ANKEM Dergisi Yıl:1992 Cilt:6 Sayı:3

Cilt 6 • Sayı 3 • 1992  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 365 - 373]
ANAEROP BAKTERİLERİN BETA-LAKTAMAZLARI ÜZERİNE BETA-LAKTAMAZ İNHİBİTÖRLERİNİN ETKİSİ
Effect of beta-lactamase inhibitors on beta-lactamases from anaerobic bacteria

Maria HEDBERG1, Lennart LINDQVIST1, Kajsa TUNER1, Carl Erik NORD2
1Department of Microbiology, Karolinska Institute, Huddinge University Hospital, S-141 86 Huddinge, SWEDEN
2National Bacteriological Laboratory, S-105 21 Stockholm, SWEDEN
[s. 374 - 379]
SEFUROKSİM SODYUMUN AZTREONAM TOBRAMİSİN VE SİPROFLOKSASİN İLE OLAN KOMBİNASYONLARININ E.COLİ, K.PNEUMONIAE P.MIRABILIS VE P.AERUGINOSA SUŞLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
In vitro activty of cefuroxime sodium in combination with aztreonam, tobramycin and ciprofloxacin against E.coli, K.pneumoniae, P.mirabilis and P.aeruginosa strains

Enver Tali ÇETİN1, Yıldız ERBAŞ2
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Beyazıt, İSTANBUL
[s. 380 - 387]
PULPASI NEKROZE DİŞLERİN KÖK KANALLARINDAN ELDE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR VE KEMOTERAPÖTİKLERE DUYARLIKLARI
Microorganisms isolated from root canals of teeth with necrotic pulps and their susceptibility to chemotherapeutics

Gündüz BAYIRLI1, Sema YILDIRIM1, Nezahat GÜRLER2, Kurtuluş TÖRECİ2
1İstanbul Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 388 - 391]
MİDE VE SAFRA YOLLARI CERRAHİSİNDE SEFTAZİDİM İLE PROFİLAKSİ SONUÇLARI
The results of ceftazidime prophylaxis in gastric and biliary surgery

Kenan YÜCE
Sağlık Bakanlığı Dörtyol Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Dörtyol, HATAY
 
[s. 392 - 394]
ERİŞKİNLERDEKİ AKUT BAKTERİYEL MENENJİT TEDAVİSİNDE PİPERASİLİN ETKİNLİĞİNİN PENİSİLİN G VE/VEYA KLORAMFENİKOL İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Efficacy of piperacillin versus penicillin and/or chloramphenicol in the treatment of adult bacterial meningitis

Celal AYAZ1, Güner ULAK2, Salih HOŞOĞLU1, Sedat ARITÜRK1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
[s. 395 - 397]
ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONU ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDAN ALINAN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN ÜRETİLEN BAKTERİLERİN KİNOLON GRUBU BAZI ANTİBİYOTİKLERE DUYARLIĞI
Sensitivity of bacteria isolated from patients with suspected urinary tract infections to some quinolone group antibiotics

Emine SÖNMEZ1, Rana TAŞKIN2, Rasih FELEK2, Selahattin ÇELEBİ2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 398 - 401]
İNTESTİNAL AMİBİAZ VE GİARDİAZ TEDAVİSİNDE SEKNİDAZOL İLE ORNİDAZOLÜN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of secnidazole and ornidazole in the treatment of intestinal amoebiasis and giardiasis

Ayhan AKBULUT, Süleyman FELEK, Sebahattin OCAK, S.Sırrı KILIÇ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 402 - 404]
ÇOCUKLARDA İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE SEFUROKSİM AKSETİLİN ETKİNLİĞİ
Clinical efficacy of cefuroxime axetil in the treatment of urinary tract infections in children

Ayşe Engin ARISOY1, Tevfik ÖNCÜ2, Ahmet KOÇ2
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, MALATYA
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
[s. 405 - 407]
PROFİLAKTİK SEFAZOLİN VEYA LOKAL POVİDON-İODÜR SÜPOZİTUAR KULLANILARAK ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİ YAPILAN HASTALARDA FEBRİL MORBİDİTE SIKLIĞI
The freqency of febrile morbidity in cases abdominally hysterectomized under cefazolin or topical povidon-iodine prophylaxis

Ahmet BÜYÜKÖREN, Yavuz SALİHOĞLU, Abdullah TURFANDA, Bülent BAYSAL, Oğuz DAVER, Bülent ERGUN
İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 408 - 416]
HELICOBACTER PYLORI TANISINDA HİSTOLOJİK VE MİKROBİYOLOJİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Histological and microbiological investigation methods for Helicobacter pylori

Korhan TAVİLOĞLU1, Ali AKYÜZ1, Mine ANĞ KÜÇÜKER2, Yılmaz BÜYÜKUNCU1, Dursun BUĞRA1, Özden ÖZMUTLU2, Özdem ANĞ3
1İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, Beyazıt, İSTANBUL
3İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 417 - 420]
KOMPLİKE İNFEKSİYONLARIN SEFOPERAZON-SULBAKTAM İLE TEDAVİSİ
Treatment of complicated infections with cefoperazone-sulbactam

İftihar KÖKSAL1, Haydar KÖKSAL2, Filiz KOÇ1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi,İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, TRABZON
[s. 421 - 424]
JİNEKOLOJİK AMELİYATLARDA PROFİLAKTİK SEFOKSİTİN SODYUM KULLANIMI
The use of prophylactic cefoxitin sodium in gynecological operations

Melahat KESİM, Figen TAŞER, İsmet KARLIK, Hülya ERDEM
Şişli Etfal Hastanesi, 3.Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Şişli İSTANBUL
 
[s. 425 - 429]
SARMISAĞIN (ALLIUM SATIVUM) SU, ALKOL VE ETER EKSTRELERİNİN ANTİMİKROBİK ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ARAŞTIRILMASI
Comparative investigation of antimicrobial activities of garlic (Allium sativum) extracts in water, alcohol and ether

Ömer KOCABEYOĞLU1, H.Tansu AKTAN2, Sevgi SONUVAR3, Gürol EMEKDAŞ4, Erdoğan KOŞAN1, Hakan ÖZTÜRKERİ1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, Haydarpaşa, İSTANBUL
2GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Haydarpaşa, İSTANBUL
3GATA Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İSTANBUL
4600 Yataklı Mevki Askeri Hastanesi, Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL