ANKEM Dergisi Yıl:1998 Cilt:12 Sayı:1

Cilt 12 • Sayı 1 • 1998  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 7]
HAEMOPHILUS INFLUENZAE MORAXELLA CATARRHALIS STREPTOCOCCUS PYOGENES VE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Antibiotic resistance in Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis Streptococcus pyogenes and Streptococcus pneumoniae strains

Nilgün KANSAK, Lütfiye ÖKSÜZ, Arif KAYGUSUZ, Betigül ÖNGEN, Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 8 - 12]
PNÖMONİ ETKEN OLARAK İZOLE EDİLEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
Antimicrobial susceptibilities of Streptococcus pneumoniae strains isolated as causative agents of pneumonia

Hakan ÖZTÜRKERİ1, Kamil CERRAHOĞLU2, Recep AYDİLEK2
1GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, İSTANBUL
[s. 13 - 19]
KLARİTROMİSİNİN STREPTOCOCCUS PYOGENES NCTC 8230 SUŞUNA KARŞI OLUŞTURDUĞU İN-VİTRO POSTANTİBİYOTİK ETKİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of in-vitro postantibiotic effect of clarithromycin against Streptococcus pyogenes NCTC 8230

Ahmet ÖZBEK
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
 
[s. 20 - 25]
SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN HAEMOPHILUS INFLUENZAE SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE İN-VİTRO DUYARLILIKLARI
In vitro antibiotic susceptibilities of Haemophilus influenzae strains isolated from respiratory tract infections

Rahmiye BERKİTEN, Çiğdem BAL, Dilara S. GÜROL
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 26 - 31]
TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİDE ÜÇ GÜNLÜK AZİTROMİSİN TEDAVİSİ
Three days azitromycin therapy in community-acquired pneumonia

M.Ziya MOCAN1, Hilal MOCAN2, Mehmet SÖNMEZ1, Kübra ŞENEL1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, TRABZON
[s. 32 - 34]
ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDA PENİSİLİN KRİSTALİZE-KLORAMFENİKOL KOMBİNASYONU İLE SEFUROKSİM AKSETİL TEDAVİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of penicillin+chlorampenicol and cefuroxime axetil therapies in lower respiratory infections of children

Ayşegül AKSOY, Yıldız DALLAR, Gülten TANYER
S.B. Ankara Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, ANKARA
 
[s. 35 - 40]
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MENİNGOKOKSEMİ
Meningococcmia in childhood

Fadıl ÖZTÜRK, Nuran GÜRSES, Özlem YILDIRIM
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 41 - 44]
ÇEŞİTLİ BAKTERİ SUŞLARINA SEFODİZİMİN ETKİNLİĞİ
In-vitro activity of cefodizime to various bacteria

Betigül ÖNGEN, Arif KAYGUSUZ, Nezahat GÜRLER, Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 45 - 49]
SEFEPİM VE BAZI ÜÇÜNCÜ KUŞAK SEFALOSPORİNLERİN GRAM NEGATİF BAKTERİLERE ETKİNLİĞİ
Efficacy of cefepime and some third generation cephalosporins against Gram negative bacteria

Emine SÖNMEZ1, Mehmet KÖROĞLU2, Yasemin ÇINAR1, Bengül DURMAZ
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, MALATYA
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA
[s. 50 - 52]
MUELLER-HINTON AGARA KAN İLAVESİNİN E.FAECALIS'İN SEFOTAKSİM VE SEFEPİMLE YAPILAN DUYARLILIK DENEYİNE ETKİSİ
The effect of blood on the sensitivity testing of E.faecalis strains for cefotaxime and cefepime on Mueller-Hinton agar

Selahattin ATMACA, Kadri GÜL
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
 
[s. 53 - 55]
PSEUDOMONAS AERUGİNOSA SUŞLARINDA MAKRODİLÜSYON YÖNTEMİ İLE SEFEPİM DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI
Investigation of cefepime susceptibility of Pseudomonas aeruginosa strains by macrodilution method

Nükhet KURULTAY, Gamze GÜLFİDAN, Metin TÜRKER
Atatürk Eğitim Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR
 
[s. 56 - 62]
İMİPENEME DİRENÇLİ PSEUDOMONAS SUŞLARINDA SAPTANAN DİRENÇ MEKANİZMALARI
Resistance mechanisms in imipenem resistant Psudomonas strains

Arif KAYGUSUZ, Betigül ÖNGEN, Nezahat GÜRLER, Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 63 - 69]
ACINETOBACTER SUŞLARININ İZOLE EDİLDİĞİ HASTALARDAKİ HAZIRLAYICI FAKTÖRLER VE SUŞLARIN ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
Predisposing factors in patients from whom Acinetobacter strains were isolated and the antibiotic susceptibility of isolates

Rahmet ÇAYLAN, Kemalettin AYDIN, İftihar KÖKSAL, Serkan VOLKAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, TRABZON
 
[s. 70 - 76]
S.AUREUS SUŞLARINDA ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE VE KLORHEKSİDİNE DİRENÇ
Resistance to various antibiotics and chlorhexidine in S.aureus strains

Özden BÜYÜKBABA1, Yaşar NAKİPOĞLU2, Handan KATRANCI2, Şengül DERBENTLİ2, Nezahat GÜRLER2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İstanbul
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 77 - 80]
STAFİLOKOK SUŞLARININ VANKOMİSİN VE TEİKOPLANİNE DUYARLILIKLARI
Susceptibility of staphylococal strains to vancomycin and teicoplanin

Mustafa SÜNBÜL1, Cafer EROĞLU1, Teoman ÇINAR1, Ahmet SANİÇ2, Hakan LEBLEBİCİOĞLU1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 81 - 85]
HOMOJEN MRSA SUŞLARINDA VANKOMİSİN TOLERANSI
Vancomycin tolerance of homogenous MRSA strains

Hikmet GEDİK1, Nur BENZONANA1, Banu TAŞER2, Yusuf KUL1, Serdar ÖZER1
1Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İSTANBUL
2Taksim Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İSTANBUL
[s. 86 - 87]
İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN E.COLİ SUŞLARININ BAZI KİNOLONLARA DUYARLILIKLARI
Susceptibility of E.coli strains isolated from urine specimens to some quinolones

Saffet ELÇİ1, Nezahat ÖZERDEM AKPOLAT2, Kadri GÜL2
1Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
[s. 88 - 93]
KEMOTERAPİ UYGULAMALARINDA ALINAN KORUYUCU HEMŞİRELİK ÖNLEMLERİNİN GÖZLEMLENMESİ
The observation of protective nursing precautions taken in chemotherapy administration

Ayfer KARADAKOVAN
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 94 - 99]
DÜŞÜK SICAKLIK GAZ PLAZMA STERİLİZASYON YÖNTEMİ: HİDROJEN PEROKSİT GAZ PLAZMA STERİLİZASYONU
Low-temperature gaz plasma sterilization method: Hydrojen peroxide gas plasma sterilization

Bekir KOCAZEYBEK1, Hüseyin ÇAKAN2, Vecdet ÖZ3, Bingür SÖNMEZ4
1Florence Nightingale Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Çağlayan İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Mikrobiyioloji Laboratuvarı Haseki, İSTANBUL
3İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Cerrahpaşa, İSTANBUL
4Florence Nightingale Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, Çağlayan İSTANBUL