ANKEM Dergisi Yıl:2006 Cilt:20 Sayı:2

Cilt 20 • Sayı 2 • 2006  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 69 - 72]
Beyin - Omurilik Sıvısından İzole Edilen 45 M. Tuberculosis Suşunun E -Test Yöntemi İle Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılıkları
Susceptibility of 45 M.tuberculosis Strains Isolated from Cerebrospinal Fluid to Antituberculous Drugs by E-Test

Gönül ŞENGÖZ , Filiz YILDIRIM , Kadriye KART YAŞAR , Denef BERZEG , Mehmet BAKAR , Özcan NAZLICAN
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Aksaray, İSTANBUL
 
[s. 73 - 75]
NORMAL POPÜLASYONDA FARENGEAL G GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOK TAŞIYICILIĞI
Pharyngeal Carriage of Group G Streptococci in Normal Population

Ebru AYKUT ARCA , Nihal KARABİBER , Mehmet KARAHAN , Arzu GÜRBÜZ ERTAŞ
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
 
[s. 76 - 80]
SÜLÜK KULLANIMINDA İNFEKSİYON ÖNLENMESİ İÇİN FARKLI PROFİLAKSİ METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: ÖN ÇALIŞMA
Comparison of Different Prophylaxis Methods to Prevent Infections in Leech Using: Preliminary Report

Enver AYIK 1, Nezahat GÜRLER 1, Samet Vasfi KUVAT 2, Atakan AYDIN 2, Serdar TUNÇER 2, Sinan Nur KESİM 2, Atilla ARINCI 2, Fatih KABAKAŞ 2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 81 - 84]
ATEŞLİ ÇOCUKLARDA KETOPROFEN VE PARASETAMOLÜN ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of Antipyretic Effects of Ketoprofen and Paracetamol in Febrile Children

Semra AKGÖZ 1, Serpil CAN 2, Solmaz ÇELEBİ 3, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU 3
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, BURSA
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, BURSA
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, BURSA
[s. 85 - 88]
DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARININ AEROBİK BAKTERİYOLOJİK ANALİZİ
Aerobic Bacteriological Analysis of Diabetic Foot Infections

Funda ERGİN TİMURKAYNAK 1, Hande ARSLAN 1, Kıvanç ŞEREFHANOĞLU 2, Hale TURAN 2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bahçelievler, ANKARA
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya Araştırma ve Uygulama Merkezi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünitesi, Selçuklu, KONYA
[s. 89 - 93]
CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARINDA MİKROORGANİZMA PROFİLİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK DURUMU
Microorganisms Isolated from Surgical Site Infections and their Antibiotic Susceptibility Patterns

Emel SESLİ ÇETİN , Selçuk KAYA , Tekin TAŞ , Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN , Mustafa DEMİRCİ
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ISPARTA
 
[s. 94 - 97]
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEKİ HASTALARDA İNTRAVASKÜLER KATETER KÜLTÜRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
The Evaluation of Cultures of Intravascular Catheters in Intensive Care Units

İlhan AFŞAR 1, Nükhet KURULTAY 1, Süreyya Gül YURTSEVER 1, Metin TÜRKER 1, Özlem Yüksel ERGİN 2, Berrin KARAAYAK UZUN 3
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Yeşilyurt, İZMİR
2Buca Eğitim Hastanesi, Buca, İZMİR
3Erzurum Aziziye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, ERZURUM
[s. 98 - 102]
FEBRİL NÖTROPENİK KANSER HASTALARINDA GÖZLENEN İNFEKSİYONLAR VE TEDAVİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Infections and Factors Affecting Treatment Success in Febrile Neutropenic Cancer Patients

Naci TİFTİK 1, Özlem KANDEMİR 2, Elif ŞAHİN 2, Ali KAYA 2
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, MERSİN
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, MERSİN
[s. 103 - 106]
ANTİBİYOTİKLERİN REÇETE EDİLMESİNE GETİRİLEN SINIRLAMANIN ANTİBİYOTİK TÜKETİMİNE ETKİLERİ
Effects of the Restricted Antibiotic Prescribing to the Antibiotic Consumption

Mustafa Kemal ÇELEN , Salih HOŞOĞLU , Hakan ERAYDIN , Mehmet Faruk GEYİK , Celal AYAZ
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 107 - 110]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Antibiotic Susceptibility of Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Various Clinical Samples

M.Tevfik YAVUZ , İdris ŞAHİN , Mustafa BEHÇET , Elif ÖZTÜRK , Demet KAYA
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
 
[s. 111 - 113]
ROMATOİD ARTRİTLİ BİR HASTADA AKUT PARVOVİRÜS B19 İNFEKSİYONUNUN NEDEN OLDUĞU PANSİTOPENİ
Pancytopenia due to Acute Parvovirus B19 Infection in a Rheumatoid Arthritis Patient

Gönenç KOCABAY 1, Ahmet EKMEKÇİ 1, Osman ERK 1, Vakkur AKKAYA 1, Kerim GÜLER 1, Burak ERER 2
1İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
[s. 114 - 124]
TÜRKİYE’DE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE: ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ, ERİTROMİSİN DİRENÇ FENOTİPLERİ VE SEROTİP DAĞILIMI
Streptococcus pneumoniae in Turkey: The Rates of Antibiotic Resistance, Erythromycin Resistance Phenotypes and Serotypes

Rahmiye BERKİTEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 125 - 132]
PNÖMOKOK İNFEKSİYONLARI VE KORUNMA
Pneumococcal Infections and Prevention

Özlem TÜNGER
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
 
[s. 133 - 136]
Editöre mektup


 
[s. 137]
KONGRE HABERLERİ