ANKEM Dergisi Yıl:2013 Cilt:27 Sayı:1

Cilt 27 • Say? 1 • 2013  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 1]
Editörden


[s. 2 - 6]
AKUT GASTROENTER?TL? 0-5 YA? ARASI ÇOCUKLARDA ROTAV?RUS SIKLI?I
Frequency of Rotavirus in Children with Acute Gastroenteritis Between 0-5 Years of Age

Meryem IRAZ, Ay?enur CEYLAN
Bezmialem Vak?f Üniversitesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 7 - 12]
HASTANE ?NFEKS?YONU ETKEN? ACINETOBACTER BAUMANNII SU?LARININ ANT?M?KROB?YAL D?RENÇ ORANLARININ ARA?TIRILMASI
Investigation of Antimicrobial Resistance Rates of Acinetobacter baumannii Strains from Nosocomial Infections

Funda GÖZÜTOK1, Fatma MUTLU SARIGÜZEL2, ?lhami ÇEL?K1, Elife BERK2, Berna AYDIN1, Deniz GÜZEL1 
1Kayseri E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? Klini?i, KAYSER? 
2Kayseri E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Bölümü, KAYSER?
[s. 13 - 18]
?DRAR KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN ESHERICHIA COLI SU?LARININ ANT?B?YOT?K DUYARLILI?I VE GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ORANI
Antibiotic Susceptibility and Extended Spectrum Beta-lactamase Rate of Escherichia coli Strains Isolated from Urine Cultures

Ay?e Rüveyda U?UR, Hatice TÜRK DA?I, ?nci TUNCER, Duygu FINDIK, U?ur ARSLAN
Selçuk Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KONYA
 
[s. 19 - 24]
ÇE??TL? KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SU?LARINDA PLAZM?D ARACILI AMPC T?P? BETA-LAKTAMAZ VARLI?ININ FENOT?P?K OLARAK ARA?TIRILMASI
Phenotypic Investigation of Plasmid-Mediated AmpC Beta-Lactamases in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Various Clinical Specimens

Feyza ALP, Hatice TÜRK DA?I, ?nci TUNCER, Duygu FINDIK, U?ur ARSLAN
Selçuk Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KONYA
 
[s. 25 - 30]
KAN KÜLTÜRLER?NDE SAPTANAN CANDIDA TÜRLER?N?N DA?ILIMI VE ANT?FUNGAL DUYARLILIKLARI
Distribution and Antifungal Susceptibilities of Candida Species Isolated from Blood Cultures

Emel ÇALI?KAN, Ay?e DEDE, Gülsüm B?TEN GÜVEN
Keçiören E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ANKARA
 
[s. 31 - 37]
TÜBERKÜLOZ PLÖREZ?L? 69 HASTANIN DE?ERLEND?R?LMES? VE ANT?TÜBERKÜLOZ ?LAÇ DUYARLILIKLARININ ?RDELENMES?*
Evaluation of 69 Tuberculous Pleurisy Patients and Their Antituberculosis Drug Susceptibilities

Mehmet YARPUZLU1, Mahmut ÜLGER1, Gönül ASLAN1, Seda TEZCAN1, O?uz KÖKSEL2, Mukadder ÇALIKO?LU3, Ahmet ?LVAN3, Gürol EMEKDA?1 
1Mersin Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MERS?N 
2Mersin Üniversitesi T?p Fakültesi, Gö?üs Cerrahisi Anabilim Dal?, MERS?N 
3Mersin Üniversitesi T?p Fakültesi, Gö?üs Hastal?klar? Anabilim Dal?, MERS?N
[s. 38 - 42]
KAN KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?LARINDA MET?S?L?NE D?RENC?N YILLARA GÖRE DE????M?
The Alteration of Methicillin Resistance in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Blood Cultures Over Years

Yeliz ÇET?NKOL1, Fazilet Özenç ÇAKIR2, Özgür ENG?NYURT3 
1Ordu Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ORDU 
2Ordu Üniversitesi T?p Fakültesi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Bölümü, ORDU 
3Ordu Üniversitesi T?p Fakültesi, Aile Hekimli?i Anabilim Dal?, ORDU
[s. 43 - 45]
MEROPENEM TEDAV?S? ALTINDA GEL??EN ?NTRAHEPAT?K KOLESTAZ OLGUSU
A Case of Intrahepatic Cholestasis Developed Under Treatment with Meropenem

Muhammed BEKÇ?BA?I, Özcan DEVEC?, Recep TEK?N, Saim DAYAN, Salih HO?O?LU
Dicle Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, D?YARBAKIR
 
[s. 46 - 47]
STAF?LOKOKLARDA GL?KOPEPT?D DUYARLILI?ININ HATALI B?LD?R?M?


 
[s. 48 - 48]
DÜZELTMELER
 Ahkello Witherspoon Authentic Jersey