ANKEM Dergisi Yıl:1998 Cilt:12 Sayı:1

Cilt 12 • Say? 1 • 1998  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 7]
HAEMOPHILUS INFLUENZAE MORAXELLA CATARRHALIS STREPTOCOCCUS PYOGENES VE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SU?LARINDA ANT?B?YOT?K D?RENC?
Antibiotic resistance in Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis Streptococcus pyogenes and Streptococcus pneumoniae strains

Nilgün KANSAK, Lütfiye ÖKSÜZ, Arif KAYGUSUZ, Betigül ÖNGEN, Kurtulu? TÖREC?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 8 - 12]
PNÖMON? ETKEN OLARAK ?ZOLE ED?LEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SU?LARININ ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILIKLARI
Antimicrobial susceptibilities of Streptococcus pneumoniae strains isolated as causative agents of pneumonia

Hakan ÖZTÜRKER?1, Kamil CERRAHO?LU2, Recep AYD?LEK2 
1GATA Çaml?ca Gö?üs Hastal?klar? Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, ?STANBUL 
2GATA Haydarpa?a E?itim Hastanesi, Gö?üs Hastal?klar? Servisi, ?STANBUL
[s. 13 - 19]
KLAR?TROM?S?N?N STREPTOCOCCUS PYOGENES NCTC 8230 SU?UNA KAR?I OLU?TURDU?U ?N-V?TRO POSTANT?B?YOT?K ETK?N?N ARA?TIRILMASI
Investigation of in-vitro postantibiotic effect of clarithromycin against Streptococcus pyogenes NCTC 8230

Ahmet ÖZBEK
Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Erzurum
 
[s. 20 - 25]
SOLUNUM YOLU ?NFEKS?YONLARINDAN ?ZOLE ED?LEN HAEMOPHILUS INFLUENZAE SU?LARININ ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE ?N-V?TRO DUYARLILIKLARI
In vitro antibiotic susceptibilities of Haemophilus influenzae strains isolated from respiratory tract infections

Rahmiye BERK?TEN, Çi?dem BAL, Dilara S. GÜROL
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 26 - 31]
TOPLUM KÖKENL? PNÖMON?DE ÜÇ GÜNLÜK AZ?TROM?S?N TEDAV?S?
Three days azitromycin therapy in community-acquired pneumonia

M.Ziya MOCAN1, Hilal MOCAN2, Mehmet SÖNMEZ1, Kübra ?ENEL1 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, TRABZON 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi T?p Fakültesi, Pediatri Anabilim Dal?, TRABZON
[s. 32 - 34]
ALT SOLUNUM YOLU ?NFEKS?YONLARINDA PEN?S?L?N KR?STAL?ZE-KLORAMFEN?KOL KOMB?NASYONU ?LE SEFUROKS?M AKSET?L TEDAV?LER?N?N KAR?ILA?TIRILMASI
Comparison of penicillin+chlorampenicol and cefuroxime axetil therapies in lower respiratory infections of children

Ay?egül AKSOY, Y?ld?z DALLAR, Gülten TANYER
S.B. Ankara Hastanesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Klini?i, ANKARA
 
[s. 35 - 40]
ÇOCUKLUK ÇA?INDA MEN?NGOKOKSEM?
Meningococcmia in childhood

Fad?l ÖZTÜRK, Nuran GÜRSES, Özlem YILDIRIM
Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Hastal??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN
 
[s. 41 - 44]
ÇE??TL? BAKTER? SU?LARINA SEFOD?Z?M?N ETK?NL???
In-vitro activity of cefodizime to various bacteria

Betigül ÖNGEN, Arif KAYGUSUZ, Nezahat GÜRLER, Kurtulu? TÖREC?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 45 - 49]
SEFEP?M VE BAZI ÜÇÜNCÜ KU?AK SEFALOSPOR?NLER?N GRAM NEGAT?F BAKTER?LERE ETK?NL???
Efficacy of cefepime and some third generation cephalosporins against Gram negative bacteria

Emine SÖNMEZ1, Mehmet KÖRO?LU2, Yasemin ÇINAR1, Bengül DURMAZ 
1?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, MALATYA 
2?nönü Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MALATYA
[s. 50 - 52]
MUELLER-HINTON AGARA KAN ?LAVES?N?N E.FAECALIS'?N SEFOTAKS?M VE SEFEP?MLE YAPILAN DUYARLILIK DENEY?NE ETK?S?
The effect of blood on the sensitivity testing of E.faecalis strains for cefotaxime and cefepime on Mueller-Hinton agar

Selahattin ATMACA, Kadri GÜL
Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
 
[s. 53 - 55]
PSEUDOMONAS AERUG?NOSA SU?LARINDA MAKROD?LÜSYON YÖNTEM? ?LE SEFEP?M DUYARLILI?ININ ARA?TIRILMASI
Investigation of cefepime susceptibility of Pseudomonas aeruginosa strains by macrodilution method

Nükhet KURULTAY, Gamze GÜLF?DAN, Metin TÜRKER
Atatürk E?itim Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?ZM?R
 
[s. 56 - 62]
?M?PENEME D?RENÇL? PSEUDOMONAS SU?LARINDA SAPTANAN D?RENÇ MEKAN?ZMALARI
Resistance mechanisms in imipenem resistant Psudomonas strains

Arif KAYGUSUZ, Betigül ÖNGEN, Nezahat GÜRLER, Kurtulu? TÖREC?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 63 - 69]
ACINETOBACTER SU?LARININ ?ZOLE ED?LD??? HASTALARDAK? HAZIRLAYICI FAKTÖRLER VE SU?LARIN ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILIKLARI
Predisposing factors in patients from whom Acinetobacter strains were isolated and the antibiotic susceptibility of isolates

Rahmet ÇAYLAN, Kemalettin AYDIN, ?ftihar KÖKSAL, Serkan VOLKAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, TRABZON
 
[s. 70 - 76]
S.AUREUS SU?LARINDA ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE VE KLORHEKS?D?NE D?RENÇ
Resistance to various antibiotics and chlorhexidine in S.aureus strains

Özden BÜYÜKBABA1, Ya?ar NAK?PO?LU2, Handan KATRANCI2, ?engül DERBENTL?2, Nezahat GÜRLER2 
1?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?stanbul 
2?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 77 - 80]
STAF?LOKOK SU?LARININ VANKOM?S?N VE TE?KOPLAN?NE DUYARLILIKLARI
Susceptibility of staphylococal strains to vancomycin and teicoplanin

Mustafa SÜNBÜL1, Cafer ERO?LU1, Teoman ÇINAR1, Ahmet SAN?Ç2, Hakan LEBLEB?C?O?LU1 
1Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, SAMSUN 
2Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN
[s. 81 - 85]
HOMOJEN MRSA SU?LARINDA VANKOM?S?N TOLERANSI
Vancomycin tolerance of homogenous MRSA strains

Hikmet GED?K1, Nur BENZONANA1, Banu TA?ER2, Yusuf KUL1, Serdar ÖZER1 
1Kartal E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ?STANBUL 
2Taksim Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ?STANBUL
[s. 86 - 87]
?DRAR ÖRNEKLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN E.COL? SU?LARININ BAZI K?NOLONLARA DUYARLILIKLARI
Susceptibility of E.coli strains isolated from urine specimens to some quinolones

Saffet ELÇ?1, Nezahat ÖZERDEM AKPOLAT2, Kadri GÜL2 
1Dicle Üniversitesi E?itim Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR 
2Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
[s. 88 - 93]
KEMOTERAP? UYGULAMALARINDA ALINAN KORUYUCU HEM??REL?K ÖNLEMLER?N?N GÖZLEMLENMES?
The observation of protective nursing precautions taken in chemotherapy administration

Ayfer KARADAKOVAN
Ege Üniversitesi Hem?irelik Yüksek Okulu, ?ç Hastal?klar? Hem?ireli?i Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
 
[s. 94 - 99]
DÜ?ÜK SICAKLIK GAZ PLAZMA STER?L?ZASYON YÖNTEM?: H?DROJEN PEROKS?T GAZ PLAZMA STER?L?ZASYONU
Low-temperature gaz plasma sterilization method: Hydrojen peroxide gas plasma sterilization

Bekir KOCAZEYBEK1, Hüseyin ÇAKAN2, Vecdet ÖZ3, Bingür SÖNMEZ4 
1Florence Nightingale Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, Ça?layan ?STANBUL 
2?stanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Mikrobiyioloji Laboratuvar? Haseki, ?STANBUL 
3?stanbul Üniversitesi, Adli T?p Enstitüsü, Cerrahpa?a, ?STANBUL 
4Florence Nightingale Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, Ça?layan ?STANBUL

 

 Andy Greene Womens Jersey