ANKEM Dergisi Yıl:1993 Cilt:7 Sayı:1

Cilt 7 • Sayı 1 • 1993  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 1 - 4]
AMOKSİSİLİN/KLAVULANİK ASİT KOMBİNASYONUNUN KBB İNFEKSİYONLARINDA 2X1 VE 3X1 POZOLOJİ İLE KULLANIMINDA ALINAN SONUÇLAR
Efficacy of 2x1 and 3x1 poplogies of amoxicillin/clavulanic acid in ENT infections

Bülent TOPUZ1, Sedat KATIRCIOĞLU2, Tayfun SUNAY2, Süheyl EĞİLMEZ2
1200 Yataklı Askeri Hastane, KBB Hastalıkları Kliniği, BALIKESİR
2İstanbul Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 5 - 8]
TIKANMA İKTERLİ OLGULARDA BAZI ANTİMİKROBİYAL KOMBİNASYONLARLA PREOPERATİF PROFİLAKSİ
Preoperative prophylaxis with some antimicrobial combinations in patients with obstructive jaundice

Erdener BALIKÇI1, Şükrü BOYLU2, Selahattin ATMACA1, Hasan ALTUNKILIÇ2, A.Serdar ERDOĞAN2, Eralp ARIKAN1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
[s. 9 - 11]
SEFAZOLİN PROFİLAKSİSİ İLE VAGİNAL HİSTEREKTOMİ YAPILAN HASTALARDA İDRAR SONDASI UCU KÜLTÜRLERİ
Catheter tip cultures from catheterized patients who had undergone vaginal hysterectomy under cefazolin prophylaxis

Ahmet BÜYÜKÖREN1, Abdullah TURFANDA1, Bülent BAYSAL1, Özden BÜYÜKBABA2, Bülent ERGUN1
1İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 12 - 14]
YENİDOĞAN DÖNEMİNDE GÖRÜLEN BİR MENİNGOKOKSİK MENENJİT OLGUSU
A case of meningococcal meningitis in neonatal period

Nihat SAPAN, Şeyma CÜNEYDİ, İbrahim ILDIRIM, Nilgün KÖKSAL, Semih SONGÜR, Zafer TAŞ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, BURSA
 
[s. 15 - 17]
SEFUROKSİM AKSETİL VE NİSTATİN İLE VAGİNAL AKINTI TEDAVİSİ
Treatment of vaginal discharge with defuroxime axetil and nystatin

Fatma HORASAN1, Türkan YILMAZ1, Ümit ÖZEKİCİ1, Sırrı KILIÇ2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
[s. 18 - 21]
ERZURUM YÖRESİNDE TİFO VE PARATİFO ETKENLERİNİN KEMOTERAPÖTİKLERE DUYARLILIĞI
Chemotherapeutic susceptibility of typhoid and paratyphoid fever agents in Erzurum district

Rasih FELEK, Selahattin ÇELEBİ, Mehmet A. TAŞYARAN
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
 
[s. 22 - 26]
SEZARYEN İLE DOĞUM YAPANLARDA SEFOKSİTİN SODYUM PROFİLOKSİSİNİN FEBRİL VE İNFEKSİYÖZ MORBİDİTE ÜZERİNE ETKİLERİ
Effects of prophylactic cefoxitin sodium on febrile and infectious morbidity in cesarean section

Melahat KESİM, Figen TAŞER, İsmet KARLIK, Murat KEKLİKOĞLU
Şişli Etfal Hastanesi, 3.Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Şişli İSTANBUL
 
[s. 27 - 30]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN S.AUREUS SUŞLARINDA VANKOMİSİN, METİSİLİN, AMPİSİLİN+SULBAKTAM VE AMOKSİSİLİN+KLAVULANAT DUYARLILIĞI
Sensitivity to vancomycin, methicillin, ampicillin+sulbactam and amoxicillin+clavulanic acid in clinical S.aureus isolates

Nihal KARABİBER1, Gürol EMEKDAŞ2, Sevgi TÜRET3
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
2600 Yataklı Mevki Askeri Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İSTANBUL
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 31 - 34]
AÇIK KAFA TRAVMALARINDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİNİN YERİ
The value of antibiotics prophylaxis in open head trauma

Cemalettin ERTEKİN, Korhan TAVİLOĞLU, Kayıhan GÜNEY, Mehmet ÇAĞLIKÜLEKÇİ, Mehmet KURTOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Hekimlikte Acil Vakalar Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 35 - 40]
AKUT TONSİLLİT TEDAVİSİNDE SULTAMİSİLİNİN ETKİSİ
Efficacy of sultamicillin in the therapy of acute tonsillitis

Aras ŞENVAR, Çetin VURAL, Tacettin KOÇ, Murat İ. ARPAĞ
Şişli Etfal Hastanesi, KBB Kliniği, Şişli, İSTANBUL
 
[s. 41 - 45]
ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN ELDE EDİLEN BAKTERİLERİN KİNOLONLARA İN-VİTRO DUYARLILIKLARI
In-vitro susceptibilities of bacteria isolated from urinary tract infections to quinolones

Fehmi TABAK, Ali DUMANKAR, Nur HONDUR, Yıldırım AKTUĞLU,
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 46 - 50]
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA MAKSİLLER SİNÜZİTİN TANI VE TEDAVİSİ
The diagnosis and treatment of maxillary sinusitis in children

Ayşenur ÖKTEN1, Hilal MOCAN1, Erol ERDURAN1, Yusuf GEDİK1, Ülker ŞAHİN2
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, TRABZON
2SSK Hastanesi, Pediatri Kliniği, TRABZON