ANKEM Dergisi Yıl:2016 Cilt:30 Sayı:3

Cilt 30 • Say? 3 • 2016  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar

Yazarlar ?ndeksi
Author Index

 

Konu ?ndeksi
Subject Index

 

Hakemlere Te?ekkür
Thanks to Referees

 

?çindekiiler
Contents

 
[s. 91 - 96]
ER??K?N YA? GRUBUNDA KIZAMIK VAKALARININ ?RDELENMES?
Evaluation of Measles Cases in Adults

Ay?e SA?MAK TARTAR1, ?afak ÖZER BAL?N2, Yasemin KIRIK3, Ayhan AKBULUT1, Kutbeddin DEM?RDA?1 
1F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ELAZI? 
2Elaz?? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ELAZI? 
3Necip Faz?l ?ehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, KAHRAMANMARA?
[s. 97 - 101]
SA?LIK ÇALI?ANLARINDA HEPAT?T A, HEPAT?T B, HEPAT?T C VE HIV ?NFEKS?YONU SEROPREVALANSI
Seroprevalence of Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C and HIV Infection in Healthcare Workers

Muhammed BEKÇ?BA?I1, Ali ÜZEL2 
1Bismil Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, D?YARBAKIR 
2Bismil Devlet Hastanesi, ?ç Hastal?klar? Klini?i, D?YARBAKIR
[s. 102 - 108]
FUNGEM? OLGULARINDA HIZLI B?R ÖN TANIMLAMA TEST?: POZ?T?F KAN KÜLTÜRÜ ???ES?NDEN YAPILAN DO?RUDAN GERM TÜP TEST?N?N DE?ERLEND?R?LMES?
A Fast Preliminary Identification Test in Fungemia: Evaluation of Germ Tube Test Directly from Positive Blood Culture Bottles

Özlem DO?AN1, Dolunay GÜLMEZ2, Sevtap ARIKAN AKDA?LI2 
1Haydarpa?a Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?STANBUL 
2Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Mikoloji Laboratuvar?, ANKARA
[s. 109 - 122]
YEN? B?R KÜRESEL TEHD?T: Z?KA V?RÜS ?NFEKS?YONLARI
Novel Global Threat: Zika Virus Infections

Salih Atakan NEML?, Tuna DEM?RDAL
?zmir Katip Çelebi Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?ZM?R
 
[s. 123 - 132]
PSEUDOMONAS AERUGINOSA D?RENÇ MEKAN?ZMALARI: AKT?F POMPA S?STEMLER?
Pseudomonas aeruginosa Resistance Mechanisms: Efflux Pump Systems

Hüseyin Agah TERZ?
Sakarya Üniversitesi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Laboratuvar?, SAKARYA
 Andrew Heaney Jersey