ANKEM Dergisi Yıl:2001 Cilt:15 Sayı:1

Cilt 15 • Sayı 1 • 2001  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 10]
ESCHERICHIA COLI SUŞLARINDA AMOKSİSİLİN/KLAVULANİK ASİT DİRENCİ VE BUNUNLA İLİŞKİLİ BETA-LAKTAMAZ VE PLAZMİD PROFİLLERİ
Beta-lactamase patterns and plasmid profiles of amoxicillin/clavulanate resistant Escherichia coli isolates

Zeynep GÜLAY1, Meral BİÇMEN1, Sebastian G.B. AMYES2, Nuran YULUĞ1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2Edinburg Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Moleküler Direnç Laboratuvarı, Edinburg, İSKOÇYA
[s. 11 - 17]
ERİTROMİSİN, AZİTROMİSİN VE KLARİTROMİSİNİN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARI ÜZERİNE ANTİBİYOTİK SONRASI ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
In vitro postantibiotic effect of erythromycin, azithromycin and clarithromycin on Staphylococcus aureus

Ayşe Seher BİRTEKSÖZ, Gülten ÖTÜK
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 18 - 20]
RİFAMPİSİN VE İZONİAZİD KOMBİNASYONLARININ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARINDA İN-VİTRO ETKİSİNİN E TEST İLE ARAŞTIRILMASI
Determination of in-vitro effect of rifampicin and isoniazid combination by E test against Mycobacterium tuberculosis strains

Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Ahmet SANİÇ, Ayhan PEKBAY, Bora EKİNCİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 21 - 24]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA KÖKENLERİNİN ÇEŞİTLİ KİNOLONLARA DUYARLILIKLARI
The susceptibility of Escherichia coli and Klebsiella strains isolated from clinical specimens to various quinolones

Meltem YALINAY ÇIRAK, İkbal GÖKDAL, Ayşe KALKANCI, Seyyal ROTA, Semra KUŞTİMUR
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Beşevler, ANKARA
 
[s. 25 - 29]
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SUŞLARININ DEĞİŞİK ANTİBİYOTİKLERE DİRENCİ
Antibiotic resistance in Streptococcus pneumoniae strains

İnci TUNCER1, Duygu FINDIK1, Onur URAL2
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
[s. 30 - 33]
DEĞİŞİK KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ BAZI ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
Sensitivities of Pseudomonas aeruginosa strains to some antibiotics isolated from various clinical specimens

Mustafa DEMİRCİ, Birdal YORGANCIGİL, Mustafa ARDA
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ISPARTA
 
[s. 34 - 36]
ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SUŞLARINA SEFAKLOR VE LORAKARBEFİN İN-VİTRO AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparative in vitro activity of cefaclor and loracarbef against Escherichia coli and Klebsiella strains

Meltem YALINAY ÇIRAK, Ayşe KALKANCI, İkbal GÖKDAL, Seyyal ROTA, Semra KUŞTİMUR
Gazi University Faculty of Medicine, Microbiology and Clinical Microbiology, ANKARA, TURKEY
 
[s. 37 - 39]
TORAKAL SPİNAL EPİDURAL BRUSELLA ABSESİ. BİR OLGU SUNUMU
Thoracal spinal epidural brucellar abscess (A case report)

Özlem KANDEMİR, Gülden ERSÖZ, Ali KAYA
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Zeytinlibahçe, MERSİN
 
[s. 40 - 45]
SALMONELLA SUŞLARINDA ANTİMİKROBİYAL DİRENCİN VE GENİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETİMİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of antimicrobial resistance and extended spectrum beta-lactamase production in Salmonella strains

Süheyla SÜRÜCÜOĞLU1, Özlem TÜNGER1, Beril ÖZBAKKALOĞLU2, Hörü GAZİ2, Kenan DEĞERLİ2, Şöhret AYDEMİR3
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloj ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MANİSA
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloj ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 46 - 52]
GRAM NEGATİF ÇOMAKLARDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VARLIĞINI SAPTAMADA FARKLI YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of different methods for determination of extended spectrum beta-lacramase production in Gram negative bacilli

