ANKEM Dergisi Yıl:2006 Cilt:20 Sayı:1

Cilt 20 • Sayı 1 • 2006  
Metin Başlık ve Yazarlar
Kongre haberleri
Congress news

 
[s. 1 - 3]
İndüklenebilir beta-laktamaz salgıladığı gösterilebilen pseudomonas aerugınosa suşlarında sefepimin in-vitro etkinliğinin e test yöntemiyle araştırılması
Investigation of in vitro Activity of Cefepime Against Inducible Beta-lactamase Production Proved P. aeruginosa Isolates by E Test Method

Gözde ÖNGÜT , Dilara ÖĞÜNÇ , Derya MUTLU , Hadiye DEMİRBAKAN , Duygu DAĞLAR , Dilek ÇOLAK , Meral GÜLTEKİN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
 
[s. 4 - 9]
2000-2004 yılları arasında takip edilen febril nötropeni ataklarındaki kültürlerde üreme oranları, üreyen etkenler ve antibiyotik dirençleri
The Growth Rates, Isolated Agents and their Antibiotic Resistance in Febrile Neutropenic Attacks between 2000-2004 Years

Tiraje CELKAN 1, Şükufe DİREN 2, İsa ÖZYILMAZ 1, Serap KARAMAN 1, Aylin CANBOLAT 1, Alp ÖZKAN 1, Hilmi APAK 1, İnci YILDIZ 1
1Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul
[s. 10 - 12]
Boğaz kültürlerinden izole edilen a grubu beta-hemolitik streptokokların antibiyotik duyarlılıkları
The Antibiotic Susceptibilities of Group A Beta-hemolytic Streptococci Isolated from Throat Cultures

Müjde ERYILMAZ 1, Ahmet AKIN 1, Özay ARIKAN AKAN 2
1Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi Merkez Laboratuvarları, Ankara
[s. 13 - 17]
Bir yıl içerisinde kan kültürlerinden infeksiyon etkeni olarak izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları
Antimicrobial Susceptibility of the Bacteria Isolated as Causative Agents in Blood Cultures in One Year Period

Ayşegül ÇİÇEK , Çiğdem KUZUCU , Rıza DURMAZ
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya
 
[s. 18 - 21]
Biyofilmde sülfat indirgeyen anaerop bakteriler
Sulphate Reducing Anaerobic Bacteria in Biofilm

Ayşın ÇOTUK 1, Esra İLHAN-SUNGUR 1, Nurhan CANSEVER 2
1İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, Vezneciler, İstanbul
2Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Davutpaşa Kampüsü, Esenler, İstanbul
[s. 22 - 25]
Üriner sistem infeksiyonlarından etken olarak izole edilen escherichia coli suşlarında hemaglütinasyon ve hemolizin üretimi
Haemagglutination and Haemolysin Production of Esherichia coli Isolates from Urinary Tract Infections

Işıl FİDAN 1, Sevgi YÜKSEL 1, A. Bilge SİPAHİ 1, Semiha ÖZKAN 2, Nedim SULTAN 1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
[s. 26 - 30]
İdrar kültürlerinden soyutlanan bakteriler ve çeşitli antibiyotiklere in-vitro duyarlılıklarının değerlendirilmesi
The Bacteria Isolated from Urine Cultures and Their in-vitro Antibiotic Susceptibility

Hüsnü PULLUKÇU 1, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN 1, Şöhret AYDEMİR 2, Oğuz Reşat SİPAHİ 1, Ajda TURHAN 2, Mehmet Ali ÖZİNEL 2, Sercan ULUSOY 1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
[s. 31 - 33]
Amfoterisin-B’ye dirençli c.kruseı’de kaspofungin kullanımı çözüm olabilir mi? Olgu eşliğinde tartışma
Can Caspofungin be a Solution for Amphotericin-B-resistant C.krusei Infections? Presentation of a Case

M. Bülent ERTUĞRUL 1, Berna GÜLTEKİN 2, Güliz UYAR 1, Serkan ÖNCÜ 1, Serhan SAKARYA 1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın
[s. 34 - 36]
Kronik skrotal akıntı ile seyreden genital sistem tüberkülozu olgusu
A Genital System Tuberculosis Case with Chronic Scrotal Discharge

Kadriye KART YAŞAR 1, Gönül ŞENGÖZ 1, Filiz YILDIRIM 1, Gülay ERGİN 1, Özcan NAZLICAN 1, Mustafa YİĞİT 2
1Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
2Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
[s. 37 - 43]
Kronik hepatit b ve kronik hepatit c’de tanı ve tedavi yaklaşımları
Diagnosis and Treatment Approaches of Chronic Hepatitis B and Chronic Hepatitis C

Gaye USLUER
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir
 
[s. 44 - 54]
Geleceğin antibiyotikleri: Antimikrobik etkili katyonik peptitler
Forthcoming Antibiotics: Cationic Peptides with Antimicrobial Activity

Sibel DÖŞLER 1, Bülent GÜRLER 2, A.Alev GERÇEKER 1
1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Beyazıt, İstanbul
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
[s. 55 - 60]
Yoğun bakımcılar açısından bütçe uygulama talimatı ve kısıtlı antibiyotik kullanımı: hedefler, beklentiler, sonuçlar ve öneriler
Budget Application Directions and Restriction of Antibiotic Prescriptions from Intensivist’s Point of View: Targets, Expectations, Conclusions and Suggestions

Necmettin ÜNAL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara
 
[s. 61 - 64]
Pediatride yeni problemler: yeni antibiyoterapi yaklaşımları
Recent Problems in Pediatrics: Novel Approaches in Antibiotherapy

Mustafa BAKIR
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Altunizade, İstanbul
 
[s. 65 - 67]
Akılcı antibiyotik kullanımı ve türk hematoloji derneği
Opinions of the Turkish Society of Hematology on Rational Antibiotic Usage

Hamdi AKAN
Türk Hematoloji Derneği İnfeksiyon Hastalıkları Altkomite Başkanı; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara