ANKEM Dergisi Yıl:1996 Cilt:10 Sayı:2

Cilt 10 • Say? 2 • 1996  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 80 - 2]
Yaz?m Kurallar?


 
[s. 80 - 3]
Ekler ve Düzeltmeler


 
[s. 80 - 4]
Program


 
[s. 80 - 5]
?çindekiler


 
[s. 80 - 1]
Kongreye Kat?lanlar ve Sunularda Ad? Bulunanlar


 
[s. 81 - 177]
Kongre Sunumlar?


 
[s. 179 - 180]

INFECTIVE EVENTS DURING NEUTROPENIA AFTER THE EMPIRIC PHASE

Ben E. De PAUW
Clinical Division of Hematology, University Hospital, St. Radboud Ziekenhuis, Nijmegen, HOLLAND
 
[s. 183 - 186]
?N-V?TRO ANT?FUNGAL DUYARLILIK TESTLER?
In vitro antifungal susceptibility tests

Beyza ENER
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, BURSA
 
[s. 187 - 189]
?NVAZ?V FUNGAL ?NFEKS?YONLARIN KL?N???NDE DE????KL?KLER VE TEDAV? YAKLA?IMLARI
Clinical picture in invasive fungal infections and treatment modalities

Murat AKOVA
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
 
[s. 191 - 196]
HEMATOLOJ?K KANSERL? HASTALARDA ANT?FUNGAL PROF?LAKS?
Antifungal prophylaxis in patients with hematological malignancies

Ömrüm UZUN
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?nfeksiyon Hastal?klar? Ünitesi, ANKARA
 
[s. 197 - 198]
FUNGAL ?NFEKS?YONLARDA YEN? TEDAV? YAKLA?IMLARI
New treatment modalities in fungal inections

Ben E. De PAUW
Clinical Division of Hematology, University Hospital, St. Radboud Ziekenhuis, Nijmegen, HOLLAND
 
[s. 201 - 204]
ANT?B?YOT?K DUYARLILIK DENEYLER?N?N ÖNEM?
Importance of antibiotic susceptibility tests

Kurtulu? TÖREC?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 205 - 210]
ENTEROBACTERIACEAE A?LES?NDE ANT?B?YOT?K DUYARLILIK DENEYLER?NDE YEN? GEL??MELER
New developments in antibiotic sensitivity tests for Enterobacteriaceae

Zeynep GÜLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?nciralt?, ?ZM?R
 
[s. 211 - 219]
STAF?LOKOK VE ENTEROKOKLARDA ANT?B?YOT?K DUYARLILIK DENEYLER?N?N ÖZELL?KLER?
Characterictics of antimicrobial susceptibility testing in staphylococci and enterococci

?engül DERBENTL?
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 221 - 227]
GÜÇ ÜREYEN BAKTER?LERLE (S.PNEUMONIAE, H.INFLUENZAE, M.CATARRHALIS, N.GONORRHOEAE, N.MENINGITIDIS) ?LG?L? ANT?B?YOT?K DUYARLILIK TESTLER? VE SORUNLAR
Antimicrobial susceptibility for fastidious bacteria (S.pneumoniae, H.influenzae, M.catarrhalis, N.gonorrhoeae, N.meningitides) and problems

Bülent SÜMERKAN
Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KAYSER?
 
[s. 229 - 236]
ANAEROP BAKTER?LER?N DUYARLILIK DENEYLER?
Susceptibility testing of anaerobic bacteria

Nezahat GÜRLER
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
 
[s. 237 - 240]
M?KOBAKTER? C?NS?NDE ANT?B?YOT?K DUYARLILI?ININ SAPTANMASI
Detection of antibiotic susceptibility in Mycobacterium genus

Semra KU?T?MUR
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Be?evler, ANKARA
 

 

 Marshall Faulk Womens Jersey