ANKEM Dergisi Yıl:2006 Cilt:20 Sayı:1

Cilt 20 • Say? 1 • 2006  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
Kongre haberleri
Congress news

 
[s. 1 - 3]
?ndüklenebilir beta-laktamaz salg?lad??? gösterilebilen pseudomonas aerug?nosa su?lar?nda sefepimin in-vitro etkinli?inin e test yöntemiyle ara?t?r?lmas?
Investigation of in vitro Activity of Cefepime Against Inducible Beta-lactamase Production Proved P. aeruginosa Isolates by E Test Method

Gözde ÖNGÜT , Dilara Ö?ÜNÇ , Derya MUTLU , Hadiye DEM?RBAKAN , Duygu DA?LAR , Dilek ÇOLAK , Meral GÜLTEK?N 
Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Antalya
 
[s. 4 - 9]
2000-2004 y?llar? aras?nda takip edilen febril nötropeni ataklar?ndaki kültürlerde üreme oranlar?, üreyen etkenler ve antibiyotik dirençleri
The Growth Rates, Isolated Agents and their Antibiotic Resistance in Febrile Neutropenic Attacks between 2000-2004 Years

Tiraje CELKAN 1, ?ükufe D?REN 2, ?sa ÖZYILMAZ 1, Serap KARAMAN 1, Aylin CANBOLAT 1, Alp ÖZKAN 1, Hilmi APAK 1, ?nci YILDIZ 1 
1Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Anabilim Dal?, ?stanbul 
2Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Pediatrik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?stanbul
[s. 10 - 12]
Bo?az kültürlerinden izole edilen a grubu beta-hemolitik streptokoklar?n antibiyotik duyarl?l?klar?
The Antibiotic Susceptibilities of Group A Beta-hemolytic Streptococci Isolated from Throat Cultures

Müjde ERYILMAZ 1, Ahmet AKIN 1, Özay ARIKAN AKAN 2 
1Ankara Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Ankara 
2Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, ?bn-i Sina Hastanesi Merkez Laboratuvarlar?, Ankara
[s. 13 - 17]
Bir y?l içerisinde kan kültürlerinden infeksiyon etkeni olarak izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarl?l?klar?
Antimicrobial Susceptibility of the Bacteria Isolated as Causative Agents in Blood Cultures in One Year Period

Ay?egül Ç?ÇEK , Çi?dem KUZUCU , R?za DURMAZ 
?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Malatya
 
[s. 18 - 21]
Biyofilmde sülfat indirgeyen anaerop bakteriler
Sulphate Reducing Anaerobic Bacteria in Biofilm

Ay??n ÇOTUK 1, Esra ?LHAN-SUNGUR 1, Nurhan CANSEVER 2 
1?stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Genel Biyoloji Anabilim Dal?, Vezneciler, ?stanbul 
2Y?ld?z Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisli?i Bölümü, Davutpa?a Kampüsü, Esenler, ?stanbul
[s. 22 - 25]
Üriner sistem infeksiyonlar?ndan etken olarak izole edilen escherichia coli su?lar?nda hemaglütinasyon ve hemolizin üretimi
Haemagglutination and Haemolysin Production of Esherichia coli Isolates from Urinary Tract Infections

I??l F?DAN 1, Sevgi YÜKSEL 1, A. Bilge S?PAH? 1, Semiha ÖZKAN 2, Nedim SULTAN 1 
1Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Ankara 
2Gazi Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Ankara
[s. 26 - 30]
?drar kültürlerinden soyutlanan bakteriler ve çe?itli antibiyotiklere in-vitro duyarl?l?klar?n?n de?erlendirilmesi
The Bacteria Isolated from Urine Cultures and Their in-vitro Antibiotic Susceptibility

Hüsnü PULLUKÇU 1, Meltem I?IKGÖZ TA?BAKAN 1, ?öhret AYDEM?R 2, O?uz Re?at S?PAH? 1, Ajda TURHAN 2, Mehmet Ali ÖZ?NEL 2, Sercan ULUSOY 1 
1Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?zmir 
2Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Bornova, ?zmir
[s. 31 - 33]
Amfoterisin-B’ye dirençli c.kruse?’de kaspofungin kullan?m? çözüm olabilir mi? Olgu e?li?inde tart??ma
Can Caspofungin be a Solution for Amphotericin-B-resistant C.krusei Infections? Presentation of a Case

M. Bülent ERTU?RUL 1, Berna GÜLTEK?N 2, Güliz UYAR 1, Serkan ÖNCÜ 1, Serhan SAKARYA 1 
1Adnan Menderes Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Ayd?n 
2Adnan Menderes Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Ayd?n
[s. 34 - 36]
Kronik skrotal ak?nt? ile seyreden genital sistem tüberkülozu olgusu
A Genital System Tuberculosis Case with Chronic Scrotal Discharge

Kadriye KART YA?AR 1, Gönül ?ENGÖZ 1, Filiz YILDIRIM 1, Gülay ERG?N 1, Özcan NAZLICAN 1, Mustafa Y???T 2 
1Haseki E?itim Ara?t?rma Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ?stanbul 
2Haseki E?itim Ara?t?rma Hastanesi, Radyoloji Klini?i, ?stanbul
[s. 37 - 43]
Kronik hepatit b ve kronik hepatit c’de tan? ve tedavi yakla??mlar?
Diagnosis and Treatment Approaches of Chronic Hepatitis B and Chronic Hepatitis C

Gaye USLUER 
Osmangazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Eski?ehir
 
[s. 44 - 54]
Gelece?in antibiyotikleri: Antimikrobik etkili katyonik peptitler
Forthcoming Antibiotics: Cationic Peptides with Antimicrobial Activity

Sibel DÖ?LER 1, Bülent GÜRLER 2, A.Alev GERÇEKER 1 
1?stanbul Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Beyaz?t, ?stanbul 
2?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?stanbul
[s. 55 - 60]
Yo?un bak?mc?lar aç?s?ndan bütçe uygulama talimat? ve k?s?tl? antibiyotik kullan?m?: hedefler, beklentiler, sonuçlar ve öneriler
Budget Application Directions and Restriction of Antibiotic Prescriptions from Intensivist’s Point of View: Targets, Expectations, Conclusions and Suggestions

Necmettin ÜNAL 
Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal?, Ankara
 
[s. 61 - 64]
Pediatride yeni problemler: yeni antibiyoterapi yakla??mlar?
Recent Problems in Pediatrics: Novel Approaches in Antibiotherapy

Mustafa BAKIR 
Marmara Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk ?nfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, Altunizade, ?stanbul
 
[s. 65 - 67]
Ak?lc? antibiyotik kullan?m? ve türk hematoloji derne?i
Opinions of the Turkish Society of Hematology on Rational Antibiotic Usage

Hamdi AKAN 
Türk Hematoloji Derne?i ?nfeksiyon Hastal?klar? Altkomite Ba?kan?; Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal?, Ankara
 Kevin Faulk Authentic Jersey