ANKEM Dergisi Yıl:2002 Cilt:16 Sayı:3

Cilt 16 • Say? 3 • 2002  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 155 - 160]
PROF DR ENVER TAL? ÇET?N'?N YA?AM ?ZLER?NDEN G?DEREK YA?ANANLARLA, BULU?LARLA GEÇT???M?Z YÜZYIL


Lütfiye ERO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 161 - 166]
PRION HASTALIKLARI-BULA?AB?LEN SÜNGER?MS? ENSEFALOPAT?LER


Hüseyin YILMAZ
?stanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Avc?lar, ?STANBUL
[s. 168 - 170]
ANT?B?YOGRAM VE BAKTER?YOLOJ?K TANI ?L??K?LER?


Kurtulu? TÖREC?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 171 - 173]
GRAM POZ?T?F BAKTER?LERDE ANT?B?YOGRAM YORUMU


Arif KAYGUSUZ
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Deney Hayvanlar? Üretim ve Ara?t?rma Laboratuvar?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
[s. 174 - 177]
GRAM NEGAT?F BAKTER?LERDE ANT?B?YOGRAM YORUMU


Deniz GÜR
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, S?hhiye, ANKARA
[s. 178 - 179]
TEDAV? UYGULAMALARINDA ANT?B?YOGRAM YORUMLAMANIN ÖNEM?


Mehmet Ali ÖZ?NEL
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloj ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
[s. 182 - 184]
A?RI TEDAV?S?NDE G?R???MSEL YÖNTEMLER


Serdar ERD?NE
?stanbul T?p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 185 - 188]
TR?GEM?NAL NEVRALJ?DE TEDAV? SEÇENEKLER?


Kemal Tanju HEPGÜL
?stanbul T?p Fakültesi, Nöro?irürji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 189 - 192]
A?RI KONTROLÜNDE KONSERVAT?F TEDAV? YÖNTEMLER?


Ay?egül KETENC?
?stanbul T?p Fakültesi, Fiziksel T?p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 194 - 198]
?MMÜNOSÜPRES?F AJANLARIN GENEL ÖZELL?KLER? VE ETK? MEKAN?ZMALARI


Emin KANSU
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, S?hhiye, ANKARA
[s. 199 - 202]
GÜNÜMÜZDE EN SIK KULLANILAN ?MMÜNSÜPRES?F AJANLARIN ÖZELL?KLER?


Kamil ?PEK
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Nefroloji-Romatoloji Bilim Dal?, Görükle, BURSA
[s. 203 - 205]
YEN? ?MMÜNOSÜPRES?F ?LAÇLAR VE FARMAKOK?NET?K ÖZELL?KLER?


Filiz ONAT
Marmara Üniversitesi T?p Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
[s. 208 - 213]
CERRAH? HASTANE ?NFEKS?YONLARINDA ÖNLEMLER GERÇEKTEN ÖNLÜYOR MU ?


Selma KARABEY
?stanbul T?p Fakültesi, Halk Sa?l??? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 214 - 218]
CERRAH? ?NFEKS?YONLARDA CERRAH FAKTÖRÜ


Ahmet D?NÇÇA?
?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 219 - 223]
CERRAH?DE, DEZENFEKS?YON VE STER?L?ZASYON UYGULAMASI:NE ZAMAN, NASIL, HANG? DEZENFEKTAN


Bülent GÜRLER
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 226 - 231]
YEN? K?NOLONLARDA M?KROB?YOLOJ?K VE KL?N?K ETK?NL?K


Hakan LEBLEB?C?O?LU
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN
[s. 232 - 237]
K?NOLONLARA D?RENÇ PROBLEM?


Zeynep GÜLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?nciralt?, ?ZM?R
[s. 240 - 242]
TRAVMA VE AC?L CERRAH?DE AC?L YARDIM SORUNLARI


Cemalettin ERTEK?N
?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 243 - 244]
DAH?L?YEDE AC?L YARDIM SORUNLARI


Kerim GÜLER
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?stanbul
[s. 245 - 247]
PED?YATR?DE AC?L YARDIM SORUNLARI


Hayri Levent YILMAZ
Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Acil T?p Ünitesi, ADANA
[s. 250 - 253]
B?YOTERÖR?ZM: DÜNÜ VE BUGÜNÜ


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal? ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKAR
[s. 254 - 258]
B?YOTERÖR VE ?ARBON


Mehmet DO?ANAY
Erciyes Ün?iversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, KAYSER?
[s. 259 - 260]
B?YOTERÖR?ZME KAR?I ORGAN?ZASYON


Haluk VAHABO?LU
Kocaeli Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Derince, KOCAEL?
[s. 262]
LENFOPROL?FERAT?F HASTALIKLAR VE ?NFEKS?YON


Deniz SARGIN
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 263 - 268]
LENFOPROL?FERAT?F HASTALIKLARA NEDEN OLAN ?NFEKS?YONLAR


Teoman SOYSAL
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Hemotoloji Bilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
[s. 269 - 271]
LENFOPROL?FERA?TF HASTALIKLARDA ?NFEKS?YON


Sevgi KALAYO?LU-BE?I?IK
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Hemotoloji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 274 - 277]
KULAK BURUN BO?AZ AÇISINDAN VERT?GOYA YAKLA?IM


Yahya GÜLD?KEN
?stanbul T?p Fakültesi, Kulak Burun Bo?az Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 278 - 280]
NÖROLOJ? VE PS?K?YATR? AÇISINDAN VE VERT?GONUN TANI VE TEDAV?S?


Sibel KAR?IDA?
Sa?l?k Bakanl???, Haseki Hastanesi, Nöroloji Klini?i, Aksaray, ?STANBUL
[s. 281 - 282]
VERT?GOLU HASTANIN REHAB?L?TASYONU


Ay?e KARAN
?stanbul T?p Fakültesi, Fiziksel T?p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 284]
ÇOCUKLARDA AMP?YEM?N ETYOPATOGENEZ?


I??k YALÇIN
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Pediatrik ?nfeksiyon Hastal?klar?, Klinik ?mmunoloji Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 285 - 290]
ÇOCUKLUK ÇA?INDA PLEVRAL AMP?YEM: KL?N?K BULGULARI, TANI YÖNTEMLER? VE TEDAV?S?


Y?ld?z CAMCIO?LU
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Enfeksiyon Hastal?klar?, Klinik ?mmünoloji ve Allerji Bilim Dal?, ?STANBUL
[s. 291]
ÇOCUKLARDA AMP?YEME CERRAH? YAKLA?IM


Melih BULUT
International Hospital, Ye?ilköy, ?STANBUL
[s. 294 - 296]
ÜST SOLUNUM YOLU ?NFEKS?YONLARINDA ETKENLER VE ANT?M?KROB?YAL D?RENÇ


P?nar ZARAKOLU
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, S?hhiye, Ankara
[s. 297 - 300]
AKUT TONS?LLOFARENJ?TTE TEDAV? REHBER?


Hakan LEBLEB?C?O?LU
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN
[s. 301 - 302]
AKUT S?NÜZ?TTE TEDAV? REHBER?


Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal? ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, S?hhiye, ANKARA
[s. 304 - 307]
ÇOCUKLARDA PNÖMOKOK ?NFEKS?YONLARI:EP?DEM?YOLOJ? VE KL?N?K


Ülker DO?RU
Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l?? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Cebeci, ANKARA
[s. 308 - 315]
PNÖMOKOKLARDA PEN?S?L?N D?RENC? VE PNÖMOKOK ?NFEKS?YONLARININ TEDAV?S?


Erdal ?NCE
Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Pediatrik ?nfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, Cebeci, ANKARA
[s. 316 - 318]
PNÖMOKOK ?NFEKS?YONLARINDA KORUNMA


Ufuk BEYAZOVA
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Sosyal Pediatri Departman?, Be?evler, ANKARA
[s. 320 - 321]
KARIN ?Ç? ?NFEKS?YONLARINDA M?N?MAL ?NVAZ?V YAKLA?IMLAR


Dursun BU?RA
?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 322 - 325]
KARIN?Ç? ?NFEKS?YONLARDA LAPAROSKOP?N?N ROLÜ


Korhan TAV?LO?LU
?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?stanbul
[s. 326 - 327]
ABDOM?NAL ABSELER?N PERKÜTAN YOLLA TEDAV?S?


Arzu POYANLI
?stanbul T?p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 330 - 332]
OBEZ?TEN?N ÖNEM? VE TEDAV? ?LKELER?


Nilgün BA?KAL
Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, Endokrin ve Metobolizma Hastal?klar? Bilim Dal?, ANKARA
[s. 333 - 336]
OBEZ?TEN?N MED?KAL TEDAV?S?


Cande?er YILMAZ
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
[s. 337 - 339]
OBEZ?TEN?N CERRAH? TEDAV?S?


Alp BOZBORA
?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 342 - 345]
ÇOCUKLARDA SIVI TEDAV?S?:?DAME SIVISI


Ayfer GÜR GÜVEN
Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Pediatrik Nefroloji Bilim Dal?, ANTALYA
[s. 346 - 350]
ÇOCUKLARDA H?PERNATREM?K DEH?DRATASYON TEDAV?S?


Salih KAVUKÇU
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dal?, Balçova, ?ZM?R
[s. 351 - 354]
ÇOCUKTA AS?T-BAZ BOZUKLUKLARININ TEDAV?S?


Nedret UZEL
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 356 - 359]
H?POALBÜM?NEM?N?N KL?N?K AÇIDAN DE?ERLEND?R?LMES?


Mois BAHAR
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
[s. 360 - 362]
H?POALBÜM?NEM? TEDAV?S? NASIL YAPILMALIDIR ?


Ercüment YENTÜR
Cerrahpa?a T?p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal?, Cerrahpa?a, ?STANBUL
[s. 364 - 368]
?NFEKS?YON-ENDOKR?NOPAT? ?L??K?LER?


Olcay NEYZ?
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Emekli Ö?retim Üyesi
[s. 369 - 374]
AKUT ?NFEKS?YONLARDA ENDOKR?N DE????KL?KLER


Sema AKÇUR?N
Akdeniz Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dal?, ANTALYA
[s. 375 - 377]
KRON?K ?NFEKS?YONLARDA ENDOKR?N DE????KL?KLER


?ükran DARCAN
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Pediatrik Endokrinoloji ve Metobolizma Bilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
[s. 379 - 381]
AMOKS?S?L?N-KLAVULAN?K AS?T


Güler YAYLI
Süleyman Demirel Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ISPARTA
[s. 382 - 384]
S?PROFLOKSAS?N


Esin ?ENOL
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, Be?evler, ANKARA
[s. 386 - 389]
K?R?T?K HASTALIK DURUMUNDA GEL??EN METABOL?K DE????KL?KLER


Mahmut ÇOKER
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
[s. 390 - 394]
?MMÜNONÜTR?SYON


Ay?egül TOKATLI
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Beslenme-Metobolizma Ünitesi, S?hhiye, ANKARA
[s. 395 - 400]
HASTA ÇOCU?UN BESLENMES?


Gülden HÜNER
?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Beslenme ve Metabolizma Bilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 401 - 403]
YA?LILARIN TAK?B? VE PROF?LAKT?K YAKLA?IM


M.Akif KARAN
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çapa, ?stanbul
[s. 404 - 407]
SEFTR?AKSON


Halit ÖZSÜT
?stanbul T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?stanbul
 Cleveland Browns Womens Jersey