ANKEM Dergisi Yıl:2012 Cilt:26 Sayı:3

Cilt 26 • Say? 3 • 2012  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 2]
?çindekiler
Contents

 
[s. 111 - 115]
KAN KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN ENTEROKOK SU?LARININ DAPTOM?S?NE DUYARLILI?I
Daptomycin Susceptibility of Enterococcus spp. Strains Isolated from Blood Cultures

Hatice TÜRK DA?I, U?ur ARSLAN, Ay?e Rüveyda U?UR, Feyza ALP, Duygu FINDIK, ?nci TUNCER
Selçuk Üniversitesi Selçuklu T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KONYA
 
[s. 116 - 119]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN STAF?LOKOK SU?LARINDA MAKROL?D-L?NKOZAM?D-STREPTOGRAM?N B (MLSB) D?RENÇ FENOT?PLER?
Macrolide-Lincosamide-Streptogramin B (MLSB) Resistance Phenotypes in Staphylococci Isolated from Clinical Samples

P?nar ?AMLIO?LU, Gülfem ECE, Sabri ATALAY, ?ükran KÖSE
Tepecik E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? Klini?i, ?ZM?R
 
[s. 120 - 125]
YANIK ÜN?TES?NDE KISA-DÖNEM/UZUN-DÖNEM ACINETOBACTER BAUMANNII SALGINI*
Short-term/Long-term Acinetobacter baumannii Outbreak in Burn Unit

Tülin GÖKMEN, Mümtaz GÜRAN, Gökçe BENK, Suna KIZILYILDIRIM, Fatih KÖKSAL
Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ADANA
 
[s. 126 - 130]
KAN VE DI?KI ÖRNEKLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN SALMONELLA VE SHIGELLA SU?LARI VE ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ ORANLARI*
Salmonella and Shigella Strains Isolated from Blood and Stool Samples and their Antibiotic Resistance Rates

Mehmet PARLAK1, Yasemin BAYRAM2, Aytekin ÇIKMAN3, Mustafa BERKTA?2 
1Bölge E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, VAN 
2Yüzüncü Y?l Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, VAN 
3Mengücek Gazi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ERZ?NCAN
[s. 131 - 136]
YO?UN BAKIM ÜN?TES?NDE YATAN HASTALARIN ÇE??TL? KL?N?K ÖRNEKLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN M?KROORGAN?ZMALAR VE ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI*
Microorganisms Isolated from Various Clinical Samples of Intensive Care Unit Patients and their Antibiotic Susceptibilities

Aytekin ÇIKMAN1, Nadire Seval GÜNDEM2, Faruk KARAKEÇ?L?3, Ebru KORKMAZ1, Öztekin ÇIKMAN4 
1Mengücek Gazi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ERZ?NCAN 
2Erzincan Devlet Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ERZ?NCAN 
3Mengücek Gazi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? Klini?i, ERZ?NCAN 
4Lokman Hekim Van Hastanesi, Genel Cerrahi Klini?i, VAN
[s. 137 - 142]
MUSTAFA KEMAL ÜN?VERS?TES? TIP FAKÜLTES? YO?UN BAKIM ÜN?TES?’NDE 2011 YILINDA SA?LIK H?ZMET? ?LE ?L??K?L? ?NFEKS?YONLARIN DE?ERLEND?R?LMES?*
The Evaluation of Health-care Associated Infections in Intensive Care Unit of Mustafa Kemal University Medical School in 2011

Vicdan KÖKSALDI MOTOR1, Ömer EV?RGEN1, Erkan YULA2, Ersin ?ükrü ERDEN3, Sabahattin OCAK1, Yusuf ÖNLEN1 
1Mustafa Kemal Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, HATAY 
2Mustafa Kemal Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, HATAY 
3Mustafa Kemal Üniversitesi T?p Fakültesi, Gö?üs Hastal?klar? Anabilim Dal?, HATAY
[s. 143 - 147]
2002-2011 YILLARI ARASINDA DI?KI ÖRNEKLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN SHIGELLA TÜRLER? VE ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ DA?ILIMLARI
Shigella Species Isolated from Stool Specimens between 2002 and 2011 Years and their Antimicrobial Resistance Profiles

Cem ÇEL?K1, Mustafa Gökhan GÖZEL2, Fatma DAYI3, Rakibe KAYGUSUZ3, Mustafa Zahir BAKICI3 
1Cumhuriyet Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, S?VAS 
2Cumhuriyet Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, S?VAS 
3Cumhuriyet Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, S?VAS
[s. 148 - 153]
DI?KIDA HELICOBACTER PYLORI ANT?JEN? SAPTAYAN ?MMUNOKROMATOGRAF?K TESTLER: SEK?Z FARKLI T?CAR? K?T SONUÇLARININ KAR?ILA?TIRILMASI*
Immunochromatographic Tests Detecting Helicobacter pylori Antigen in Stool: Comparison of the Results of Eight Different Commercial Kits

Mehmet ?LKTAÇ, Ay?egül ?AH?N, Hasan NAZ?K, Betigül ÖNGEN
?stanbul T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 154 - 164]
GRAM NEGAT?F BAKTER?LERDE ANT?BAKTER?YAL D?RENC?N FENOT?P?K YÖNTEMLER ?LE TAY?N VE B?LD?R?M?
Detection and Reporting of Antibacterial Resistance Using Phenotypic Methods in Gram Negative Bacteria

Duygu ÖCAL
Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
 Chuck Foreman Authentic Jersey