ANKEM Dergisi Yıl:2017 Cilt:31 Sayı:1

Cilt 31 • Say? 1 • 2017  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar

?çindekiler
Contents

[s. 1 - 6]
2009-2013 YILLARI ARASINDA KONYA E??T?M VE ARA?TIRMA HASTANES?’NDE KAN KÜLTÜRÜNDEN ?ZOLE ED?LEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?LARININ ANT?M?KROB?YAL AJANLARA DUYARLILIKLARININ DE?ERLEND?R?LMES?
Evaluation of Antimicrobial Susceptibility of Staphylococcus aureus Strains Isolated from Blood Cultures in Konya Training and Research Hospital Between the Years 2009-2013

?erife YÜKSEKKAYA1, Ay?egül OPU?1, Hülya ?REN GÜVENÇ2, Meral KAYA1, Oya AKKAYA1, Asuman GÜZELANT1, Muhammet Güzel KURTO?LU1 
1Konya E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Laboratuvar?, KONYA
 
2Batman Bölge Devlet Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Laboratuvar?, Batman
[s. 7 - 13]
ANT?-HCV POZ?T?F SERUM ÖRNEKLER?NDE V?REM? ORANLARININ VE ANT?-HCV DÜZEYLER? ?LE ?L??K?S?N?N ARA?TIRILMASI
Investigation of Viremia Rates and Its Correlation With Anti-HCV Levels in Anti-HCV Positive Serum Samples

I??l F?DAN1, Tu?ba ÇUHADAR1, Zeynep KOÇ1, Gamze Gizem DUMAN1, Ayça ÜNAL1, Resul KARAKU?2 
1Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Ankara
 
2Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, ?mmünoloji Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 14 - 22]
MET?S?L?N D?RENÇL? STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?LARINDA IN VITRO SEFTAROL?N ETK?NL???N?N ARA?TIRILMASI
Evaluation of in Vitro Ceftaroline Activity against Methicilin Resistant Staphylococcus aureus

Mehmet Veysel CO?KUN1, Hakan USLU2, M. Hamidullah UYANIK2, Hayrunisa HANCI3 
1Gümü?hane Devlet Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, GÜMÜ?HANE
 
2Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM
 
3Atatürk Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM
[s. 23 - 31]
ÇE??TL? ANT?B?YOT?K KOMB?NASYONLARININ ACINETOBACTER SU?LARI ÜZER?NE ?N V?TRO ETK?NL???N?N ARA?TIRILMASI
Investigation of in vitro Effects of Various Antibiotic Combinations Against Acinetobacter Species

Dursun Murat ALADA1, Ülkü ALTOPARLAK2, Mehmet Veysel CO?KUN3 
1Nene Hatun Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ERZURUM
 
2Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM
 
3Gümü?hane Devlet Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, GÜMÜ?HANE
[s. 32 - 39]
KOL?ST?N D?RENÇL? ACINETOBACTER BAUMANNII TEDAV?S?NDE SIRA DI?I B?R ANT?B?YOT?K KOMB?NASYON TEDAV?S?: TR?METOPR?M-SÜLFAMETOKSAZOL VE KOL?ST?N KOMB?NASYONU
An Unusual Antibiotic Combination Therapy for Treatment of Colistin Resistant Acinetobacter baumannii: Trimethoprim-Sulfamethoxazole and Colistin Combination

Bü?ra Ergüt SEZER1, Mustafa DO?AN1, Mehmet Ersoy ALDA?2, Gamze TÜLÜK3 
1Çorlu Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, TEK?RDA?
 
2Çorlu Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Bölümü, TEK?RDA?
 
3Çorlu Devlet Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, TEK?RDA?
 Brad Boxberger Authentic Jersey