections

Esra KOÇOĞLU 1, Oğuz KARABAY 2, Nevin KOÇ İNCE 2, Fatma ÖZKARDEŞ 1, Rasime YILDIRIM 1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BOLU
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BOLU
[s. 10 - 13]
A GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOKLARIN ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Examination of Antibiotic Susceptibility of Group A Beta-hemolytic Streptococci

Fatma ÖZAKKAŞ 1, Fehime B. AKSUNGAR 2, Aynur E. TOPKAYA 1
1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 14 - 18]
FEBRİL NÖTROPENİLİ HASTALARDA KANDİDAYA ÖZGÜL TAQ-MAN PZR'IN İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYON TANISINDAKİ DEĞERİ
The Value of Candida Specific Taq-Man PCR in Diagnosis of Invaziv Fungal Infections of Febrile Neutropenic Patients

Fatma BUDAK 1, Sema KEÇELİ ÖZCAN 1, Birsen MUTLU 2, Haluk VAHABOĞLU 2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Umuttepe, KOCAELİ
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Umuttepe, KOCAELİ
[s. 19 - 22]
İDRAR KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ
Antimicrobial Resistance of Gram Negative Bacteria Isolated from Urine Cultures

Hörü GAZİ , Süheyla SÜRÜCÜOĞLU , Semra KURUTEPE
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
 
[s. 23 - 26]
METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARINDA GLİKOPEPTİD VE LİNEZOLİD DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of Glycopeptid and Linezolid Resistance among Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolates

Murat DİZBAY 1, Ayşe Bilge SİPAHİ 2, Özgür GÜNAL 1, Filiz KIRCA 2, Laser ŞANAL 2, Kayhan ÇAĞLAR 2, Kenan HIZEL 1, Dilek ARMAN 1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 27 - 31]
TÜBERKÜLOZ LENFADENİT OLGULARINDAN İZOLE EDİLEN MİKOBAKTERİLERİN İDENTİFİYE EDİLMESİ VE ANTİTÜBERKÜLOZ DUYARLILIKLARI
The Identification and Antituberculosis Susceptibility of Mycobacteria Isolated from Tuberculosis Lymphadenitis Cases

Gönül ASLAN 1, Gürol EMEKDAŞ 1, Duygu DÜŞMEZ APA 2, Ayça CORDAN YAZICI 3, Ayşın KOKTÜRK 3, Gülden ERSÖZ 4, Murat ÜNAL 5, Mahmut ÜLGER 1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MERSİN
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, MERSİN
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, MERSİN
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, MERSİN
5Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, MERSİN
[s. 32 - 36]
2004-2006 YILLARINDA İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNİİ SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Antibiotic Resistance of Acinetobacter baumannii Strains Isolated in 2004-2006 Years

Barış GÜLHAN , Tuncer ÖZEKİNCİ , Selahattin ATMACA , Heval BİLEK
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 37 - 41]
RUTİN DIŞKI KÜLTÜRLERİNDE ÜRETİLEN CAMPYLOBACTER TÜRLERİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: 5 YILLIK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Identification and Antibiotic Susceptibilities of Campylobacter Strains Isolated from Routine Stool Culture: Evaluation of Five Year Results

Betigül ÖNGEN , Hasan NAZİK , Ilgın KAYA
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 42 - 45]
KAN KÜLTÜRÜNDEN İZOLE EDİLEN BRUCELLA MELITENSIS SUŞLARINA TİGESİKLİNİN İN-VİTRO ETKİNLİĞİ
In-vitro Activities of Tigecycline for Brucella melitensis Strains Isolated from Blood Cultures

Yasemin ZER 1, Mustafa NAMIDURU 2, Rıza ÇAM 2
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Merkez Laboratuvarı, GAZİANTEP
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, GAZİANTEP
[s. 46 - 49]
KATETER İLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARDA KATATER UÇLARINDAN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇLERİ
Microorganisms Isolated from Catheter Tips in Catheter Associated Infections and their Resistance to Antibiotics

Banu BAYRAKTAR , Barış Ata BORSA , Emin BULUT
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İSTANBUL
 
[s. 50 - 58]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN MRSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİPLENDİRİLMESİ VE ERİTROMİSİN ZON İÇİ ÜREME GÖSTEREN MRSA SUŞLARI
Antibiotyping of MRSA Strains Isolated from Various Clinical Samples and MRSA Strains Exhibiting Microcolonies within the Inhibition Zone of Erythromycin

Nihal KARABİBER , Bedia MERT DİNÇ
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
 
[s. 59 - 64]
PURPURA FULMİNANS İLE SEYREDEN İKİ MENİNGOKOKSEMİ OLGUSU
Two Purpura Fulminans Cases due to Meningococcemia

M. Bülent ERTUĞRUL 1, Serhan SAKARYA 1, İbrahim KURT 2, Pelin GENÇER 1, Barçın ÖZTÜRK 1, Mete EYİGÖR 3, Kamil YAVAŞ 4, Serkan ÖNCÜ 1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AYDIN
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, AYDIN
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AYDIN
4Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü, AYDIN
[s. 65 - 67]
Aerococcus viridans’ın Neden Olduğu Nadir Bir Üriner Sistem İnfeksiyonu Olgusu
AN UNUSUAL CASE OF URINARY TRACT INFECTION CAUSED BY AEROCOCCUS VIRIDANS

Meryem ÇETİN 1, Sabahattin OCAK 2, Devrim ERTUNÇ 3
1Mustafa Kemal University Medical Faculty, Department of Microbiology and Clinical Microbiology, HATAY-TURKEY
2Mustafa Kemal University Medical Faculty, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, HATAY-TURKEY
3Mersin University Medical Faculty, Department of Gynecology and Obstetrics, MERSİN-TURKEY
[s. 68 - 70]
İMİPENEM İLİŞKİLİ KONVÜLZİYON: OLGU SUNUMU
Imipenem Associated Convulsion: Case Report

Cemal ÜSTÜN 1, Mehmet Faruk GEYİK 1, Alper AVCI 2, Zafer PARLAK 1, Celal AYAZ 1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
[s. 71 - 72]
KONGRE HABERLERİ


 
[s. 73 - 73]
BİLİMSEL HAKEMLERE TEŞEKKÜR


 
[s. 74 - 76]
İçindekiler
Index

 
[s. 77 - 77]
TÜBİTAK - ULAKBİM’İN ANKEM Dergisi’nin editöryel işlemleri ile ilgili yazısı:


 
[s. 78 - 80]
ANKEM DERGİSİ YAZIM KURALLARI