ANKEM Dergisi Yıl:2007 Cilt:21 Sayı:3

Cilt 21 • Say? 3 • 2007  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 137 - 141]
1999-2006 YILLARI ARASINDA DI?KI KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN 439 SHIGELLA KÖKEN?N?N TÜR DA?ILIMI VE ANT?BAKTER?YEL D?RENÇ DURUMLARI
Species Distribution and Antibacterial Resistance Patterns of 439 Shigella spp. Strains Isolated from Stool Cultures Between 1999-2006

Hüsnü PULLUKÇU 1, ?öhret AYDEM?R 2, O?uz Re?at S?PAH? 1, Tansu YAMAZHAN 1, Alper TÜNGER 2 
1Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R 
2Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
[s. 142 - 145]
YO?UN BAKIM ?ZOLATI GRAM NEGAT?F BAKTER?LERDE T?GES?KL?N DUYARLILI?I*
Tigecycline Sensitivity of Intensive Care Isolates of Gram Negative Bacilli

Ilg?n KAYA , Günay GÖKER , Çi?dem BAL KAYACAN , Nezahat GÜRLER 
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 146 - 149]
YO?UN BAKIM ÜN?TES?NDE YATAN HASTALARIN KAN KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN CANDIDA ALBICANS SU?LARINDA ANT?FUNGALLERE DUYARLILIK*
Antifungal Susceptibility of Candida albicans Isolates Recovered from Blood Cultures of Intensive Care Unit Patients

Gülgün YEN??EH?RL? , Yunus BULUT , Ebru GÜNDAY 
Gaziosmanpa?a Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, TOKAT
 
[s. 150 - 154]
D?CLE ÜN?VERS?TES? HASTANES?’NDE ALET ?L??K?L? HASTANE ?NFEKS?YONLARI*
Device Related Health Care Infections at Dicle University Hospital

Mehmet Faruk GEY?K , Cemal ÜSTÜN , Salih HO?O?LU , Mustafa Kemal ÇELEN , Celal AYAZ 
Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
 
[s. 155 - 160]
GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ (GSBL) ÜRETEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SU?LARININ ANT?B?YOT?KLERE D?RENC?*
Antimicrobial Resistance of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains that Produce Extended Spectrum Beta-lactamase

Hüseyin GÜDÜCÜO?LU , Sanem BAYKAL , Hicran ?ZC? , Mustafa BERKTA? 
Yüzüncü Y?l Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, VAN
 
[s. 161 - 164]
MET?S?L?NE DUYARLI VE D?RENÇL? STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?LARININ ANT?SEPT?K VE DEZENFEKTAN MADDELERE DUYARLILIKLARININ KAR?ILA?TIRILMASI*
Comparison of Antiseptic and Disinfectant Susceptibility in Methicillin-Susceptible and –Resistant Staphylococcus aureus Strains

Ya?ar NAK?PO?LU , Seyda ??NAK , Bülent GÜRLER , Zayre ERTURAN , Derya AYDIN 
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 165 - 170]
KAN KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN KLEBSIELLA PNEUMONIAE SU?LARINDA GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLARIN BEL?RLENMES?NDE ÜÇ YÖNTEM?N KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of Three Methods in Detection of Extended-Spectrum Beta-lactamases in Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Blood Cultures

Ferhat I?IK , U?ur ARSLAN , ?nci TUNCER 
Selçuk Üniversitesi Meram T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KONYA
 
[s. 171 - 174]
KAN KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN ETKENLERDE T?GES?KL?N DUYARLILI?I*
Tigecycline Activity in Bloodstream Infection Isolates

Mustafa ALTIND?? 1, Birol ?AFAK 1, Tuna DEM?RDAL 2, Zafer ÇET?NKAYA 1, Orhan Cem AKTEPE 1 
1Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, ANS Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, AFYONKARAH?SAR 
2Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, ANS Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, AFYONKARAH?SAR
[s. 175 - 178]
GENTAM?S?NE DUYARLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?LARINDA GENTAM?S?N?N B?YOF?LM VE KOAGÜLAZ OLU?UMUNA ETK?S?*
The Effect of Gentamicin on Biofilm Formation and Coagulase Activity in Gentamicin Susceptible Staphylococcus aureus Strains

Vahide BAYRAKAL 1, Yavuz DO?AN 2, Hüseyin BASKIN 2, ?.Hakk? BAHAR 2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Sa?l?k Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?nciralt?, ?ZM?R 
2Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?nciralt?, ?ZM?R
[s. 179 - 183]
YO?UN BAKIM ÜN?TES?’NDE HASTANE ?NFEKS?YONU ETKENLER? VE EN SIK SOYUTLANAN M?KROORGAN?ZMALARDA YILLARA GÖRE DE???EN ANT?B?YOT?K D?RENÇ PROF?L?
Nosocomial Infectious Agents in Intensive Care Unit and Yearly Variations of Antibiotic Resistance Profile in the most Frequently Isolated Microorganisms

Meltem AVCI , Onur ÖZGENÇ , Ayten CO?KUNER , Gül?en MERMUT , Alpay ARI 
?zmir E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Birimi, ?ZM?R
 
[s. 184 - 187]
MET?S?L?N D?RENÇL? STAPHYLOCOCCUS AUREUS’UN ETKEN OLDU?U D?YABET?K AYAK ?NFEKS?YONLARINDA TE?KOPLAN?N?N ETK?NL???
Efficacy of Teicoplanin in Diabetic Foot Infections caused by Methicillin Resistant Staphylococcus aureus

Sibel GÜNDE? 1, Zerrin YULU?KURAL 2 
1Kocaeli Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, KOCAEL? 
2Trakya Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ED?RNE
[s. 188 - 191]
GUILLAIN-BARRÉ SENDROMU KL?N??? ?LE BA?VURAN B?R D?FTER?K POL?NÖROPAT? OLGUSU
A Diphtheritic Polyneuropathy Case with Initial Presentation of Guillain-Barré Syndrome

Yusuf TAMAM 1, Mustafa Kemal ÇELEN 2, Kenan ?LTUMUR 3, Banu TAMAM 4 
1Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR 
2Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, D?YARBAKIR 
3Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR 
4Devlet Hastanesi, D?YARBAKIR
[s. 192 - 196]
ÇOCUKLARDA TONS?LLOFARENJ?T TEDAV?S? *
Treatment of Pediatric Tonsillopharyngitis

Cemal C?NG? 1, Halil GÜMÜ? 2 
1Osmangazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Kulak Bo?az Burun Anabilim Dal?, Me?elik, ESK??EH?R 
2Kükürtlü Çekirge Cad., Gökalp Sok., Duduo?lu Apt., No.50, D.13, Osmangazi, BURSA
[s. 197 - 201]
B?YOYARARLANIM TEDAV?DE NEDEN ÖNEML?D?R ?
Why Is Bioavailability Important in Therapy ?

Betül DORTUNÇ 
Marmara Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dal?, Haydarpa?a, ?STANBUL
 
[s. 202 - 202]
DUYURU


Kurtulu? Töreci 
ANKEM Dergisi Editörü
 
[s. 203 - 203]
Kongre Haberleri
 
 Blaine Gabbert Womens Jersey