ANKEM Dergisi Yıl:2015 Cilt:29 Sayı:1

Cilt 29 • Say? 1 • 2015
Metin Ba?l?k ve Yazarlar

?çindekiler
 

Duyuru
 
[s. 1 - 7]
POSTMORTEM ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?LARINDA MET?S?L?N, VANKOM?S?N, TE?KOPLAN?N VE MAKROL?D-L?NKOZAM?D-STREPTOGRAM?N B (MLSB) D?RENC?
Methicillin, Vancomycin, Teicoplanin and Macrolide-Lincosamide-Streptogramin B (MLSB) Resistance in Staphylococcus aureus Isolated from Postmortem Samples

Nihan Z?YADE1, Gülhan YA?MUR1, Neval ELGÖRMÜ?1, Ferah KARAYEL2, Yalç?n BÜYÜK3 
1Adli T?p Kurumu Morg ?htisas Dairesi, Postmortem Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?STANBUL 
2Adli T?p Kurumu Morg ?htisas Dairesi, Histopatoloji ?ubesi, ?STANBUL 
3Adli T?p Kurumu Morg ?htisas Dairesi, Otopsi ?ubesi, ?STANBUL
[s. 8 - 15]
GRAM NEGAT?F NONFERMENTAT?F BAKTER?LERDE METALLO-BETA-LAKTAMAZ AKT?V?TES?N?N ÇE??TL? FENOT?P?K YÖNTEMLERLE ARA?TIRILMASI
Investigation of Metallo-Beta-Lactamase Activity by Various Phenotypic Methods in Non-Fermentative Gram Negative Bacteria

Asiye ALTINÖZ AYTAR1, ?dris ?AH?N2, C. Elif ÖZTÜRK2, ?ükrü ÖKSÜZ2, Fatma AVCIO?LU3, Emel ÇALI?KAN2, Handan ANKARALI4 
1Keçiören E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ANKARA 
2Düzce Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DÜZCE 
3Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, GAZ?ANTEP 
4Düzce Üniversitesi T?p Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dal?, DÜZCE
[s. 16 - 20]
FIRAT ÜN?VERS?TES? HASTANES?’NDE ANT?B?YOT?K KULLANIMI UYGUNLU?UNUN ARA?TIRILMASI: NOKTA PREVALANS ÇALI?MASI
Investigation of the Rationality of Antibiotic use in the F?rat University Hospital: A Point Prevalence Study

Ay?e SA?MAK TARTAR1, Affan DENK2, Mehmet ÖZDEN3, Yasemin ÇEL?K KIRIK3, Ayhan AKBULUT3, Kutbeddin DEM?RDA?3 
1Dr. Selahattin Cizrelio?lu Devlet Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ?IRNAK 
2F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ELAZI? 
3F?rat Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Elaz??
[s. 21 - 25]
MET?S?L?N D?RENÇL? STAPHYLOCOCCUS AUREUS ?ZOLATLARININ VANKOM?S?N, TE?KOPLAN?N, L?NEZOL?D, K?NUPR?ST?N-DALFOPR?ST?N VE DAPTOM?S?NE ?N V?TRO DUYARLILIKLARI
In Vitro Susceptibility of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolates to Vancomycin, Teicoplanin, Linezolid, Quinupristin-dalfopristin and Daptomycin

Gülgün YEN??EH?RL?1, Aydan YEN??EH?RL?2, Yunus BULUT1, Nermin BULUT1 
1Gaziosmanpa?a Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, TOKAT 
2Gaziosmanpa?a Üniversitesi T?p Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal?, TOKAT
[s. 26 - 30]
STREPTOCOCCUS PYOGENES’TE ER?TROM?S?N D?RENC?: 2009-2013
Erythromycin Resistance in Streptococcus pyogenes: 2009-2013

Deniz Bahar AKGÜN KARAPINAR1, Meriç YILMAZ2, Asuman ÖZBAYRAK3, Arif KAYGUSUZ1, Nezahat GÜRLER1, Nuran SALMAN4 
1?.Ü. ?stanbul T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
2I?d?r Devlet Hastanesi, I?DIR 
3Artvin Devlet Hastanesi, ARTV?N 
4?.Ü. ?stanbul T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dal?, ?STANBUL
[s. 31 - 35]
ORDU ?L?NDE GÖRÜLEN OTOM?KOZ VE ETKENLER?
Otomycosis and Causative Organisms in Ordu City

Yeliz ÇET?NKOL1, Mukadder KORKMAZ2, Hakan KORKMAZ2, Arzu ALTUNÇEK?Ç YILDIRIM3 
1Ordu Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ORDU 
2Ordu Üniversitesi T?p Fakültesi, Kulak Burun Bo?az Anabilim Dal?, ORDU 
3Ordu Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ORDU
[s. 36 - 40]
NEV?EH?R ?L?NDE HEPAT?T C V?RÜS GENOT?P DA?ILIMI ?LE SERUM ALAN?N AM?NOTRANSFERAZ VE KANT?TAT?F SERUM HCV RNA DÜZEYLER? ?L??K?S?
Distribution of Hepatitis C Virus Genotypes and Their Association with Serum Alanine Aminotransferases and Quantitative Serum HCV RNA Levels

Deniz BORCAK1, Ünal ÇA?IR1, Altan YALÇINER2 
1Nev?ehir Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, NEV?EH?R 
2Düzen Laboratuvarlar Grubu, Biyokimya Bölümü, ?STANBUL
[s. 41 - 45]
?MMÜNKOMPETAN HASTADA PR?MER NOKARD?YAL VERTEBRA OSTEOM?YEL?T?
Primary Nocardial Vertebra Osteomyelitis in an Immunocompetent Patient

Tayibe BAL1, Yusuf ÖNLEN1, Yurdal SERARSLAN2, Mustafa Emrah KAYA2, Burçin ÖZER3 
1Mustafa Kemal Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, HATAY 
2Mustafa Kemal Üniversitesi T?p Fakültesi, Nöro?irurji Anabilim Dal?, HATAY 
3Mustafa Kemal Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, HATAY
[s. 46 - 47]
ANKEM DERG?S? YAZIM KURALLARI
 
[s. 48 - 49]
30.ANKEM AKILCI ANT?B?YOT?K KULLANIMI KONGRES? DAVET?
 Mike Remmers Jersey