ANKEM Dergisi Yıl:2015 Cilt:29 Sayı:3

Cilt 29 • Say? 3 • 2015  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar

?çindekiler
Contents

 
[s. 85 - 89]
KAN VE BEY?N OMUR?L?K SIVISI ÖRNEKLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SU?LARINDA ANT?B?YOT?K D?RENC?
Resistance of the Streptococcus pneumoniae Isolates Isolated from Blood and Cerebrospinal Fluid Samples in Invasive Pneumococcal Infections

Cem ÇEL?K1, U?ur TUTAR2, Seyit Ali BÜYÜKTUNA3, Mustafa Gökhan GÖZEL3, Elif Bilge UYSAL1, Mustafa Zahir BAKICI1 
1Cumhuriyet Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, S?VAS 
2Cumhuriyet Üniversitesi Sa?l?k Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, S?VAS 
3Cumhuriyet Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, S?VAS
[s. 90 - 94]
YÜZEYEL C?LT B?YOPS?S? YAPILAN HASTALARDA DEMODEX SPP. SIKLI?ININ ARA?TIRILMASI
Investigation of Demodex spp. Frequency Among Skin Surface Biopsy Taken From Patients

Filiz ORAK, Dilara YILDIRIM, Ayhan SET, Mür?it HASBEK
Sivas Numune Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, S?VAS
 
[s. 95 - 98]
ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONLARINDAN SOYUTLANAN ESCHERICHIA COLI SU?LARINDA FOSFOM?S?N?N ?N V?TRO ETK?NL???
In vitro Activity of Fosfomycin Against Escherichia coli Strains Isolated From Urinary System Infections

Yener ÖZEL, Gülhan VARDAR ÜNLÜ
Bal?kesir Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, BALIKES?R
 
[s. 99 - 104]
ÇE??TL? KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SU?LARININ ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Antibiotic Susceptibility of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Various Clinical Specimens

Seray TÜMER1, Özlem K?R??C?1, Esra ÖZKAYA2, Ahmet ÇALI?KAN1 
1Necip Faz?l ?ehir Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, KAHRAMANMARA? 
2Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ADANA
[s. 105 - 113]
KAN KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN CANDIDA TÜRLER?N?N DA?ILIMININ VE ANT?FUNGAL DUYARLILIKLARININ RETROSPEKT?F OLARAK DE?ERLEND?R?LMES?
Retrospective Evaluation of Distribution and Antifungal Susceptibilities of Candida Species Isolated from Blood Cultures

P?nar ET?Z1, Filiz K?BAR2, Ya?mur EKENO?LU3, Akgün YAMAN2 
1Çukurova Üniversitesi Sa?l?k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, ADANA 
2Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ADANA, Çukurova Üniversitesi Balcal? Hastanesi, Merkez Laboratuvar?, ADANA 
3Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ADANA
[s. 114 - 121]
2012-2014 YILLARINDA ALT SOLUNUM YOLU ÖRNEKLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE VE HAEMOPHILUS INFLUENZAE SU?LARINDA ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILI?IN YILLARA VE YA? GRUPLARINA GÖRE DE?ERLEND?R?LMES?
Evaluation of Antimicrobial Susceptibility in Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae Strains Isolated from Lower Respiratory Tract Samples Between 2012 and 2014 According to Years and Age Groups

Ye?im BE?L?1, Onur KARATUNA2, I??n AKYAR2 
1Ac?badem Labmed Klinik Laboratuvarlar?, Mikrobiyoloji Bölümü, ?STANBUL, Ac?badem Üniversitesi Sa?l?k Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, ?STANBUL 
2Ac?badem Labmed Klinik Laboratuvarlar?, Mikrobiyoloji Bölümü, ?STANBUL, Ac?badem Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
[s. 122 - 125]
BORDETELLA TREMATUM’UN ETKEN OLDU?U B?R KRON?K ORTA KULAK ?NFEKS?YONU OLGUSU
A Case of Chronic Otitis Media Infection Caused by Bordetella trematum

Nurullah Ç?FTÇ?1, Zeynep KOÇ1, Hatice TÜRK DA?I1, Nazl?m AKTU? DEM?R2, ?nci TUNCER1 
1Selçuk Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KONYA 
2Selçuk Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KONYA
[s. 126 - 130]
TÜBERKÜLOZ PER?TON?T TANISI ALAN SERUM CA-125 DÜZEY? YÜKSEK BE? OLGU SUNUMU
Tuberculosis Peritonitis With High Serum CA-125 Levels: Five Case Reports

U?ur ÖNAL, Meltem TA?BAKAN, O?uz Re?at S?PAH?, Mehmet Sezai TA?BAKAN, Hüsnü PULLUKÇU, Cengiz ÇAVU?O?LU, Co?an TEREK, Sercan
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
 
[s. 131 - 131]
B?L?MSEL HAKEMLERE TE?EKKÜR


 
[s. 132 - 132]
KONU ?NDEKS?


 
[s. 133 - 134]
YAZARLAR ?NDEKS?


 
[s. 135 - 135]
31. ANKEM AKILCI ANT?B?YOT?K KULLANIM KONGRES?
 Rico Gathers Jersey