ANKEM Dergisi Yıl:2014 Cilt:28 Sayı:3

Cilt 28 • Say? 3 • 2014  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar

?çindekiler
Contents

 
[s. 79 - 85]
KAN KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN NONFERMENTAT?F GRAM NEGAT?F BAKTER?LER?N ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILIKLARI
Antimicrobial Susceptibility of Nonfermentative Gram negative Bacteria Isolated from Blood Cultures

Esra GÜLTEK?N, M. Hamidullah UYANIK, Hayrunisa HANCI, Zeynep ERD?L, Fatma Nesime GELEN, Selahattin ÇELEB?
Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM
 
[s. 86 - 93]
KAYSER? E??T?M VE ARA?TIRMA HASTANES? DAH?L?YE YO?UN BAKIM ÜN?TES?’NDE 2013 YILINDA GEL??EN HASTANE ?NFEKS?YONLARININ DE?ERLEND?R?LMES?
The Evaluation of Hospital Infections in Medical Intensive Care Unit Patients of Kayseri Education and Research Hospital in 2013

Funda GÖZÜTOK1, Fatma MUTLU SARIGÜZEL2, Berna AYDIN1, Deniz KAMALAK GÜZEL1, ?nci KILIÇ1, Saadet GENÇASLAN1, ?lhami ÇEL?K1 
1Kayseri E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Mikrobiyoloji Bölümü, KAYSER? 
2Kayseri E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Bölümü, KAYSER?
[s. 94 - 99]
HASTANE ?NFEKS?YONU ETKEN? OLAN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SU?LARININ YILLARA GÖRE ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARININ KAR?ILA?TIRILMASI
A Comparison of the Antibiotic Susceptibility Rates of Pseudomonas aeruginosa Strains Causing Hospital-Acquired Infections According to Years

Nevin ?NCE1, Mehmet Faruk GEY?K1, Davut ÖZDEM?R1, ?ükrü ÖKSÜZ2, Ay?e DANI?3 
1Düzce Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DÜZCE 
2Düzce Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DÜZCE 
3Düzce Üniversitesi T?p Fakültesi, Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komite
[s. 100 - 104]
ÇE??TL? KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SU?LARININ ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Antibiotic Susceptibility of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Various Clinical Specimens

?ükran KÖSE, Sabri ATALAY, ?lker ÖDEM??, Pelin ADAR
?zmir Yeni?ehir E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ?ZM?R
 
[s. 105 - 109]
FARKLI D?RENÇ FENOT?PLERDEK? PSEUDOMONAS AERUGINOSA ?ZOLATLARININ AmpC BETA-LAKTAMAZ EKSPRESYON DÜZEYLER?
AmpC Beta-Lactamase Expression Levels of Pseudomonas aeruginosa Isolates with Different Resistance Phenotypes

Hüseyin Agah TERZ?1, Canan KÜLAH2, ?hsan Hakk? Ç?FTC?1 
1Sakarya Üniversitesi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Laboratuvar?, SAKARYA 
2Bülent Ecevit Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Bölümü, ZONGULDAK
[s. 110 - 113]
YAYGIN MAKÜLOPAPÜLER DÖKÜNTÜ ?LE SEYREDEN B?R BRUSELLOZ OLGUSU
A Brucellosis Case Presenting With Diffuse Maculopapular Rash

Hüseyin Aytaç ERDEM, Meltem TA?BAKAN, Hüsnü PULLUKÇU, O?uz Re?at S?PAH?, Esra ERDEM KIVRAK, Tansu YAMAZHAN
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
 
[s. 114 - 118]
LISTERIA MONOCYTOGENES’?N ETKEN OLDU?U B?R MENENJ?T VE BAKTER?YEM? OLGUSU
A Meningitis and Bacteremia Case Caused by Listeria monocytogenes

Metin DO?AN, Fatma ESENKAYA TA?BENT, Bahad?r FEYZ?O?LU, Mahmut BAYKAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KONYA
 
[s. 119 - 119]
DÜZELTME
 Dick Butkus Womens Jersey