ANKEM Dergisi Yıl:2005 Cilt:19 Sayı:1

Cilt 19 • Sayı 1 • 2005  
Metin Başlık ve Yazarlar
içindekiler
Index
[s. 1 - 4]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN KLEBS?ELLA ?ZOLATLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
Antibiotic Susceptibility of Klebsiella Strains Isolated from Clinical Specimens

Zafer ÇET?NKAYA , ?hsan Hakk? Ç?FTÇ? , Orhan Cem AKTEPE , Birol ?AFAK , Mustafa ALTIND??
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AFYON
[s. 5 - 8]
ONB?R ER??K?N EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZ OLGUSUNUN DE?ERLEND?R?LMES?
Extrapulmonary Tuberculosis in Adults: An Analysis of Eleven Patients

M. Bülent ERTU?RUL 1, Tahsin KARAASLAN 2, Özden ERTU?RUL 3
1İstanbul Özel Medicine Hospital, infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Özel Medicine Hospital, iç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3İstanbul Özel Medicine Hospital, Merkez Labarotuvar?, İstanbul
[s. 9 - 13]
ÇOCUKLUK ÇA?INDA C?DD? GRAM POZ?T?F BAKTERİ İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE TE?KOPLAN?N KULLANIMI
Teicoplanin Treatment for Serious Gram Positive Infections in Children

Ayper SOMER 1, Duygu GÜR 1, I??k YALÇIN 1, Nuran SALMAN 1, Betigül ÖNGEN 2, Nezahat GÜRLER 2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik infeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Çapa, İstanbul
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
[s. 14 - 16]
KAN ÖRNEKLER?NDEN SOYUTLANAN STAF?LOKOK SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE D?RENÇ DURUMLARI
Evaluation of Antimicrobial Resistance in Staphylococcal Species Isolated from Blood Cultures

Funda DO?RUMAN AL , Gülçin AKÇA , Bilge S?PAH? , Nedim SULTAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 17 - 21]
KAN KÜLTÜRLER?NDE ?ZOLE ED?LEN M?KROORGAN?ZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
The Microorganisms Isolated from Blood Samples and their Susceptibility to Antibiotics

P?nar YÜCE , Kutbettin DEM?RDA? , Ahmet KALKAN , Mehmet ÖZDEN , Affan DENK , S. S?rr? KILIÇ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
[s. 22 - 24]
KATETER ÖRNEKLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN M?KROORGAN?ZMALAR VE ANT?M?KROB?K MADDELERE D?RENÇ DURUMLARI
Microorganisms Isolated from Catheter Cultures and their Resistance to Antibiotics

Bar?? CAN , Selda AYDIN , Betigül ÖNGEN , Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
[s. 25 - 30]
ÇOCUKLUK ÇA?I KOMPL?KE OLMAYAN AKUT S?NÜZ?TLER?NDE AMOKS?S?L?N VE KLAR?TROM?S?N TEDAVİLER?N?N ETK?NL???N?N KARŞILA?TIRILMASI
Comparison of the Efficacies of Amoxicillin and Clarithromycin in the Treatment of Acute Noncomplicated Sinusitis in Childhood

Korhan B?RGÜL , Rengin ??RANEC? , P?nar GÖKM?RZA ÖZDEM?R , Çi?dem YILMAZ , Özden TÜREL , Hüsem HATıpOĞLU
SSK Bak?rköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul
[s. 31 - 34]
AMFOTER?S?N-B VE FLUKONAZOLÜN CANDIDA ALBICANS ÜZER?NDEK? POSTANT?FUNGAL ETK?NL???
Postantifungal Effects of Amphotericin-B and Fluconazole against Candida albicans

Aydan ÖZKÜTÜK , Sevin KIRDAR , Yavuz DO?AN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 35 - 38]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SUŞLARINDA ARTAN PENİSİLİN DİRENC? VE BAZI ANTİBİYOTİKLERE KARŞI D?RENÇ DURUMU
Increasing Penicillin Resistance and Resistance to some other Antibiotics in Streptococcus pneumoniae Strains Isolated from Clinical Specimens

?nci TUNCER 1, U?ur ARSLAN 1, Duygu FINDIK 1, Onur URAL 2
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve infeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
[s. 39 - 42]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN STAF?LOKOKLARDA MET?S?L?N DİRENC? VE ÇE??TL? ANTİBİYOTİKLERE ?N-V?TRO DUYARLILIKLARI
Methicillin Resistance and in-vitro Susceptibility to Various Antibiotics of Staphylococci Isolated from Clinical Samples

Özgür DO?AN , Meltem YALINAY ÇIRAK , Doruk ENG?N , Sevgi TÜRET
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 43 - 47]
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ ?ZON?AZ?D, R?FAMP?S?N, STREPTOM?S?N VE ETAMBUTOL DUYARLILIKLARININ BACTEC YÖNTEM? ?LE BEL?RLENMES?
Determination of Sensitivity of Mycobacterium tuberculosis Strains to Isoniazid, Rifampin, Streptomycin and Ethambutol by BACTEC System

Gönül ASLAN 1, Nuran DEL?AL?OĞLU 1, Gürol EMEKDA? 1, Feza OTA? 1, Çilem YILDIZ 1, Mukadder ÇALIKOĞLU 2, Özdemir ÖZDEM?R 3
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MERS?N
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gö?üs Hastalıkları Anabilim Dalı, MERS?N
3Mersin Merkez Verem Sava? Dispanseri, MERS?N
[s. 48 - 51]
B?R OLGU NEDEN?YLE V?SSERAL LE?SHMAN?AS?S TANI VE TEDAVİSİN?N TARTI?ILMASI
Discussion of the Diagnosis and Treatment of Visceral Leishmaniasis on the Occasion of a Case

M. Bülent ERTU?RUL 1, Hatice ERTABAKLAR 2, Güliz UYAR 1, Sema ERTU? 2, Serhan SAKARYA 1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AYDIN
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Parazitoloji Bilim Dalı, AYDIN
[s. 52 - 54]
TÜBERKÜLOZ LENFADEN?TL? B?R HASTADA GEL??EN SNEDDON-WILKINSON SENDROMU
Sneddon-Wilkinson Syndrome that Developed in a Patient with Lymph Node Tuberculosis

Ali Ilg?n OLUT 1, Haluk ÖZÜNLÜ 1, Fırat ÖZSAKARYA 1, Mehmet UÇMAK 2, ?brahim ÇUKUROVA 3
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İZMİR
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, iç Hastalıkları Kliniği, İZMİR
3SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Kulak Burun Bo?az Kliniği, İZMİR
[s. 55 - 59]
CERRAHİDE ANTİBİYOTİK PROF?LAKS?S?
Antimicrobial Prophylaxis in Surgery

Ali UZUNKÖY
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyesi, ?ANLIURFA
[s. 56 - 56]
DUYURU, R?CAMIZ, DÜZELTME
Announcement, Request, Correction
[s. 57 - 59]
Ankem dergisi Cilt 18 (2004) konu indeksi
ANKEM Volume 18 (2004) Subject Index
[s. 60 - 60]
ANKEM DERG?S? YAZIM KURALLARI
Editorial Rules of Journal of ANKEM
[s. 61 - 63]
KONGRE HABERLER?
Congress news