ANKEM Dergisi Yıl:2017 Cilt:31 Sayı:2

Cilt 31 • Say? 2 • 2017  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
32.ANKEM AKILCI ANT?B?YOT?K KULLANIMI KONGRES? ARDINDAN
?çindekiler
Contents
[s. 41 - 47]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN MET?S?L?NE D?RENÇL? VE DUYARLI STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?LARININ ANT?B?YOT?K D?RENÇ PROF?L?N?N ARA?TIRILMASI
Investigation of Antibiotic Resistance Profile of Methicillin Resistant and Susceptible Staphylococcus aureus Strains Isolated from Clinical Samples

Yener ÖZEL1 , Kaz?m Bat?han BÜYÜKZENG?N2  , Mehmet Tevfik YAVUZ2 
1Bal?kesir Üniversitesi Sa?l?k Bilimleri Enstitüsü, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, BALIKES?R
 
2Bal?kesir Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, BALIKES?R
[s. 48 - 52]
ELAZI? ?L?NDE HEPAT?T C V?RÜS GENOT?P DA?ILIMI VE GENOT?P?N HCV RNA VE SERUM ALAN?N AM?NOTRANSFERAZ DÜZEYLER? ?LE ?L??K?S?
Distribution of Hepatitis C Virus Genotype in Elaz?? and the Relantionship Between HCV RNA and Serum Alanine Aminotransferase Levels With Genotype

?afak ÖZER BALIN1 , Ay?e SA?MAK TARTAR2 , Ayhan AKBULUT2 , Zülal A?ÇI TORAMAN2
1Elaz?? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ELAZI?
 
2F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ELAZI?
[s. 53 - 58]
ERZURUM BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINDA ?ZOLE ED?LEN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS? SU?LARININ PR?MER ANT?-TÜBERKÜLOZ ?LAÇLARA D?RENÇ ORANLARI
Resistance Ratios of Mycobacterium tuberculosis Complex Strains Isolated in Erzurum Regional Tuberculosis Laboratory Against Major Antituberculosis Drugs

Erkan ÖZMEN1 , Alp ASLAN2  , Mahmut UÇAR2  , Hakan AYDIN3  , Ahmet YILMAZ2 
1Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM
 
2Erzurum Halk Sa?l??? Müdürlü?ü, Halk Sa?l??? Laboratuvar?, ERZURUM
 
3Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dal?, ERZURUM
[s. 59 - 66]
HBsAg TA?IYICISI GEBELER?N VE BEBEKLER?N?N TAK?B?: OLU?TURULAN “HASTA TAK?P VE TEDAV? ALGOR?TMASI” KL?N?K SONUÇLARININ DE?ERLEND?R?LMES?
The Follow-up of HBsAg Carrier Pregnant Women and Their Infants: Evaluation of the Clinical Results of a “Patient follow-up and Treatment Algorithm”

Meltem ZENC?R, Alpay ARI, Ali Ilg?n OLUT, Sibel Özsu CAYMAZ, Selma TOSUN
?zmir Bozyaka E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? Klini?i, ?ZM?R
[s. 67 - 74]
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS?N?N VARLI?ININ SAPTANMASINDA VE R?FAMP?S?NE D?RENC?N?N BEL?RLENMES?NDE XPERT MTB/RIF TEST?N?N DE?ERLEND?R?LMES?
Evaluation of Xpert MTB/RIF Assay for Direct Detection of Mycobacterium tuberculosis Complex and Rifampicin Resistance

Gonca ERKÖSE GENÇ, Özge YILMAZLI, Dilek ?ATANA, Zayre ERTURAN, Meltem UZUN
?stanbul Üniversitesi, ?stanbul T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
[s. 75 - 77]
ZONA ZOSTERL? HASTADAN BULA? SONUCU SUÇ?ÇE?? OLGUSU
Chickenpox Disease After the Zona Zoster Infection

Ay?e UYAN, Hüsnü PULLUKÇU, Meltem I?IKGÖZ TA?BAKAN, Tansu YAMAZHAN, Sercan ULUSOY
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
 DeMarcus Ware Womens Jersey