ANKEM Dergisi Yıl:1989 Cilt:3 Sayı:3

Cilt 3 • Sayı 3 • 1989  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 268 - 271]
SAFRA YOLLARI CERRAHİSİNDE ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Antibiotic usage in biliary surgery

Somer ÖNEŞ
Cerrahapaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Cerrahapaşa, İSTANBUL
 
[s. 272 - 281]
KOLOREKTAL CERRAHİ VE ANTİBİYOTİKLER
Colorectal surgery and antibiotics

Yusuf GÖKŞEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 282 - 293]
NONTRAVMATİK AKUT KARINDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Antibiotics in non-traumatic acute abdomen

Ali MENTEŞ, Murat KAPKAÇ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 294 - 297]
TRANSPLANTASYON VE İNFEKSİYON SORUNLARI
Transplantation and infectious problems

Zafer ÖNER, Volkan KAYNAROĞLU
Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 298 - 303]
ÇOCUKLARDA CERRAHİ İNFEKSİYONLAR
Pediatric surgical infections

Erol BALIK
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 304 - 310]
CERRAHİ İNFEKSİYONLARINA NEDEN OLAN PATOJENLER
Pathogens causing surgical infections

Nezahat GÜRLER
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 312 - 318]
YAŞLILARDA DROGLARIN ETKİLERİNİ DEĞİŞTİREN FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLER
Pharmacokinetic and pharmacodynamic factors modfying the effects of drugs in the elderly persons

Lütfiye EROĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 319 - 323]
YAŞLILIKTA OLUŞAN İMMÜNOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN İNFEKSİYONLARA KATKISI
The contributions of immunological changings in the elderly to infections

Vecdet TEZCAN
Cerrahapaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıklarıi Anabilim Dalı, Cerrahapaşa, İSTANBUL
 
[s. 324 - 328]
YAŞLILARDA SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK KULLANIM ÖZELLİKLERİ
Some aspects of anibiotic usage in respiratory infections in the elderly

Rengin ERDAL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, SAMSUN
 
[s. 329 - 336]
YAŞLILARDA ÜROGENİTAL İNFEKSİYONLAR VE TEDAVİ ÖZELLİKLERİ
Genitourinary infections in the elderly and therapeutic considerations

Vural SOLOK
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 337 - 343]
YAŞLIDA SIK GÖRÜLEN BAKTERİYEL İNFEKSİYONLAR VE TEDAVİ
Frequently encountered infections in the elderly and their treatment

Tanju BEĞER
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 344 - 349]
YAŞLILARDA CERRAHİ İNFEKSİYONLARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Antibiotic usage in surgical infections in the elderly

İskender SAYEK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 351 - 351]
4. ULUSAL ANTİBİYOTİK VE KEMOTERAPİ KONGRESİ "SİMPOZYUM 4: ÇOCUKLARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI-1" SUNULARI
4th National Congress of Antibiotics and Chemotherapy Papers submitted to the 4th Symposium: "Antibiotic usage in children-1"

Ülker ÖNEŞ
[s. 352 - 357]
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM İNFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Antibiotic usage in gastrointestinal infections

Nedret UZEL
İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İSTANBUL
 
[s. 358 - 367]
YENİDOĞAN SEPSİSİNDE ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Antibiotic therapy in newborn sepsis

Asuman (Çelenk) ÇOBAN
İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, İSTANBUL
 
[s. 368 - 377]
ÜST SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Antibiotic treatment in the upper respiratory tract infections

Necla AKÇAKAYA
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 378 - 389]
ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Antibiotic therapy in the lower respiratory tract infections

Ülker DOĞRU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Cebeci, ANKARA
 
[s. 391 - 391]
4. ULUSAL ANTİBİYOTİK VE KEMOTERAPI KONGRESİ "SİMPOZYUM 5: ÇOCUKLARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI -2" SUNULARI
4th National Congress of Antibiotics and Chemotherapy Papers submitted to the 5th Symposium: "Antibiotic usage in children-2"

Işık YALÇIN
[s. 392 - 400]
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA İNFEKTİF ENDOKARDİT VE ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Infective endocarditis in childhood and antibiotic therapy

Ayten İMAMOĞLU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 401 - 403]
ÇOCUKLARDA ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ
Therapy of the urinary infections in children

Aydan ŞİRİN, Ahmet NAYIR
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 404 - 410]
ATEŞLİ NÖTROPENİK HASTALARDA EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Empirical antibiotic therapy in febrile neutropenic patients

Leyla AĞAOĞLU
İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çapa, İstanbul
 
[s. 411 - 416]
İMMUN YANITI BOZUK ÇOCUKLARDA ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Antibiotic therapy in immunocompromised children

Nuran SALMAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL
 
[s. 417 - 420]
PEDİATRİK DERİ İNFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Antibiotic therapy in pediatric skin infections

Dilek (Kocabalkan) SELÇUKİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 421 - 429]
SEPTİK ABORTUSLAR VE ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Septic abortions and antibiotic therapy

Ümit ÖZEKİCİ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, ELAZIĞ
 
[s. 431 - 431]
4. ULUSAL ANTİBİYOTİK VE KEMOTERAPİ KONGRESİ "SİMPOZYUM 7: HASTANE İNFEKSİYONLARF SUNULARI
4th National Congress of Antibiotics and Chemotherapy Papers submitted to the 7th Symposium: "Hospital infections"

Enver Tali ÇETİN, Gülsen AKTAN
[s. 432 - 439]
HASTANE İNFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ
Epidemiology of hospital infections

Gülşen AKTAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 440 - 444]
HASTANE İNFEKSİYONU KONTROLÜNDE LABORATUVARIN ÖNEMİ
The role of the laboratory in control of nosocomial infection

Ayşe WILLKE
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, ANKARA
 
[s. 445 - 456]
ANTİBİYOTİK DİRENÇ MEKANİZMALARI
Antibiotic resistance mechanisms

Kurtuluş TÖRECİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 457 - 463]
STAFİLOKOKLARDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Antibiotic-resistant staphylococci: an overview

Haluk ERAKSOY
İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 464 - 474]
GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DİRENCİ VE HASTANE İNFEKSİYONLARINDAKİ ROLÜ
Antibiotic resistance in Gram negative bacteria and its role in hospital infections

Deniz GÜR
Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
 
[s. 475 - 479]
CERRAHİ KLİNİKLERİNDE HASTANE İNFEKSİYONU
Hospital infections in surgical clinics

Yavuz BOZFAKIOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 480 - 486]
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İNFEKSİYON
Infections in intensive care units

Kutay AKPİR
İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 487 - 498]
YENİDOĞAN VE ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI
Nosocomial infections in neonatal and pediatric intensive care units

Asuman (Çelenk) ÇOBAN
İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 499 - 507]
BAĞIŞIKLIĞI AZALMIŞ BİREYLERDE HASTANE İNFEKSİYONLARI
Nosocomial infections in immunosuppressed patients

Mehmet Şükrü SEVER
İstanbul Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Çapa, İstanbul
 
[s. 508 - 514]
AKCİĞERLERİN HASTANE İNFEKSİYONLARI
Hospital infections of the lungs

Emine KOÇYİĞİT
İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 515 - 519]
HASTANELERDE RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMININ SAĞLANMASI
Ensuring rational antibiotic usage in hospitals.

H.Erdal AKALIN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA