ANKEM Dergisi Yıl:2013 Cilt:27 Sayı:3

Cilt 27 • Say? 3 • 2013  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 2]
?çindekiler
Contents
 
[s. 107 - 112]
KAN KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN ENTEROKOKLARIN ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARI
Antimicrobial Susceptibility of Enterococcus Strains Isolated from Blood Cultures

Gamze GÖZÜBÖYÜK, M. Hamidullah UYANIK, Hayrunisa HANCI, Osman AKTA?, Ahmet ÖZBEK
Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM
 
[s. 113 - 123]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ÜRET?LEN SHIGELLA SU?LARININ ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARININ VE “DE???KEN ALANLI JEL ELEKTROFOREZ?” GENOT?P?K PROF?LLER?N?N ARA?TIRILMASI
Investigation of Antibiotic Susceptibilities and Pulsed Field Gel Electrophoresis Genotypic Profiles of Shigella Strains Produced from Clinical Specimens

Gül GÜNER SOYLU1, Alper KARAGÖZ2, Mustafa ULUKANLIG?L3, R?za DURMAZ2 
1Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ANKARA 
2Türkiye Halk Sa?l??? Kurumu, Moleküler Mikrobiyoloji Ara?t?rma ve Uygulama Laboratuvar?, ANKARA 
3Fatih Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 124 - 129]
SAMSUN E??T?M VE ARA?TIRMA HASTANES?’NDE ANT?B?YOT?K KULLANIMINA ?L??K?N NOKTA PREVALANS ÇALI?MASI
Point Prevalance Study Releating to Antibiotic Usage in Samsun Education and Training Hospital

Esmeray MUTLU YILMAZ, Aynur AT?LLA, Burcu DEM?RHAN, Saliha ?MAT, S. S?rr? KILIÇ
Samsun E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, SAMSUN
 
[s. 130 - 134]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ENTEROKOK SU?LARININ TÜR DÜZEY?NDE TANIMLANMASI VE ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARININ ÇE??TL? YÖNTEMLERLE ARA?TIRILMASI
Investigation of Enterococcus Strains Isolated from Clinical Materials to Species Level and Determination of Antibiotic Susceptibilities by Various Methods

Derya ALTUN, Gül ERDEM, Nilay ÇÖPLÜ, Mustafa ÇA?ATAY
S.B. D??kap? Y?ld?r?m Beyaz?t E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji Klini?i, ANKARA
 
[s. 135 - 139]
VANKOM?S?N D?RENÇL? ENTEROKOKLARDA D?RENC?N MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE ARA?TIRILMASI
An Investigation of Resistance Using Molecular Methods in Vancomycin Resistant Enterococcus

Engin KARAKEÇE1, ?hsan Hakk? Ç?FTC?1, Gül?ah A?IK2 
1Sakarya Üniversitesi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, SAKARYA 
2Afyon Kocatepe Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, AFYONKARAH?SAR
[s. 140 - 146]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ACINETOBACTER TÜRLER?NDE D?RENÇ PROF?L?N?N ?NCELENMES?
Investigation of Resistance Profiles of Acinetobacter spp. Isolated from Clinical Specimens

Özlem K?R??C?1, Esra ÖZKAYA1, Ahmet ÇALI?KAN1, Sevinç ÖZDEN2, Sümeyra ALKI? KOÇTÜRK3 
1Kahramanmara? Necip Faz?l ?ehir Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, KAHRAMANMARA? 
2Kahramanmara? Necip Faz?l ?ehir Hastanesi Kad?n Do?um ve Çocuk Hastal?klar? Ek Hizmet Binas?, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, KAHRAMANMARA? 
3Kahramanmara? Necip Faz?l ?ehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binas?, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, KAHRAMANMARA?
[s. 147 - 157]
ÇOCUKLARDA AKUT ?NFEKS?YÖZ GASTROENTER?TLERE GENEL YAKLA?IM
General Evaluation of Acute Gastroenteritis in Children

Ahmet GÜLEN1, Mustafa HACIMUSTAFAO?LU2 
1Bursa ?evket Y?lmaz E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, BURSA 
2Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, BURSA
[s. 158 - 166]
BAKTER?LERDE SAPTANAN YEN? D?RENÇ MEKAN?ZMALARININ YANSIMALARI
Reflections of Novel Bacterial Resistance Mechanisms

Dolunay GÜLMEZ
Hacettepe Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 167 - 172]
A?IZ SA?LI?ININ YEN? TANIMI: A?IZ M?KROB?YOMU
The New Definition of Oral Health: Oral Microbiome

Güven KÜLEKÇ?
?stanbul Üniversitesi Di? Hekimli?i Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, ?STANBUL
 Juan Samuel Authentic Jersey