ANKEM Dergisi Yıl:2015 Cilt:29 Sayı:2

Cilt 29 • Say? 2 • 2015  
Metin Ba?l?k ve Yazarlar

?çindekiler

 
[s. 47 - 53]
AYAKTAN BA?VURAN HASTALARDA ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONUNA NEDEN OLAN ESHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SU?LARININ ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ ORANLARININ VE GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VARLI?ININ DE?ERLEND?R?LMES?
The Evaluation of Resistance Rates to Various Antibiotics and Extended Spectrum Beta-lactamase Positivity of Esherichia coli and Klebsiella spp. Strains Isolated from Outpatients with Urinary Tract Infection

Emel ÇALI?KAN1, Ay?e DEDE2, Asiye ALTINÖZ AYTAR3, Gülsüm B?TEN GÜVEN3, Elif KA?3 
1Düzce Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DÜZCE 
2Buldan Gö?üs Hastal?klar? Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, DEN?ZL? 
3Keçiören E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ANKARA
[s. 54 - 58]
HELICOBACTER PYLORI’DE KLAR?TROM?S?N D?RENC?N?N MOLEKÜLER YÖNTEMLE SAPTANMASI
Determination of Clarithromycin Resistance in Helicobacter pylori by Molecular Method

Arzu ?RVEM1, Fetiye KOLAYLI2, Sadettin HÜLAGÜ3 
1Ümraniye E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, ?STANBUL 
2Kocaeli Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KOCAEL? 
3Kocaeli Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, KOCAEL?
[s. 59 - 65]
ORDU ?L?NDEK? AKUT GASTROENTER?TL? ÇOCUKLARDA ROTAV?RÜS VE ENTER?K ADENOV?RÜS SIKLI?ININ ARA?TIRILMASI*
Investigation of Rotavirus and Enteric Adenovirus Frequency Among Children with Acute Gastroenteritis in Ordu

Mustafa Kerem ÇALGIN1, Yeliz ÇET?NKOL1, Arzu ALTUNÇEK?Ç YILDIRIM2, Abdullah ERD?L3, Abdullah DA?LI3 
1Ordu Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ORDU 
2Ordu Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ORDU 
3Ordu Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, ORDU
[s. 66 - 72]
B?R E??T?M VE ARA?TIRMA HASTANES?NDE YATAN HASTALARDAN ?ZOLE ED?LEN NONFERMENTAT?F GRAM NEGAT?F BAS?LLER?N DA?ILIMI VE D?RENÇ PROF?LLER?*
Distribution and Resistance Profiles of Nonfermentative Gram Negative Bacilli Isolated from Hospitalized Patients in a Training and Research Hospital

Gül?en HAZIROLAN, Gamze ALTAN, Irmak BARAN, ?pek MUMCUO?LU, Neriman AKSU
Ankara Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ANKARA
 
[s. 73 - 78]
HBsAg POZ?T?F HASTALARIN TROMBOS?T ?NDEKSLER?N?N DE?ERLEND?R?LMES?
Evaluation of Platelet Indices of HBsAg Positive Patients

Nuran KARABULUT1, Mustafa N. NAMLI2 
1Elaz?? Ruh Sa?l??? ve Hastal?klar? Hastanesi, Merkez Laboratuvar? T?bbi Mikrobiyoloji Birimi, ELAZI? 
2Elaz?? Ruh Sa?l??? ve Hastal?klar? Hastanesi, Psikiyatri Klini?i, ELAZI?
[s. 79 - 83]
HASTA NEDEN ?Y?LE?EM?YOR ? AKUT PÜRÜLAN MENENJ?T NEDEN?YLE YATIRILAN KRON?K MENENJ?T OLGUSU!
Why Did the Patient Not Heal? A Case of Chronic Meningitis Who Was Hospitalized Due to Acute Purulent Meningitis

Ay?e UYAN1, Cenk ERASLAN2, Hüseyin Aytaç ERDEM1, O?uz Re?at S?PAH?1, Meltem I?IKGÖZ TA?BAKAN1, Hüsnü PULLUKÇU1 
1Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R 
2Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
[s. 84 - 84]
30.ANKEM AKILCI ANT?B?YOT?K KULLANIMI KONGRES? ARDINDAN
 Nickell Robey-Coleman Womens Jersey