Mehmet KÖROĞLU, Mehmet S. TEKEREKOĞLU, Bengül DURMAZ, Rıza RURMAZ
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
 
[s. 53 - 58]
EKSTREMİTEYİ TEHDİT EDEN CİDDİ DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE MEROPENEMİN KLİNİK ETKİNLİĞİ
The clinical efficacy of meropenem in the treatment of serious, limb-threatening diabetic foot infections

Sercan ULUSOY1, Şevki ÇETİNKALP2, Erhan SESLİ3, Mehmet Ali ÖZİNEL4, Füsun HAMULU2, Bilgin ARDA1, Tansu YAMAZHAN1, Mehmet TÜZÜN2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, İZMİR
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İZMİR
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
[s. 59 - 63]
GLİKOPEPTİD, BETA-LAKTAM VE AMİNOGLİKOZİT GRUBU ANTİBİYOTİKLERİN ENTEROKOKLARA İN-VİTRO ETKİNLİĞİ
In-vitro efficacy of glycopeptide, beta-lactam and aminoglycoside antibiotics against enterococci

Şaban ESEN, Mustafa SÜNBÜL, Şener BARUT, Cafer EROĞLU, Ahmet SANİÇ, Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 64 - 67]
HASTANEYE YATIRILARAK TEDAVİ EDİLEN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIM SIKLIĞI VE GEREKÇESİ
Frequency of and reasons for antibiotic usage in hospitalized patients

Şaban ESEN, Mustafa SÜNBÜL, Mehmet AKKUŞ, Cafer EROĞLU, Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 68 - 73]
ÇOĞUL DİRENÇLİ PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK KOMBİNASYONLARININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of the efficacy of the antibiotic combinations against multiple-antibiotic resistant Pseudomonas aeruginosa strains

Dilara ÖĞÜNÇ1, Mehmet Bakır SAYGAN2, Gözde ÖNGÜT2, Dilek ÇOLAK2, Filiz GÜNSEREN3, Meral GÜLTEKİN2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANTALYA
[s. 74 - 78]
YOĞUN BAKIM HASTALARINDAN İZOLE EDİLEN GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE İZEPAMİSİN VE DİĞER AMİNOGLİKOZİDLERE DİRENÇ
The frequency of resistance to isepamicin and other aminoglycosides in Gram negative bacteria isolated from intensive care unit patients

Kemalettin AYDIN, Rahmet ÇAYLAN, İftihar KÖKSAL, Uğur KOSTAKOĞLU, Özlem BAYRAKTAR, Müge ÜSTÜNAKIN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON
 
[s. 79 - 83]
KLEBSIELLA SUŞLARINDA ÇİFT DİSK SİNERJİ YÖNTEMİ VE E TEST İLE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU ß-LAKTAMAZ (GSBL) VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Determination of extended-spectrum ß-lactamase (ESBL) production by double disk synergy method and E test in Klebsiella strains

Murat GÜNAYDIN1, Cafer EROĞLU2, Yavuz UYAR1, Meryem ÇETİN1, Mustafa SÜNBÜL2, Hakan LEBLEBİCİOĞLU2
1Ondokuz Mayıs University Medical Faculty, Dept. of Microbiology and Clinical Microbiology, SAMSUN
2Ondokuz Mayıs University Medical Faculty, Dept. of Infections Diseases and Clinical Microbiology, SAMSUN
[s. 84 - 87]
STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA OKSASİLİN DİRENCİNİN SAPTANMASINDA E-TEST MİKRODİLÜSYON VE DİSK DİFÜZYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of E-test, broth microdilution and disk diffusion methods for detection of oxacillin resistance in Staphylococcus aureus strains

Dilara ÖĞÜNÇ, Dilek ÇOLAK, Mehmet Bakır SAYGAN, Gözde ÖNGÜT, Sibel SAYGAN, Meral GÜLTEKİN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
 
[s. 88 - 92]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN SOYUTLANAN STAPHYLOCOCCUS AUREUS VE KOAGÜLAZ NEGATİF STAFİLOKOK SUŞLARINDA FUSİDİK ASİDE DİRENÇ
The fusidic acid resistance in Staphylococcus aureus and coagulase-negative staphylococci isolated from blood cultures

Gülhan VARDAR-ÜNLÜ, Mehmet ÜNLÜ, Ayşe ŞAHİN
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SİVAS
 
[s. 93 - 97]
METİSİLİN DİRENÇLİ VE DUYARLI STAFİLOKOK SUŞLARINDA FUSİDİK ASİT DİRENCİ
Fusidic acid resistance of methicillin resistant and sensitive staphylococci

Seda GÜDÜL HAVUZ1, Yavuz UYAR1, Meryem ÇETİN1, Ayhan PEKBAY1, Hakan LEBLEBİCİOĞLU2, Murat GÜNAYDIN1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 98 - 102]
KLEBSIELLA VE E.COLI SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLARIN BELİRLENMESİNDE ÜÇ BOYUTLU YÖNTEM, ÇİFT DİSK SİNERJİ VE E TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of three dimensional method, double disk synergy and E test methods for extended spectrum beta-lactamase production in Klebsiella spp. and E.coli strains

Selma GÖKAHMETOĞLU, Duygu EŞEL, Nuriye KARACA, Bülent SÜMERKAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
 
[s. 103 - 108]
NOZOKOMİYAL İNFEKSİYON ETKENİ GRAM NEGATİF ÇOMAKLARA KİNOLON GRUBU BEŞ ANTİBİYOTİĞİN İN-VİTRO ETKİNLİĞİ
The in-vitro efficiency of quinolone group antimicrobials to Gram negative rods isolated from nosocomial infections

Bekir KOCAZEYBEK1, Abdullah AYYILDIZ1, Emine KÜÇÜKATEŞ2, Özkan GÜLSOY1, Hüseyin ÇAKAN2, Aylin ORDU1
1Florence Nightingale Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Şişli, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Haseki, İSTANBUL
[s. 109 - 113]
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE KÖKENLERİNDE PENİSİLİNE VE DİĞER ANTİMİKROBİK MADDELERE DİRENÇ
Antimicrobial resistance of Streptococcus pneumoniae strains to penicillin and other antimicrobial agents

Müzeyyen MAMAL TORUN, Hrisi BAHAR, Elif ALKAN
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 114 - 123]
BİR YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE AYRINTILI MİKROBİYOLOJİK İNCELEME SONUÇLARI IŞIĞINDA EL YIKAMA SIKLIĞININ İRDELENMESİ
Investigation of handwashing frequency with detailed microbiological research in an intensive care unit

Selma KARABEY1, Pınar AY1, Yaşar NAKİPOĞLU2, Şengül DERBENTLİ2, Figen ESEN3
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 124 - 131]
VENTİLATÖRE BAĞLANAN BEBEKLERDE NOZOKOMİYAL PNÖMONİ ETKENİNİ SAPTAMADA TRAKEAL ASPİRAT KÜLTÜRÜNÜN YERİ
The value of tracheal aspirate cultures in the detection of the etiologial agents in nosocomial pneumonia in ventilated neonates

Nilgün KÖKSAL, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU, Neslihan GÖÇET, Yusuf BAYRAM, Solmaz ÇELEBİ, İbrahim ILDIRIM
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Görükle, BURSA
 
[s. 132 - 139]
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Antibiotic resistance in Streptococcus pneumoniae strains

Arif KAYGUSUZ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Laboratuvarı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 140 - 144]
ENTEROBACTER SUŞLARININ ANTİİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
The evaluation of antibiotic susceptibility of Enterobacter strains

İlknur KALELİ, Melek DEMİR, Meral MARALCAN, Süal ÖZTÜRK
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DENİZLİ