ANKEM Dergisi Yıl:1987 Cilt:1 Sayı:3

Cilt 1 • Sayı 3 • 1987  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 199 - 202]
KALP VE ORTOPEDİ AMELİYATLARININ İNFEKSİYON PROFİLAKSİSİNDE KULLANILAN SEFOPERAZONUN DOKU VE SERUMDA MİKTAR TAYİNİ
Tissue and serum levels of cefoperazone used for preoperative prophylaxis in cardiac and orthopaedic surgery

Enver Tali ÇETİN1, Nihal ÖZDEMİR2, E.Ergin EREN3, Mişel KOKİNO4, Selim BADUR1, Ünsal DOMANİÇ4, Remzi TÖZÜN4, Mehmet ÇAKMAK4, Önder YAZICIOĞLU4, Yener TEMELLİ4
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2Birleşik Alman İlaç Fabrikaları, Topkapı, İSTANBUL
3İstanbul Göğüs Cerrahisi Merkezi, Haydarpaşa, İSTANBUL
4İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 203 - 205]
ERKEN SÜT ÇOCUKLUĞU SEPSİS VE MENENJİTLERİNDE SEFOPERAZON TEDAVİSİ
Cefoperazone therapy of sepsis and meningitis in early infancy

S.Ülker ÖNEŞ, Nuran SALMAN, Emel TAŞDELEN, Işık YALÇIN
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon, Klinik İmmünoloji, Allerji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 206 - 208]
ÜROGENİTAL SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA SEFOPERAZONUN DEĞERİ
The efficiency of cefoperazone in urogenital infections

Ali Nejat EĞİLMEZ, Atalay GÜRSAN, Hasan SÖZER
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Bornova, İZMİR
 
[s. 209 - 213]
POSTAPERATUAR ÜRİNER İNFEKSİYON TEDAVİSİNDE SEFOPERAZON SODYUM UYGULAMASI VE SONUÇLARI
Results of cefoperazone sodium therapy in postaperative urinary infections

Necdet ARAS, Murat TUNÇ, Nezih AKÇA
İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 214 - 217]
EKSOJEN VE ENDOJEN GÖZ ENFEKSİYONLARINDA SEFALOSPORİN GRUBU (SEFOPERAZON VE SEFALOTİN) ANTİBİYOTİKLERİN TEK VE KOMBİNE KULLANIMI
Single and combined use of cephalosporins (cefoperazone and cephalothin)in exogenous and endogenous ocular infections

Lale KÖZER, Gülten MANAV, Gülçin TÜRKER
İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 218 - 221]
SECTIO İLE DOĞUM YAPAN GEBELERDE SEFOPERAZON SODYUMUN PROFİLAKTİK KULLANIMI
Prophylaxis with cefoperazone sodium in patients undergoing Cesarean section

Ergin BENGİSU, Yalçın EĞECİ, Abdullah TURFANDA, Fecrialem SEVİLEN, Cihangir ORHON
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 222 - 224]
ÜROLOJİ KLİNİĞİNDEKİ NOZOKOMİYAL VE ÜRİNER İNFEKSİYONLARIN SEFOPERAZON İLE TEDAVİSİ
The treatment of nosocomial and urinary infectionas with cefoperazone in a urological clinic

Kurtulış TÖRECİ1, Sedat TELLALOĞLU2, Şengül DERBENTLİ3, Mustafa AKINCI2, Mehmet SELHANOĞLU2, Enver Tali ÇETİN1
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
3İstanbul Tıp Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÜKENS), Çapa, İSTANBUL
[s. 225 - 229]
JİNEKOLOJİK AKUT PELVİK İNFLAMATUAR HASTALIKLARDA (AKUT PID) KLİNİK TUTUM
The cilinical attitute in gynecologic acut pelvic inflammatory diseases (Acute PID)

Sadi BİLGİN1, Bekir Sıtkı ŞAYLI2, Sait DEĞER3, Şengül ÖZKAN4
1Ankara Hava Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, ANKARA
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genetik Bilim Dalı, ANKARA
3Ankara Hava Hastanesi, ANKARA
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
[s. 230 - 233]
AKCİĞER ENFEKSİYONLARINDA SULBACTAM/AMPICILLIN
Sulbactamlampicillin in pulmonary infections

Mehmet BERK
SSK Okmeydanı Hastanesi, 2.Dahiliye Kliniği, İSTANBUL
 
[s. 234 - 237]
AMPİSİLİN-SULBAKTAM ALAN YENİDOĞANLARDA İDRAR VE SERUM BETA-2-MİKROGLOBULİN DÜZEYLERİ
The urine and serum levels of beta-2-microglobulin in neonates treated with ampicillin+sulbactam

Ali ANARAT, Mehmet SATAR, Necmi AKSARAY, Gültekin ALTINTAŞ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA
 
[s. 238 - 241]
YUMUŞAK DOKU İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİNDE SULBAKTAM-AMPİSİLİN İLE ALINAN SONUÇLAR
Results of the treatment of soft tissue infections with sulbactam-ampicillin

Niyazi ÜLGEN, Nalan ÖZÇEKİÇ, Abdullah YILDIZ, Melih AKCAN
SSK Göztepe Hastanesi, I.Hariciye Servisi, İSTANBUL
 
[s. 242 - 246]
NOZOKOMİYAL İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARININ İNCELENMESİ
Investigation of nosocomial urinary tract infections

Enver Tali ÇETİN1, Şengül DERBENTLİ2, Kurtuluş TÖRECİ1, Sedat TELLALOĞLU3, Mustafa AKINCI3, Mehmet SELHANOĞLU3
1İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
2İstanbul Tıp Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÜKENS), Çapa, İSTANBUL
3İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 247 - 252]
PENİSİLİNAZ OLUŞTURAN BİR NEISSERIA GONORRHOEAE SUŞU
A penicillinase-producing Neisseria gonorhoeae strain

Kurtuluş TÖRECİ, Mücahit SABRİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 253 - 257]
ANTİBİYOTİKLERİN KAN-BEYİN BARİYERİNDEN GEÇME MEKANİZMALARI
Transport mechanisms of the antibiotics across the blood-brain barrier

Baria ÖZTAŞ
İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 258 - 260]
PELVİK İNFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE ALFA-KİMOTRİPSİN VE KORTİZONUN ROLÜ
The role of alpha-chymotrypsin and cortisone in the treatment of pelvic infections

Abdullah TURFANDA, Cevat BABUNA, Fecrialem SEVİLEN, Ergin BENGİSU, Uğur KARAHAN
İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 261 - 264]
ANTİBİYOTİKLERİN AKTİVİTE TAYİNİNDE SOYA JELOZUNU KULLANILMASI
The use of soybean waste agar medium for microbiological assay of antibiotics

Nihal ÖZDEMİR1, Gülten ÖTÜK2, Enver Tali ÇETİN3
1Birleşik Alman İlaç Fabrikaları, Topkapı, İSTANBUL
2İ.Ü Eczacılık Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Beyazıt, İSTANBUL
3İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
[s. 265 - 269]
FARKLI AGAR DİFÜZYON YÖNTEMLERİ İLE DANALARDA KLORAMFENİKOL KALINTILARININ SAPTANMASI
Detection of chloramphenicol residues in calves with different agar diffusion methods

Mücahit DİZBAY, Füsun UÇAR
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova İZMİR
 
[s. 270 - 275]
MAJORANA HORTENSIS MOENCH SATUREJA MONTANA L. VE THYMUS VULGARIS L.UÇUCU YAĞLARININ ANTİBAKTERİYEL ETKİLERİ
Antibacterial activities of essential oils from M.hortensis Moench, S.montana L. And T. vulgaris L

Menşure ÖZGÜVEN1, Fazilet AKSU2, Hasan SZ AKSU2
1Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, ADANA
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, ADANA
[s. 281 - 282]
KOMBİNASYON ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ: TEMEL PRENSİPLER
Combination antibiotic therapy: general principles

George Gee JACKSON
University of Illinosis, College of Medicine, Chicago
 
[s. 283 - 291]
YENİDOĞAN İNFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Antibiotic treatment in infections of the newborn

S.Ülker ÖNEŞ
İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Klinik İmmünoloji, Allerji Bilim Dalı, Çapa, İSTANBUL