ANKEM Dergisi Yıl:1988 Cilt:2 Sayı:1

Cilt 2 • Say? 1 • 1988  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 5]
?NFLAMATUVAR BARSAK HASTALI?INDA PARAZ?TOZ VE TEDAV?S?
Parasitic infections in Inflammatory Bowel Disease and its therapy

Rauf SEZER, Nurten EROL, Zeynel MUNGAN, Sadakat ÖZD?L, Güngör BOZTA?
?stanbul T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Gastroenterohepatoloji Bilim Dal?, Çapa, ?stanbul
[s. 6 - 11]
CERRAH? ?NFEKS?YONLARIN TEDAV?S?NDE SEFTR?AKSON
Ceftriaxone in the treatment of surgical infections

Durkaya ÖREN, ?smail SONBAHAR, Zeki MEM??, Ya?ar ERYILMAZ, Tahsin DEM?RTA?
Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, ERZURUM
[s. 12 - 17]
YÜKSEK ?NFEKS?YON R?SK? OLAN ABDOM?NAL CERRAH? PATOLOJ?L? HASTALARDA SEFTR?AKSON
Ceftriaxone in abdominal surgery on patients with high-risk of infection

Hasan KAPLAN1, Orhan ÖZBAL1, Berkhan SAVA?ÇIN1, Alp GÜRKAN1, Adem GÜLER1, Filiz BÜYÜKKEÇEC?LER2
1Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
2Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dal?, Bornova, ?ZM?R
[s. 18 - 22]
TRANSÜRETRAL REZEKS?YON YAPILAN HASTALARDA SEFTR?AKSONUN PROF?LAKT?K VE TEDAV? AMACI ?LE KULLANILMASI
Prophylactic and therapeutic administration of ceftr?axone in patients undergoing transurethral resection

Nurettin SERTÇEL?K, Nihat GÜLHAN
SSK Ankara Hastanesi, Üroloji Klini?i, ANKARA
[s. 23 - 26]
MERS?LEN MESH KULLANILARAK YAPILAN KARIN DUVARI FITIKLARI TAM?R?NDE SEFTR?AKSON ?LE PROF?LAKS?
Prophylaxis with ceftriaxone for the repair of abdominal wall hernias using mersilene mesh graft

Yavuz BOZFAKIO?LU, Necmettin SÖKÜCÜ, Ünal DE?ERL?
?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 27 - 30]
KOLON CERRAH?S?NDE PROF?LAKT?K ANT?B?YOT?K KULLANIMI
Administraion of antibiotic prophylaxis in colon surgery

Zeki YILMAZ, Metin ?EN, Ya?ar YE??LKAYA
Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, KAYSER?
[s. 31 - 34]
ELEKT?F KOLES?STEKTOM? AMEL?YATINDA PER?OPERAT?F SEFTR?AKSON KULLANIMININ AMEL?YAT SONRASI SEPT?K KOMPL?KASYONLARA ETK?S?
The effect of perioperative ceftriaxone administration on septic complications in elective cholecystectomy

Necmettin SÖKÜCÜ, Yavuz BOZFAKIO?LU, Ünal DE?ERLi
?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
[s. 35 - 42]
SEFTR?AKSON ÇÖZELT?LER?N?N STAB?L?TES?
The stability of ceftriaxone solutions

Remzi TÖZÜN1, Ay?e KARTANER2, ?ükran GEÇG?L2
1?stanbul T?p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
2Marmara Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dal?, Ni?anta??, ?STANBUL
[s. 43 - 48]
J?NEKOLOJ?K OPERASYONLARDA ANT?B?YOT?K PROF?LAKS?S?
Antibiotic prophylaxis in gynecological operations

Birtan BORAN, Suheyl ÖKTEN, Bahad?r YILMAZ, Zerrin ÖZKEÇEC?
Erciyes Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, KAYSER?
[s. 49 - 53]
ABDOM?NAL H?STEREKTOM?LERDE TEK DOZ ORN?DAZOL PROF?LAKS?S?
Single dose ornidazole prophylaxis in abdominal hysterectomy

Ümit ÖZEK?C?, O?uz YÜCEL, Türkan YILMAZ
F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, ELAZI?
[s. 54 - 58]
ELEKT?F KOLES?STEKTOM?LERDE PROF?LAKT?K SEFAZOL?N KULLANIMASI
Prophylactic cefazolin administration in elective biliary surgery

Vahit ÖZMEN1, Temel DA?O?LU1, Nezahat GÜRLER2, Yavuz BOZFAKIO?LU1, Suat TAYAN1
1?stanbul T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, Çapa, ?STANBUL
2?stanbul T?p Fakültesi, Mikroorganizma Kültür Koleksiyonlar? Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi, Çapa, ?STANBUL
[s. 59 - 63]
J?NEKOLOJ?K OPERASYONLARDA TEK DOZ PROF?LAKT?K SEFOTAKS?M UYGULANMASI
Single-dose cefotaxime prophylaxis in gynecolocigal operations

Ümit ÖZEK?C?, Mustafa ULUSOY, Türkan YILMAZ
F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Anabilim Dal?, ELAZI?
[s. 64 - 66]
AKUT ABDOM?NAL CERRAH?DE SEFUROKS?M
Cefuroxime in emergency abdomianl surgery

Hüsnü SÖNMEZ, Özgür YA?MUR, Ömer ALABAZ
Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, ADANA
[s. 67 - 72]
ÇOCUKLUK ÇA?I ?NFEKS?YONLARINDA MEZLOS?L?N?N ETK?S?
The effect of mezlocillin therapy in childhood infections

Necmi AKSARAY, Mehmet SATAR, Hasan S Z AKSU, Murat SERBEST, Derya ALTINTA?
Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, Pediatrik Enfeksiyon Bilim Dal?, Neonatoloji ve Dahiliye Enfeksiyon Ünitesi, ADANA
[s. 73 - 76]
KOMPL?KE ÜR?NER ?NFEKS?YONLARDA AZTREONAMIN KL?N?K ETK?NL???
Clinical efficieny of aztreonam in complicated urinary tract infections

Murat LEK?L?, Ali ERGEN, Haluk ÖZEN, ?lhan ERKAN, Mehmet BAKKALO?LU
Hacettepe Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 77 - 85]
KONTROLLU SALINIM TEKNOLOJ?S?N?N KEMOTERAP?K UYGULAMALARI
Chemotherapeutic applications of controlled release technology

Adil DEN?ZL?, Menem?e K?REM?TÇ?, Erhan P??K?N
Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisli?i Bölümü, Beytepe, ANKARA
[s. 86 - 93]
ANT?BAKTER?YEL KEMOTERAPÖT?KLER?N BA?LICA YAN TES?RLER?
The major side-effects of antibacterial chemotherapeutics

S. O?uz KAYAALP
Hacettepe Universitesi T?p Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal?, ANKARA

 

 Oliver Bjorkstrand Authentic Jersey