ANKEM Dergisi Yıl:2016 Cilt:30 Sayı:2

Cilt 30 • Say? 2 • 2016  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar

31.ANKEM AKILCI ANT?B?YOT?K KULLANIMI KONGRES? ARDINDAN


 

?çindekiler
Contents

 
[s. 37 - 41]
HASTANEDE YATAN HASTALARIN ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONLARINDAN ?ZOLE ED?LEN GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN KLEBSIELLA PNEUMONIAE VE ESCHERICHIA COLI SU?LARININ FOSFOM?S?N VE N?TROFURANTO?NE DUYARLILIKLARININ ARA?TIRILMASI
Investigation of the Activity of Fosfomycin and Nitrofurantoin to Extended Spectrum Beta-lactamase Producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Hospitalized Patients with Urinary Tract Infections

Mehmet Veysel CO?KUN, M. Hamidullah UYANIK, ?clal A?AN, Hakan USLU, Selahattin ÇELEB?
Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM
 
[s. 42 - 47]
STAF?LOKOK SU?LARININ TE?KOPLAN?N DUYARLILI?ININ DE?ERLEND?R?LMES?NDE SEÇ?LEN YÖNTEM VE/VEYA DE?ERLEND?RME STANDARTLARI SONUÇLARIMIZI ETK?L?YOR MU ?
Do the Method and / or the Evaluation Standards We Use Affect Teicoplanin Susceptibility Test Results of Staphylococcus Strains?

Emel SESL? ÇET?N1, Tuba ÖZTÜRK2, Esra Ç?FTÇ?3, Ay?e AYNAL?1, Buket C?C?O?LU ARIDO?AN1 
1Süleyman Demirel Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ISPARTA 
2Yalvaç Devlet Hastanesi, ISPARTA 
3Serik Devlet Hastanesi, ANTALYA
[s. 48 - 52]
OT?T?S EKSTERNA VE OT?T?S MED?A HASTALARINDA ETKEN M?KROORGAN?ZMALARIN VE ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARININ BEL?RLENMES?
Determination of the Causative Agents and Antimicrobial Susceptibility in Otitis Externa and Otitis Media Patients

Bar?? Ata BORSA1, Hasan Hayri KAPLAN2, Mehmet Ersoy ALDA?3, Ya?mur DENG?Z4, Arzu HANAY4, Berkay TANDO?AN4 
1?stanbul Kemerburgaz Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL; Özel Do?a Hospital, T?bbi Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?STANBUL 
2Özel Do?a Hospital, Kulak-Burun-Bo?az Klini?i,?STANBUL 
3Çorlu Devlet Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Laboratuvar?, TEK?RDA? 
4Özel Do?a Hospital, T?bbi Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?STANBUL
[s. 53 - 56]
ALLOJEN?K HEMATOPOET?K KÖK HÜCRE NAKL? SONRASI CMV PNÖMON?S?: OLGU SUNUMU
CMV Pneumonia After Allogeneic Hematopoetic Stem Cell Transplantation: A Case Report

U?ur ÖNAL1, Esma PEHL?VAN2, Mehmet Sezai TA?BAKAN3, Meltem TA?BAKAN1, O?uz Re?at S?PAH?1, Tansu YAMAZHAN1 
1Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R 
2Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?ZM?R 
3Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Gö?üs Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?ZM?R
[s. 57 - 61]
?LK DOZ KOL?ST?N TEDAV?S?N? TAK?BEN GEL??EN TOKS?S?TE: KOL?ST?N NE KADAR GÜVENL??
Toxicity Following First Dose of Colistin Treatment: How Safe is Colistin Usage?

Cansu BULUT, Tansu YAMAZHAN, Meltem I?IKGÖZ TA?BAKAN, Hüsnü PULLUKÇU, Sercan ULUSOY
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
 
[s. 62 - 75]
KARBAPENEMAZ ÜRETEN ENTEROBACTERIACEAE ?ZOLATLARININ SAPTANMASINDA FENOT?P?K VE GENOT?P?K METOTLAR
Phenotypic and Genotypic Methods for Determination of Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae Isolates

Ümit KILIÇ1, Tayfur DEM?RAY2, Mustafa ALTIND??1 
1Sakarya Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAKARYA 
2Sa?l?k Bakanl???, Sakarya Üniversitesi, E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Laboratuvar?, SAKARYA
[s. 76 - 89]
YEN? B?R GRUP ANT?M?KROB?YAL AJAN: SERAGEN?NLER (KATYON?K STERO?D ANT?B?YOT?KLER)
A Novel Class of Antimicrobial Agents: Ceragenins (Cationic Steroid Antibiotics)

Ça?la BOZKURT-GÜZEL, Gözde ?NC?
?stanbul Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 Tommy Hunter Womens Jersey