ANKEM Dergisi Yıl:2003 Cilt:17 Sayı:4

Cilt 17 • Sayı 4 • 2003  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 345 - 351]
HEKİMLİKTE MALPRAKTİS


Ahmet Nezih KÖK1, Mustafa GÜLER2, Semra ÇALANGU3
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, ERZURUM
2Türk Tabipler Birliği Hukuk Danışmanı, ANKARA
3İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 352 - 360]
ANTİBİYOTİKLERİ AKILCI KULLANIYORMUYUZ ?


Lütfiye EROĞLU1, Semra ÇALANGU2, Rabia TUNA3, Işıl ÜLGER-İŞÇİ4
1İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
3FAKO İlaçları A.Ş., İSTANBUL
4Bristol-Myers Squibb İlaçları, İSTANBUL
[s. 361 - 364]
ASİT-BAZ BOZUKLUKLARI


Tevfik ECDER
İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 365 - 370]
İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA MEDİKAL VE CERRAHİ TEDAVİ PRENSİPLERİ


Türker BULUT
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 371 - 374]
GRANÜLOMATÖZ İNFEKSİYONLAR:MEME TÜBERKÜLOZU, LENFADENİT VE HİDROZADENİT


Halil ÇOŞKUN
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Genel Cerrahisi Kliniği, İSTANBUL
 
[s. 375 - 376]
CERRAHİDE ATEŞLİ HASTAYA YAKLAŞIM KURALLARI


R.Haldun GÜNDOĞDU
Dr.M.Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi, 2.Cerrahi Kliniği, Balgat, ANKARA
 
[s. 377 - 380]
SIVI-ELEKTROLİT DENGESİ BOZUKLUKLARI


Tevfik ECDER
İstanbul Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Çapa, İstanbul
 
[s. 381 - 383]
PRİMER İNFERTİLİTE NEDENİ OLARAK GENİTAL TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU
Genital tuberculosis as a primary infertility: Case report

Veysel FENKÇİ1, Mehmet YILMAZER1, Fatma AKTEPE2, Semin FENKCİ3, Orhan C. AKTEPE4
1Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, AFYON
2Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pataloji Anabilim Dalı, AFYON
3Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, AFYON
4Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, AFYON
[s. 384 - 387]
İDRARDAN SOYUTLANAN ESCHERICHIA COLI SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Antibiotic resistance of Escherichia coli strains isolated from urine samples

Feza OTAĞ, Çilem YILDIZ, Nuran DELİALİOĞLU
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MERSİN
 
[s. 388 - 392]
ÇOKLU DİRENÇLİ PSEUDOMONAS AERUGINOSA KÖKENLERİNDE SİPROFLOKSASİN-AMİKASİN, SİPROFLOKSASİN-SEFEPİM SEFTAZİDİM-AMİKASİN, SEFEPİM-AMİKASİN KOMBİNASYONLARININ İN-VİTRO SİNERJİSTİK ETKİNLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of in-vitro synergistic activities of ciprofloxacin-amikacin, ciprofloxacin-cefepime, ceftazidime-amikacin and cepefime-amikacin combinations in mutiple resistant Pseudomonas aeruginosa strains

Aslı Gamze ŞENER1, Tuba ATAY2, Zeynep GÜLAY2, Metin TÜRKER1
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 393 - 396]
VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOKLARDA MOKSİFLOKSASİN DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI
Investigation of moxifloxacin sensitivity in vancomycin resistant enterococci

Halil YAZGI1, Mustafa ERTEK2, Serpil EROL2, A.Esin AKTAŞ1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 397 - 399]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN ÜRETİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA İZOLATLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Antibiotic resistance of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from blood cultures

Ali ERDEMOĞLU, Nurittin ARDIÇ, Mustafa ÖZYURT
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
 
[s. 400 - 404]
HASTANE İZOLATLARINDA AMİNOGLİKOZİD DİRENCİ
Aminoglycoside resistance in hospital isolates

Mustafa ERTEK1, Halil YAZGI2, Zülal ÖZKURT1, M.Hamidullah UYANIK1, Osman AKTAŞ2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 405 - 408]
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE İZOLE EDİLEN İLK GLİKOPEPTİD DİRENÇLİ ENTEROCOCCUS FAECIUM SUŞU
First glycopeptid resistant Enterococcus faecium strain isolated in the Hospital of Meram Faculty of Medicine

İnci TUNCER1, Belgin ALTUN2, İsmail REİSLİ3, Yavuz KÖKSAL3, Meral KAYA1, Uğur ARSLAN1
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, ANKARA
3Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 409 - 413]
FLUKONAZOLUN SUBİNHİBİTÖR KONSANTRASYONLARININ CANDIDA ALBICANS'IN BAZI VİRULANS FAKTÖRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Effect of subinhibitory concentrations of fluconazole on some virulence factors of Candida albicans

Aydan ÖZTÜRK, Yavuz DOĞAN, Sevin KIRDAR, Cem ERGON, Nuran YULUĞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 414 - 417]
ÇEŞİTLİ ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOKLARIN GRUPLANDIRILMASI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Grouping and antibiotic susceptibility of beta-hemolytic streptococci islated from various samples

Pınar ÇIRAGİL, Mustafa GÜL, Murat ARAL, İrfan GÜLER
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAHRAMANMARAŞ
 
[s. 418 - 421]
HASTANE KÖKENLİ ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARINDA İKİ FARKLI YÖNTEMLE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETİMİNİN BELİRLENMESİ
Detection of the extended spectrum beta-lactamase production with two different methods n Escherichia coli and Klebsiella spp. strains isolated from hospital infections

Yasemin ERSOY1, Mehmet FIRAT1, Kıvanç ŞEREFHANOĞLU1, İbrahim Halil ÖZEROL2, Gülden BİLİŞİK1, Ayşe DİNÇ BUT1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
[s. 422 - 424]
ÇEŞİTLİ İNFEKSİYON ETKENİ OLAN METİSİLİNE DİRENÇLİ STAFİLOKOK SUŞLARINA KARŞI FLOROKİNOLONLARIN İN-VİTRO ETKİNLİĞİ
In vitro effectivenes of fluroquinolones against methicillin-resistant Staphylococcus strains isolated from various infections

Turan GÜNDÜZ1, İpek MUMCUOĞLU2
1Manisa Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Manisa
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, MANİSA
[s. 425 - 428]
MOKSİFLOKSASİNİN GRAM POZİTİF VE GRAM NEGATİF BAKTERİLERE KARŞI ETKİNLİĞİNİN SİPROFLOKSASİNİNKİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
The comparison of the activity of the activity of moxifloxacin against Gram-positive and Gram-nagative microorganisms with that of ciprofloxacin

Sedat KAYGUSUZ, Özlem ÖZLÜK, Dilek KILIÇ, Ergin AYAŞLIOĞLU, Ayşenur YILDIRIM
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KIRIKKALE
 
[s. 429 - 434]
STREPTOCOCCUS PYOGENES SUŞLARINDA ERİTROMİSİN DİRENÇ FENOTİPLERİ VE 1970-2001 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE'DE İZOLE EDİLEN SUŞLARDA DİRENÇ
The phenotypes of erythromycin resistance in S.pyogenes strains and the resistance in the strains isolated in Turley (1970-2001)

Rahmiye BERKİTEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 435 - 437]
BARTONELLOZ


Ayşegül YARPUZLU
Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Eğitimi Anabilim Dalı, Keçiören, ANKARA
 
[s. 438 - 441]
ÜLKEMİZDEKİ ANTİBİYOTİK PROSPEKTÜSLERİ DOĞRU BİLGİ VERİYOR MU ?


Arif KAYGUSUZ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Laboratuvarı, İSTANBUL
 
[s. 442]
SİVAS BÖLGESİNDE ETKEN OLARAK İZOLE EDİLEN BETA-LAKTAM DIŞI ANTİBİYOTİK DİRENCİ


Hakan ERDEM, Azer NAGIYEV, Alaaddin PAHSA
GATA Asker Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA