ANKEM Dergisi Yıl:1996 Cilt:10 Sayı:1

Cilt 10 • Sayı 1 • 1996  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 13]
GRAM NEGATİF ÇOMAKLARDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLARIN BELİRLENMESİNDE ÜÇ BOYUTLU YÖNTEM VE ÇİFT DİSK SİNERJİ YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of three dimensional and double disk synergy methods in detection of extended spectrum beta-lactamases in Gram negative rods

Şengül DERBENTLİ, Handan KATRANCI, Yaşar NAKİPOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 14 - 18]
AKUT BAKIM GEREKTİREN HASTALARDA GELİŞEN İNFEKSİYONLARDAN İZOLE EDİLEN KLEBSIELLA TÜRLERİNDE ANTİBAKTERİYEL DUYARLILIK PATERNLERİNİN VE GENİŞ-SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Antibacterial susceptibility patterns and frequency of extended spectrum beta-lactamases in Klebsiella strains isolated from acute care patients

Ayşegül ESKİTÜRK1, Volkan KORTEN2, Güner SÖYLETİR1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İSTANBUL
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
[s. 19 - 23]
İDRAR YOLU İNFEKSİYONU ETKENİ ENTEROBACTERIACEAE SUŞLARINDA KİNOLON DUYARLILIĞI
Susceptibilities of Enterobacteriaceae strains isolated from urinary tract infections to quinolones

M. Derya AYDIN, Özden BÜYÜKBABA, Özdem ANĞ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 24 - 27]
KOAH'IN AKUT ALEVLENMELERİNDE AZİTROMİSİNİN ETKİSİ
Efficacy of azithromycin in acute exacerbations of COPD

Tülin ÇAĞATAY1, Halil YANARDAĞ1, Murat GÜLBARAN2, Rabia PİŞİRİCİLER1
1Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bronkopnömoloji Bilim Dalı, İSTANBUL
2Cerrahapaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Enstitüsü, İSTANBUL
[s. 28 - 33]
DENEYSEL MAJOR HEPATİK REZEKSİYON YAPILAN SIÇANLARDA BAKTERİYEL TRANSLOKASYON OLUŞUMUNA SİSTEMATİK ANTİBİYOTERAPİ VE BARSAK LAVAJININ ETKİLERİ
The effects of antibiotherapy and intestinal lavage on bacterial translocation in experimental major hepatic resection in rats

M. Emin GÜÇLÜ1, Erkan AKALIN1, Nezahat GÜRLER2, Hengameh ZANDİ2, Asaf ATASEVEN1, Mesut PARLAK3, Uğursel GÜÇLÜ4, Hakan GÖK1
1Vakıf Gureba Hastanesi, 1. Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
3İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
4SSK Eyüp Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
[s. 34 - 37]
DEĞİŞİK MUAYENE MADDELERİNDEN İZOLE EDİLEN CORYNEBACTERIUM TÜRLERİ VE BAZI ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
Corynebacterium strains isolated from various clinical samples and their susceptibilities to some antibiotics

Ahmet ÖZBEK1, Selahattin ÇELEBİ2, Mete BABACAN2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 38 - 42]
BOĞAZ SALGILARINDAN İZOLE EDİLEN BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOKLARDA PENİSİLİN-G TOLERANSININ ARAŞTIRILMASI
Investigation of penicillin-G tolerance in beta-hemolytic streptococci isolated from throat swabs

Bülent GÜRLER1, Habibe ERDENİZ2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÜKENS), Çapa, İSTANBUL
[s. 43 - 47]
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA TOPLUMDA KAZANILMIŞ ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDA AZİTROMİSİN İLE AMOKSİSİLİN-KLAVULANİK ASİDİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of azithromycin and amoxicillin-clavulanic acid therapy in children with community-acquired lower respiratory infections

Yıldız DALLAR, Filiz Şen ADIM, Gülten TANYER, Ayşe SERDAROĞLU, Hasan AKSÜT
S.B. Ankara Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Cebeci, ANKARA
 
[s. 48 - 51]
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNDE YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOKLARIN ANTİMİKROBİK MADDELERE DUYARLILIĞI
Antimicrobial sensitivity of staphylococci isolated from patients hospitalized at Cerrahpaşa Medical Faculty

Recep ÖZTÜRK, Kenan MİDİLLİ, Sevgi ERGİN, Gökhan AYGÜN
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 52 - 55]
STAPHYLOCOCCUS AUREUS'UN NEDEN OLDUĞU İKİ PİYOMİYOZİT OLGUSU
Two cases of pyomyositis due to Staphylococcus aureus

Ali MERT, Fehmi TABAK, Ali DUMANKAR, Mehmet SOY, Yıldırım AKTUĞLU
Cerrahapaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 56 - 61]
SON BEŞ YILDA ÇOCUK KLİNİĞİ İNFEKSİYON SERVİSİNDE YATAN HASTALARDA SAPTANAN KLEBSIELLA SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
The antibiotic sensitivity of Klebsiella strains isolated from in-patients in the Clinic of Pediatric Infectious Diseases during the last five years

Ayşe PALANDUZ1, Işık YALÇIN1, Ülker ÖNEŞ1, Nuran SALMAN1, Nermin GÜLER1, Ayper SOMER1, Kurtuluş TÖRECİ2, Arif KAYGUSUZ2, Betigül ÖNGEN2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 62 - 67]
SUBKONJONKTİVAL, İNTRAVENÖZ VE TOPİKAL YOLLA UYGULANAN SEFTAZİDİM ETKİNLİĞİNİN HAYVAN MODELİNDE İNCELENMESİ
Comparison of the efficacy of subconjunctival, intravenous and topical administration of ceftazidime in the rabbit model

Feriha ÖZKAN1, Alper TÜNGER1, Levent SAĞBAN2, M. Ali ÖZİNEL1, Ayhan TOKBAŞ1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
2SSK Buca Eğitim Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Buca, İZMİR
[s. 68 - 70]
GİYARDİYAZ TEDAVİSİNDE TİNİDAZOL VE TEK DOZ SEKNİDAZOLÜN ETKİNLİĞİ
Efficacy of tinidazole and single dose secnidazole in the treatment of giardiasis

Y. Ali ÖNER1, Nilgün DİNÇER1, Bekir KOCAZEYBEK1, Ergene BÜGET2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Parazitoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Haseki Hastanesi, Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
[s. 71 - 75]
EKSTREMİTELERİN ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARINDA ANTİBİYOTİKLERİN İNFEKSİYONU ÖNLEMEDEKİ ETKİNLİKLERİ
The efficacies of antibiotics to prevent infections in gunshot wounds in extremities

Orhan AKINCI1, Müfit SADİOĞLU1, Erhan YILMAZ1, Fehmi KUYURTAR1, Mustafa YILMAZ2
1Fırat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
[s. 76 - 80]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLASYONU İÇİN OKSASİLİNLİ MUELLER-HINTON BESİYERİNİN KULLANILMASI: ÖN ÇALIŞMA SONUÇLARI
Use of oxacillin-containing Mueller-Hinton agar for isolation of methicillin resistant Staphylococcus aureus from clinical samples: Preliminary study results

Nihal KARABİBER, Mehmet KARAHAN, Hasan KILIÇ
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Sağlık İşletmesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA