ANKEM Dergisi Yıl:2002 Cilt:16 Sayı:1

Cilt 16 • Sayı 1 • 2002  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 3]
DEĞİŞİK KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER VE PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
The antibiotics susceptibilities of Acinetobacter and Pseudomonas strains isolated from different clinical samples

Abdullah AYYILDIZ1, Bekir KOCAZEYBEK2, Sedat ARITÜRK1
1Kadir Has Üniversitesi, Florence Nightingale Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Kan Ünitesi, Şişli, İSTANBUL
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
[s. 4 - 6]
HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARI ÜZERİNE SEFOPERAZON-SULBAKTAMIN ETKİNLİĞİNİN E-TEST YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI
The investigation of efficacy of cefoperazone-sulbactam by E-test on Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii strains isolated from nosocomial infections

Murat DİZBAY, Hatice CABADAK, Dilek ARMAN
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
 
[s. 7 - 9]
İDRARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ SİPROFLOKSASİN VE TRİMETOPRİM-SULFAMETOKSAZOLE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI
Investigation of susceptibilities of Escherichia coli urine isolates to trimethoprim-sulfamethoxazole and ciprofloxacin

Demet KAYA1, İdris ŞAHİN2, Şükrü ÖKSÜZ2, Osman ERTÖR3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, DÜZCE
[s. 10 - 13]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOKLARDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Antimicrobial resistance in Staphylococcus strains isolated from blood cultures

Fatma KÖKSAL, Mustafa SAMASTI
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 14 - 17]
1999-2000 YILLARINDA YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Antibiotic resistance in bacteria isolated from intensive care unit 1999 and 2000 years

Leyla AKKURT1, Seda GÜDÜL HAVUZ1, Yavuz UYAR1, Adil KARADAĞ1, Şaban ESEN2, Murat GÜNAYDIN1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 18 - 21]
KANSERLİ HASTALARDA GELİŞEN FEBRİL NÖTROPENİ ATAKLARINDA AMPİRİK MEROPENEM MONOTERAPİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Empirical meropenem monotherapy in febrile neutropenic cancer patients

Özlem ER, Hasan Şenol ÇOŞKUN, Mustafa ALTINBAŞ, Bülent ESER, Mustafa ÇETİN, Ali ÜNAL
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Medikal Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 22 - 24]
İNTRAVENTRİKÜLER UYGULANAN SİPROFLOKSASİNE BAĞLI KONVÜLZİYON (BİR OLGU SUNUMU)
Convulsion due to intraventricular use of ciprofloxacin (Case report)

Solmaz ÇELEBİ, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU, Berna KURTOĞLU, İbrahim ILDIRIM
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Görükle, BURSA
 
[s. 25 - 30]
FLUKONAZOL İLE ÖNCEDEN KARŞILAŞMANIN CANDIDA ALBICANS SUŞLARININ AMFOTERİSİN B'YE DUYARLILIĞINA ETKİSİ
The effect of fluconazole preexposure to the susceptibility of Candida albicans strains to amphotericin B

Mine YÜCESOY, M.Ali ÖKTEM, Nevcivan ŞENTÜRKER-GÜLDAŞ, Nuran YULUĞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 31 - 35]
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ KAYNAKLI BAZI NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLARA DUYARLILIKLARI
The susceptibilities of nonfermentative Gram negative bacteria isolated from intensive care units to various antiseptics and disinfectants

Canan KÜLAH, Bora DOĞAN, İ.İkbal GÖKDAL, Meltem YALINAY-ÇIRAK, Seyyal ROTA
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 36 - 39]
ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA 1997-2000 YILLARINDA GÖZLENEN ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Antibiotic resistance in Acinetobacter baumannii strains isolated in 1997-2000 years

Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Mustafa BERKTAŞ, Hamza BOZKURT, M.Güzel KURTOĞLU, Selma GÜLMEZ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, VAN
 
[s. 40 - 43]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN KOAGÜLAZ NEGATİF STAFİLOKOK TÜRLERİNDE "SLIME"OLUŞUMU VE ANTİBAKTERİYELLERE DUYARLILIĞI
Antibacterial susceptibilities and slime production of coagulase negative Staphylococcus species isolated from clinical specimens

Selma AY, Mehmet S. TEKEREKOĞLU, Mehmet BAYRAKTAR, Latife ABUT, Bennur DUMAN
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
 
[s. 44 - 47]
YENİDOĞAN SERVİSİ PERSONELİNDE DİRENÇLİ BAKTERİLERLE KOLONİZASYON VE PARAZİT ARAŞTIRILMASI
Investigation of colonization with resistant bacteria and parasites among newborn unit staff

Gülçin BAYRAMOĞLU1, Şaban ESEN2, Nurşen BELET3, Murat HÖKELEK1, Adil KARADAĞ1, Murat GÜNAYDIN1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültes, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 48 - 51]
İDRAR ÖRNEKLERİNDE İZOLE EDİLEN PROTEUS TÜRLERİNİN ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST SONUÇLARI, KISITLI BİLDİRİM RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRMENİN YORUMLANMASI
The results of antibiotic susceptibility testing of Proteus species isolated from urine specimens limitation of reporting and interpretation of retrospective evaluation

Mehmet BAYSALLAR, Ayten KÜÇÜKKARAASLAN, Hakan AYDOĞAN, Akram HAMASHA, Ahmet Celal BAŞUSTAOĞLU
GATA Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Etlik ANKARA
 
[s. 52 - 55]
HASTA REFAKATÇİLERİ VE ZYARETÇİLERİNDEN ELDE EDİLEN KOAGÜLAZ NEGATİF STAFİLOKOKLARDA METİSİLİNE DİRENÇ VE BUNUN SLAYM FAKTÖR ÜRETİMİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of methicillin resistance and its relationship with slime factor in coagulase-negative staphylococci isolated from patients helpers and visitors

A.Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 56 - 59]
İN-VİTRO ANTİFUNGAL DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASINDA KUYUCUK DİFÜZYON YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
The evaluation of the well-diffusion method for the investigation of in vitro antifungal susceptibility

Ayşe EREN, Ayşe KALKANCI
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 60 - 64]
KLİNİK İZOLATLARIN ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİNDE VİTEK SİSTEMİ VE DİSK DİFÜZYON SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of the results of Vitek system and disk diffusion method for testing antimicrobial susceptibility of clinical isolates

Nuran ESEN, Zeynep GÜLAY, Tuba ATAY, Meral BİÇMEN, Derya MUTLU, Sibel ÖZSU CAYMAZ, Nuran YULUĞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 65 - 68]
HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ OLARAK İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SIKLIĞI
Frequency of extended spectrum beta-lactamases in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae strains isolated from nosocomial infections

Çağlar ÖZKAN1, Mehmet OLDACAY2, Günhan ERDEM3
1Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, ÇANAKKALE
2Devlet Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ÇANAKKALE
3Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, ÇANAKKALE
[s. 69 - 72]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOKLARDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Antibiotic resistance of staphylococci isolated from clinical specimens

Ülkü ALTOPARLAK, Hakan USLU, Ekrem KİREÇÇİ, Ferda AKTAŞ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloj ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ERZURUM
 
[s. 73 - 77]
DEĞİŞİK COĞRAFİK BÖLGELERDEN İZOLE EDİLEN ANTİ-MİKOBAKTERİYEL AJANLARA DUYARLI VE DİRENÇLİ MİKOBAKTERİ SUŞLARININ SDS-PAGE İLE İNCELENMESİ
SDS-PAGE investigation of sensitive and resistant Mycobacterium species isolated in different geographic areas to antimycobacterial agents

Seyyal ROTA1, Işın AKYAR2, Gülendam BOZDAYI1, Feyzullah GÜMÜŞLÜ3, İsmail CEYHAN3
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
3Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi, Tüberküloz Referans Laboratuvarı, ANKARA
[s. 78 - 81]
CERRAHİ YOĞUN BAKIM HASTALARINDAN İNFEKSİYON ETKENİ OLARAK İZOLE EDİLEN GRAM NEGATİF ÇOMAKLARDA AMİNOGLİKOZİD DİRENCİ
Aminoglycoside resistance of Gram negative rods causing infection in surgery intensive care unit patients

Abdullah AYYILDIZ1, Bekir KOCAZEYBEK2, Sedat ARITÜRK1
1Kadir Has Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Kan Ünitesi, Şişli, İSTANBUL
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
[s. 82 - 84]
HASTANEDE YATARKEN GELİŞEN İSHAL OLGULARINDA CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOKSİN A+B ARAŞTIRILMASI
Investigation of Clostridium difficile toxin A+B in patients with nosocomial diarrhea

Gökhan AYGÜN, Mustafa ASLAN, Hatice YAŞAR, Kemal ALTAŞ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 85 - 88]
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ OLARAK BELİRLENEN ACINETOBACTER BAUMANNII KÖKENLERİNİN ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI
The antibiotic susceptibility patterns of Acinetobacter baumannii strains isolated from nosocomial infections in intensive care unit

Gökhan AYGÜN1, Yalım DİKMEN2, Birgül METE3, Tuğhan UTKU2, Aysan MURTEZAOĞLU3, Oktay DEMİRKIRAN2, Mesut YILMAZ3, Seval ÜRKMEZ2, Nursu ŞAHİN3, Recep ÖZTÜRK3, Yıldırım AKTUĞLU3
1Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İSTANBUL
3Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 89 - 91]
İMMÜNSÜPRESE OLMAYAN ERİŞKİN BİR HASTADA SU ÇİÇEĞİ PNÖMONİSİ
Chickenpox pneumonia in an immunocomperent adult patient

Mustafa SÜNBÜL, Mehmet AKKUŞ, Şaban ESEN, Cafer EROĞLU, Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 92 - 95]
VANKOMİSİNE BAĞLI NÖTROPENİ VE ARDIŞIK FUSİDİK ASİT TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU
Vancomycin-induced neutropenia and fusidic acid treatment consecutively: a case report

İlhami ÇELİK1, Mustafa CİHANGİROĞLU2, Kutbettin DEMİRDAĞ2, İsmail AKDEMİR3, Aydın ÖZKAN2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
[s. 96 - 99]
CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDEN İZOLE EDİLEN ENTEREKOKLARIN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI YÜKSEK DÜZEY AMİNOGLİKOZİT DİRENCİNİN ARAŞTIRILAMSI
Investigatiın of the susceptibility to various antibiotics and high level aminoglycosides resistance in enterococci isolated from surgical intensive care unit

Özkan GÜLSOY1, Bekir KOCAZEYBEK2, Sedat ARITÜRK1
1Kadir Has Üniversitesi, Florence Nightingale Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Kan Ünitesi, Şişli, İSTANBUL
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL