ANKEM Dergisi Yıl:1988 Cilt:2 Sayı:3

Cilt 2 • Sayı 3 • 1988  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 175 - 182]
QUINOLONE'LARIN KİMYASAL YAPISI, GELİŞTİRİLMELERİ VE YAPI-ETKİ İLİŞKİLERİ
Chemical structure, devolopment and structure-effectiveness relationship of quinolones

Mevlüt ERTAN
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 183 - 186]
KUİNOLONLARIN ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİKLERİ
Antimicrobial activity of quinolones

Ayşe WILLKE
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İbni Sina Hastanesi, ANKARA
 
[s. 187 - 192]
SİSTEMİK ANTİFUNGAL İLAÇLARDAN POLİYEN ANTİBİYOTİKLER VE FLUSİTOSİN
Polyene antibiotics and flucytosine as systemic antifunfal drugs

Sezen KOŞAY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 193 - 202]
ANTİBİYOTİK DİRENCİNİN BÖLGELERE GÖRE FARKLILIĞI
Regional differences in antibiotics resistance

Rahmiye BERKİTEN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 203 - 206]
AMİNOGLİKOZİT GRUBU ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ MEKANİZMALARI
Mechanisms for resistance to aminoglycoside group antibiotics

Semra KOCABIYIK
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, ANKARA
 
[s. 207 - 212]
ANTİBİYOTİK SUİSTİMALİNİN ÖNLENMESİNDE ALINACAK TEDBİRLER
Strategies for the prevention of antibiotic misuse

Kaya KILIÇTURGAY
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, BURSA
 
[s. 213 - 220]
İNTERFERONLARIN REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ İLE ELDESİ
Production of interferons by recombinant DNA technology

Şükriye AYTER (BAYKAN)
Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 221 - 228]
ANTİVİRAL İLAÇLARIN FARMAKOKİNETİĞİ VE TOKSİKOLOJİSİ
Pharmacokinetics and toxicology antiviral drugs

Atila BOZKURT
Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, ANKARA
 
[s. 229 - 235]
KOLOREKTAL AMELİYATLARDA TEK DOZ ANTİBİYOTİK KOMBİNASYONU İLE PROFİLAKSİ
Single dose antibiotic combination prophylaxis in colorectal operations

Necmettin SÖKÜCÜ, Ali AKYÜZ, Dursun BUĞRA, Yılmaz BÜYÜKUNCU
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 236 - 241]
AMİKASİNİN ÇOĞUL DİRENÇLİ BAKTERİLERLE GELİŞEN İNFEKSİYONLARDA KLİNİK ETKİNLİĞİ
Clinical efficacy of amikacin in the treatment of infections with multiple-resitant bacteria

H.Erdal AKALIN1, Yavuz ÖZIŞIK1, Ahmet OKTAY2, Ali OTO1, Muzaffer BAYKAL1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, ANKARA
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Altunizade, İSTANBUL
[s. 242 - 245]
KOMPLİKE ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDA AZTREONAM KULLANIMI
Aztreonam therapy in complicated urinary tract infections

Haluk TOKUÇOĞLU1, Turgut ALKİBAY1, A.Fuat DEMİREL1, Semra KUŞTİMUR2, Üstünol KARAOĞLAN1, İbrahim BOZKIRLI1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 246 - 250]
ÜRİNER İNFEKSİYONLARIN AMOKSİSİLİN/KLAVULANAT KOMBİNASYONU İLE TEDAVİSİ
Amoxicllin/clavulanate combination in the treatment of urinary infections

Sedat TELLALOĞLU1, Kurtuluş TÖRECİ2, Mustafa AKINCI1, Şengül DERBENTLİ3, Enver Tali ÇETİN2, M.İhsan KARAMAN1, Handan KATRANCI2, Faruk ÖZCAN1
1İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
3İstanbul Tıp Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÜKENS), Çapa, İSTANBUL
[s. 251 - 257]
MUAYENE MADDELERİNDEN İZOLE EDİLEN SUŞLARIN AMPİSİLİNE VE AMPİSİLİN+SULBAKTAM KOMBİNASYONUNA DUYARLIKLARI
Ampicillin and ampicillin+sulbactam susceptibilities of bacterial strains isolated from clinical specimens

İsmet CANDAN1, Kurtuluş TÖRECİ2
1SSK Okmeydanı Hastanesi, Şişli, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
[s. 258 - 263]
ÜRİNER İNFEKSİYONLARDA AMOKSİSİLİN-POTASYUM KLAVULANAT VE AMPİSİLİN-SULBAKTAMIN ETKİNLİĞİ
Efficacy of amoxycillin-potassium clavulanate and ampicillin-sulbactam in urinary tract infections

Turgut ALKİBAY1, İbrahim BOZKIRLI1, Haluk TOKUÇOĞLU1, Semra KUŞTİMUR2, A.Fuat DEMİREL1, Nuri DENİZ1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA