ANKEM Dergisi Yıl:1993 Cilt:7 Sayı:4

Cilt 7 • Sayı 4 • 1993  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 217 - 224]
İDRARDAN İZOLE EDİLEN ENTEREKOKLARDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ: BETA-LAKTAMLARA VE AMİNOGLİKOSİDLERE YÜKSEK DÜZEYDE DİRENÇ
Antibiotic resistance in enterococci isolated from urine with emphasis to high-level resistance to beta-lactams and aminoglycosides(*)

Kurtuluş TÖRECİ, Betigül ÖNGEN
İstanbul Medical Faculty, Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 225 - 230]
BAZI ANTİBİYOTİKLERİN HÜCRESEL İMMÜN YANIT ÜZERİNE ETKİLERİ
The effect of some antibiotics on cellular immune response

Neşe ATABEY1, Muharrem GÖKOĞLU2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SİVAS
[s. 231 - 238]
KLARİTROMİSİN VE LİNKOMİSİNİN İZOLE SIÇAN MİDE STRİPİ VE JEJUNUMU ÜZERİNE ETKİLERİ(*)
The actions of claritromycin and lincomycin on isolated stomach fundus strips and jejunum of rats

Ramazan ÇİÇEK1, Güler ULAK1, Mustafa ULAK2, Celal AYAZ3
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
2Pendik Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, İSTANBUL
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
[s. 239 - 242]
A GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOKLARA BAZI MAKROLİD ANTİBİYOTİKLERİN İN-VİTRO ETKİLERİ(*)
In-vitro activity of some macrolide antibiotics against group A beta-hemolytic streptococci

Ferda TUNÇKANAT1, Burçin ŞENER1, Özay AKAN2, Erdoğan BERKMAN3
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
2Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, ANKARA
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, ANKARA
[s. 243 - 249]
JİNEKOLOJİK OPERASYONLARDA AMPİSİLİN-SULBAKTAM KULLANIMI
Ampicillin-sulbactam in gynaecological operations

Mansur KAMACI1, Alev BELHAN1, Yılmaz ÇEBİ1, Namık Kemal NAZAROĞLU2, Gürol EMEKDAŞ3
1600 Yataklı Mevki Askeri Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, ANKARA
2600 Yataklı Mevki Askeri Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, ANKARA
3600 Yataklı Mevki Askeri Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Dışkapı, ANKARA
[s. 250 - 254]
0-5 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDA SEFUROKSİM VE AMPİSİLİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of therapeutic effects of cefuroxime and ampicillin in lower respiratory infections in children younger than 5 years

Utkan C. ALACAKANAT, Merih EVRÜKE, Nevin BOZBORA
Şişli Etfal Hastanesi, 2.Çocuk Servisi, İSTANBUL
 
[s. 255 - 258]
ÇOCUKLARDAKİ A GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOKLARA BAĞLI AKUT ÜST SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDA AZİTROMİSİN VE PENİSİLİN V TEDAVİSİNE ALINAN YANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of the responses to azithromycin or penicillin V therapy of the children with acute upper respiratory tract infections due to group A Beta-hemolytic streptococci

Mustafa Metin DONMA
Bakırköy Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İSTANBUL
 
[s. 259 - 262]
1986-1992 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE İZLENEN HIV OLUMLU OLGULARIN ANALİZİ VE AZT SAĞALTIMI (*)
Analysis of hospitalized HIV positive patients from 1986 to 1992 and AZT treatment

Kemal YÜCE, Demir SERTER, Ekin ERTEM, Feriha ÖZKAN, Münir BÜKE, Cahit GÜNHAN, Güney KARAKARTAL
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 263 - 266]
ORTOPEDİK CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK OLARAK SEFTAZİDİM İLE SEFOPERAZON/SULBAKTAMIN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of ceftazidime and cefoperazone/sulbactam as prophylactic antibiotics in orthopaedic surgery

Fehmi KUYURTAR , Mehmet VATANSEVER , Ali ŞEKERLİSOY , Tuncay IŞIK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakülltesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ
 
[s. 267 - 272]
ANTİBİYOTİKLERE BAĞLI HEMOTOLOJİK YAN ETKİLER
The hemotological adverse effects associated with antibiotics

Fehmi TABAK, Ali DUMANKAR, Ali MERT
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 273 - 276]
MYCOBACTERIUM TÜRLERİNİN ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIKLARI
Susceptibility of Mycobacterium strains to antituberculous drugs

Meltem UZUN1, Muammer KİRAZ2, Dilek KAYA1, Gülşen AKTAN1, Ömer KASIMOĞLU1
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÜKENS), Çapa, İSTANBUL
[s. 277 - 279]
KOLOREKTAL CERRAHİDE PROFİLAKTİK SEFTRİAKSON VE ORNİDAZOL KULLANIMI
Ceftriaxone and ornidazole prophylaxis in colorectal surgery

M.Ali KORKUT, Alpaslan TOLASA, Ahmet ÇOKER, Halit OSMANOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İZMİR
 
[s. 280 - 282]
ÇOCUKLUK ÇAĞI MENİNGOKOKSİK MENENJİTLERİNDE SEFTRİAKSON VE PENİSİLİN G TEDAVİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comporative efficacy of ceftriaxone and penicillin G for treatment of meningococcal meningitis in children

Nuran GÜRSES, Feyzullah ÇETİNKAYA, Murat AYDIN, Davut ALBAYRAK, Serap UYSAL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 283 - 288]
UGANDA'DA ÇOCUKLARDAKİ P.FALCIPARUM SITMASINDA KLOROKİN VE KİNİN TEDAVİSİ(*)
Chloroquine and quinine treatment of P.falciparum malaria in Ugandan children

Utkan C. ALACAKANAT
Şişli Etfal Hastanesi, Çocuk Kliniği, Şişli İSTANBUL
 
[s. 289 - 292]
PULMONER İNFEKSİYONLU HASTALARIN BRONŞ LAVAJINDAN ÜRETİLEN MİKROORGANİZMALARIN BAZI ANTİBİYOTİKLERE İN-VİTRO DUYARLILIKLARI
In-vitro antibiotic sensitivity of bacteria isolated from bronchial lavage materials of patients with pulmonary infections

Orhan ÇİLDAĞ1, Selahattin ÇELEBİ2, Ümit ÖZBEK1, Nazım NASUHBEYOĞLU2, Rasih FELEK2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloj Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 293 - 297]
ERZURUM İLKOKUL ÇOCUKLARINDA KRONİK OTİTİS MEDİA OLGULARINDA SAPTANAN AEROP BAKTERİLER VE ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI(*)
The bacteria isolated from primary school children with chronic suppurative otitis media in Erzurum and their antibiotics sensitivity

Selahattin ÇELEBİ1, Gürsel ARSEVEN1, Yavuz SÜTBEYAZ2, Ahmet AYYILDIZ1, Mete BABACAN1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloj Anabilim Dalı, ERZURUM
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 298 - 301]
İDRARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ ENOKSASİN VE DİĞER BAZI ANTİMİKROBİKLERE İN-VİTRO DUYARLILIĞI(*)
In-vitro sensitivity to enoxacin and some other antimicrobials of Escherichia coli strains isolated from urine

Mahmut BAYKAN, İnci TUNCER, Ayşen KARABAYRAKTAR, Gülizar AKYOL, Hilal KART, Bülent BAYSAL
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
 
[s. 302 - 305]
AKUT EROSİV GASTRİTTE ANTİBİYOTİKLERİN BAKTERİYEL TRANSLOKASYONA ETKİLERİ (DENEYSEL ÇALIŞMA)***
Effects of antibiotics on bacterial translocation in acute erosive gastritis (an experimental study)

Rıza KÜPELİOĞLU1, Ender A TOSUN1, Servet KARAHAN1, Nezahat GÜRLER2, Baki KUMBASAR3, Sabiha KARAYAY2
1Haseki Hastanesi, II. Cerrahi Kliniği, Aksaray, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
3Haseki Hastanesi, I. Dahiliye Kliniği, Aksaray, İSTANBUL
[s. 306 - 312]
MİKRODALGA ENERJİSİ VE DEZENFEKTAN SOLÜSYONLARLA ÇAPRAZ İNFEKSİYONUN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÖN ÇALIŞMA
A pilot study for preventing cross-infection with microwave energy and disinfectant solutions

Kazım Serhan AKŞİT1, Fatma ÜNALAN1, Bülent GÜRLER2, Yaşar NAKİPOĞLU2
1İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavi Anabilim Dalı, Total Parsiyel Protez Bilim Dalı, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL