ANKEM Dergisi Yıl:2016 Cilt:30 Sayı:1

Cilt 30 • Say? 1 • 2016  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar

Yaz?m Kurallar??çindekiler
Contents

[s. 1 - 6]
?DRAR YOLU ?NFEKS?YONLARINDAN ?ZOLE ED?LEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SU?LARININ ANT?M?KROB?YAL D?RENÇ ORANLARI
Antimicrobial Resistance Rates of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Urinary Tract Infections

Ay?e ?STANBULLU TOSUN1, Mehmet DEM?RC?2, Mesut YILMAZ3, Hatice ?EN4, Leyla S?REKBASAN4, Ezgi GÖZÜN ?AYLAN4, Cemile GÖKÇEA?AÇLI4, Ahmet Zeki ?ENG?L1 
1?stanbul Medipol Üniversitesi, T?bbi Mikrobiyoloji, ?STANBUL
 
2?stanbul Üniversitesi Cerrahpa?a T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
3?stanbul Medipol Üniversitesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
4Medipol Mega Hastaneler Kompleksi, ?STANBUL
[s. 7 - 11]
KAN KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN KOAGÜLAZ NEGAT?F STAF?LOKOKLARIN TÜR TAY?N? VE ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ ORANLARI *
Identification and Antibiotic Resistance Rates of Coagulase-Negative Staphylococci Isolated from Blood Cultures

Nurullah Ç?FTÇ?, Hatice TÜRK DA?I, Asl?han DEM?RCAN, ?nci TUNCER
Selçuk Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KONYA
[s. 12 - 17]
NEV?EH?R ?L?NDE KRON?K HEPAT?T C HASTALARINDA BOCEPREV?R VE TELAPREV?R KOMB?NASYON TEDAV?S? SONUÇLARI
Results of Boceprevir and Telaprevir Combination Therapy in Chronic Hepatitis C Patients in Nev?ehir Province

Deniz BORCAK1, Ünal ÇA?IR2 
1?znik Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, BURSA
 
2Nev?ehir Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, NEV?EH?R
[s. 18 - 23]
MET?S?L?NE D?RENÇL? STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?LARININ ANT?B?YOT?KLERE DUYARLILI?I, HASTALARIN KL?N?K ÖZELL?KLER? VE MORTAL?TEY? ETK?LEYEN FAKTÖRLER*
Antibiotic Susceptibility of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Strains, Clinical Features of Patients and Factors Affecting Mortality

Meltem ZENC?R1, Alpay ARI1, Nisel YILMAZ2, Meltem AVCI1, ?ebnem ÇALIK1, S. Ayten CO?KUNER1, Fatma BAL1, Neval A?U?2 
1?zmir Bozyaka E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ?ZM?R
 
2?zmir Tepecik E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?ZM?R
[s. 24 - 30]
NOZOKOM?YAL ?NFEKS?YON ETKEN? GRAM NEGAT?F BAKTER?LER?N ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE KAR?I D?RENÇ DURUMU: ANKARA NUMUNE E??T?M VE ARA?TIRMA HASTANES? SÜRVEYANS VER?S? (2011-2015)*
Antimicrobial Susceptibility Pattern of Nosocomial Gram Negative Pathogens: Surveillance Data of Ankara Numune Education And Research Hospital (2011-2015)

Gül?en HAZIROLAN1, Dilek KANYILMAZ2, ?pek MUMCUO?LU1, Hürrem BODUR3, Meltem Arzu YETK?N3, Neriman AKSU1 
1Ankara Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Klini?i, ANKARA
 
2Ankara Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ?nfeksiyon Kontrol Komitesi, ANKARA
 
3Ankara Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ANKARA
[s. 31 - 35]
TÜBERKÜLOZ PER?TON?T: ?K? OLGU SUNUMU
Tuberculous Peritonitis: Two Cases

?ükran KÖSE, Sabri ATALAY, Ufuk SÖNMEZ, Didem ÇEL?K, Ay?e ÖZKAN, Hazal ALBAYRAK
?zmir Tepecik E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ?ZM?R
 Rodney Hudson Womens Jersey