ANKEM Dergisi Yıl:2002 Cilt:16 Sayı:4

Cilt 16 • Sayı 4 • 2002  
Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 409 - 415]
PEDİATRİDE KİNOLONLARIN KULLANIMI
The use of quinolones in pediatrics

Ayper SOMER
İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmunoloji Bilim Dalı,Çapa, İSTANBUL
 
[s. 416 - 422]
HAYVANLARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI VE İNSAN SAĞLIĞIYLA İLGİLİ SONUÇLARI
Antibiotic use in animals and its consequences for human health

Süleyman ŞENER, Murat YILDIRIM
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Avcılar, İSTANBUL
 
[s. 423 - 426]
YATAN HASTALARDAN VE POLİKLİNİK HASTALARINDAN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARINDA METİSİLİN DİRENCİ VE DİRENÇLİ SUŞLARDA GLİKOPEPTİD DUYARLILIĞI
Methicillin resistance in staphylococcal strains isolated from inpatients and outpatients and glycopeptide susceptibility of methicillin-resistant strains

Nail ÖZGÜNEŞ, Pınar ERGEN, Nükhet CEYLAN, Saadet YAZICI, Yüksel AKSOY
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Bölümü, Göztepe, İSTANBUL
 
[s. 427 - 429]
OSTEOMİYELİT OLGULARININ KLİNİK VE MİKROBİYOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Clinical and microbiological evaluations of osteomyelitis cases

Bahadır ASLAN1, Gönül ASLAN2, Mustafa ULUKANLIGİL2, Adnan SEYREK3
1Şanlıurfa Devlet Hastanesi II.Ortapedi Kliniği, ŞANLIURFA
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Kinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
[s. 430 - 433]
ÇEŞİTLİ ÖRNEKLERDEN AEROMONAS SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI
The investigation of Aeromonas spp. frequency in various water samples

Ergun METE, İlknur KALELİ, Melek DEMİR, Nural CEVAHİR
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DENİZLİ
 
[s. 434 - 440]
ÇEŞİTLİ ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLARIN METİSİLİNE DİRENÇLİ VE METİSİLİNE DUYARLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS KÖKENLERİNE ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Investigation of activities of various antiseptics and disinfectants against methicillin-sensitive and resistant Staphylococcus aureus strains

A.Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Cerrahpaşa, İSTANBUL
 
[s. 441 - 444]
KREŞ ÇOCUKLARI VE HUZUREVİ YAŞLILARINDA OROFARİNGEAL STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE TAŞIYICILIĞI VE BU SUŞLARIN PENİSİLİN VE DİĞER ANTİBİYOTİKLERE DİRENCİ
The carriage of oropharyngeal Streptococcus pneumoniae and resistance of the isolates to penicillin and other antibiotics in asylum inhabitants and nursery children

Bülent BAYSAL, Uğur ARSLAN, İnci TUNCER
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
 
[s. 445 - 449]
YATAN HASTALARDAN VE POLİKLİNİK HASTALARINDAN İZOLE EDİLEN GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE İSEPAMİSİN VE DİĞER AMİNOGLİKOZİDLERE DİRENÇ
Resistance to isepamicin and other aminoglycosides of Gram negative bacilli isolated from community and hospital acquired infections

İdris ŞAHİN1, İrfan ŞENCAN2, Demet KAYA2, Şükrü ÖKSÜZ3, Mustafa YILDIRIM2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
[s. 450 - 453]
STAPHYLOCOCCUS AUREUS İZOLATLARINDA METİSİLİN DİRENCİNİN BELİRLENMESİNDE VİTEK OTOMOTİZE SİSTEM SONUÇLARIYLA mecA GEN ANALİZİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of the results obtained from vitek system and mecA gene detection for methicillin resistance in Staphylococcus aureus isolates

Tuba ATAY, Zeynep GÜLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İnciraltı, İZMİR
 
[s. 454 - 456]
YATAN HASTALARA AİT ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDE SAPTANAN CANDIDA TÜRLERİNİN DAĞILIMI VE ANTİFUNGALLERE DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ
The species of Candida strains isolated from clinical specimens of inpatients and their antifungal susceptibilities

Nurittin ARDIÇ, Mustafa ÖZYURT, Ali ERDEMOĞLU, Tuncay KURUKUYU, Ogün SEZER
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
 
[s. 457 - 462]
METİSİLİNE DİRENÇLİ STAFİLOKOKLARDA VANKOMİSİN TEİKOPLANİN VE FUSİDİK ASİT DİRENCİNİN MİKRODİLÜSYON YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI
Investigation of vancomycin, teicoplanin and fusidic acid resistance in methicillin resistant staphylococci by microdilution method

Semra GÜLEROĞLU, Yaşar NAKİPOĞLU, Şengül DERBENTLİ
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 463 - 465]
NÖTROPENİK BİR HASTADA ASPERGILLUS FUMIGATUS PNÖMONİSİ
Aspergillus fumigatus pneumonia in a neutropenic patient

Mustafa SÜNBÜL1, Şener BARUT1, Mehmet KILINÇ2, Şaban ESEN1, Ahmet SANİÇ2, Hakan LEBLEBİCİOĞLU1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
[s. 466 - 469]
ŞİDDETLİ DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARININ AEROP BAKTERİLER VE KLİNİK YÖNLERDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Assesment of the severe diabetic foot infections with respect to aerobic microorganisms and clinical aspects

Özlem KANDEMİR1, Volkan ÖZTUNA2, Elif ŞAHİN3, Metin M. ESKANDARİ2, Ali KAYA4
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dal, Zeytinlibahçe
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Zeytinlibahçe, MERSİN
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Zeytinlibahçe MERSİN
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ZeytinlibahçeMERSİN
[s. 470 - 473]
HEMODİYALİZ HASTALARINDA NAZAL STAPHYLOCOCCUS AUREUS TAŞIYICILIĞI VE SUŞLARIN ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI
Nasal staphylococcus aureus carriage in hemodialysis patients and antibiotic susceptibility of the strains

Ayten KADANALI1, Ülkü ALTOPARLAK2, Suna PİRİMOĞLU3
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
3Erzurum Numune Hastanesi, Hemodiyaliz Ünitesi, ERZURUM
[s. 474 - 476]
KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ BAZI ANTİBİYOTİKLERE İN-VİTRO DUYARLILIKLARI
In-vitro antimicrobial susceptibility of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from clinical specimens

İdris ŞAHİN1, Demet KAYA2, Elif ÖZTÜRK2, Şükrü ÖKSÜZ2, Aynur GÜLCAN2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Düzce
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
[s. 477 - 480]
KİNOLONLARIN ÇEŞİTLİ BAKTERİLERE ETKİNLİĞİ
In vitro activities of quinolones against various bacteria

Ülkü ALTOPARLAK1, Serpil EROL2, Zülal ÖZKURT3
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ERZURUM
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM
[s. 481 - 485]
NEISSERIA GONORRHOEAE SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ VE BETA-LAKTAMAZ ÜRETİMİ:1996-2001
Antibiotic resistance and beta-lactamase production in Neisseria gonorrhoeae strains:1996-2001

Mustafa Derya AYDIN
İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çapa, İSTANBUL
 
[s. 486 - 491]
ÇOCUK HASTALARIN ABSE METARYALLERİNDEN İZOLE EDİLEN ANAEROP BAKTERİLER VE ANTİMİKROBİKLERE DİRENÇ DURUMLARI
Anaerobic bacteria isolated from pus of children's abscesses and their antimicrobial resistance

Hrisi BAHAR, Müzeyyen MAMAL TORUN, Mehmet DEMİRCİ, Nuray SEVER, Ayşe İSTANBULLU
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd