ANKEM Dergisi Yıl:2013 Cilt:27 Sayı:2

Cilt 27 • Say? 2 • 2013  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 1 - 2]
?çindekiler
Contents

 
[s. 3 - 3]
28.ANKEM ANT?B?YOT?K VE KEMOTERAP? KONGRES? ARDINDAN (22-26 May?s 2013)


 
[s. 49 - 54]
KARBAPENEM D?RENÇL? KLEBSIELLA PNEUMONIAE SU?LARINDA OXA-48 VE KPC VARLI?ININ ARA?TIRILMASI
An Investigation on the Presence of OXA-48 and KPC in Carbapenem Resistant Klebsiella pneumoniae Strains

?hsan Hakk? Ç?FTC?1, Engin KARAKEÇE1, Gül?ah A?IK2, Tayfur DEM?RAY1, Halil ER2 
1S.B. Sakarya Üniversitesi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, SAKARYA 
2Afyon Kocatepe Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, AFYONKARAH?SAR
[s. 55 - 59]
?SHALL? HASTALARIN DI?KI ÖRNEKLER?NDE CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOKS?N A/B SIKLI?ININ ARA?TIRILMASI
The Investigation of Frequency of Clostridium difficile Toxin A/B in Stool Samples of Patients with Diarrhea

Zübeyde LALE1, Funda DO?RUMAN AL1, I??l F?DAN1, Gülcan ADIYAMAN1, Emine YE??LYURT1, Seçil ÖZKAN2, Kayhan ÇA?LAR1 
1Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA 
2Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Halk Sa?l??? Anabilim Dal?, ANKARA
[s. 60 - 63]
KAN KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?LARINDA ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ
Antibiotic Resistance in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Blood Cultures

Asiye ALTINÖZ AYTAR, ?ükrü ÖKSÜZ, ?dris ?AH?N, C. Elif ÖZTÜRK, Fatma AVCIO?LU
Düzce Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DÜZCE
 
[s. 64 - 69]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN MET?S?L?NE D?RENÇL? STAF?LOKOK SU?LARINDA DAPTOM?S?N ETK?NL???N?N ARA?TIRILMASI
Investigation of Daptomycin Activity Against Methicillin Resistant Staphylococci Isolated from Clinical Samples

Hayrunisa HANCI1, M. Hamidullah UYANIK1, Dilek B?L?C?1, Ay?e ALBAYRAK2, Ahmet AYYILDIZ1 
1Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ERZURUM 
2Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ERZURUM
[s. 70 - 74]
KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE SU?LARININ ANT?B?YOT?K D?RENC?
Antibiotic Resistance of Streptococcus pneumoniae Strains Isolated from Clinical Specimens

Yeliz TANRIVERD? ÇAYCI1, Hava YILMAZ2, Keramettin YANIK3, Adil KARADA?3, Murat GÜNAYDIN3 
1Ankara Meslek Hastal?klar? Hastanesi, ANKARA 
2Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN 
3Ondokuz May?s Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, SAMSUN
[s. 75 - 79]
MARD?N KADIN DO?UM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANES?’NDE 0-5 YA? ARASI AKUT GASTROENTER?TL? ÇOCUKLARDA ROTAV?RÜS VE ADENOV?RÜS SIKLI?ININ BEL?RLENMES?
Determination of Rotavirus and Adenovirus Frequency Among 0-5 Year Old Children with Acute Gastroenteritis in Mardin Gynecology and Children Diseases Hospital

Bar?? Ata BORSA1, Hrisi BAHAR TOKMAN2, Penbe ÇA?ATAY3 
1?stanbul Kemerburgaz Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
2?stanbul Üniversitesi Cerrahpa?a T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL 
3?stanbul Üniversitesi ?stanbul T?p Fakültesi, Biyoistatistik ve T?p Bili?imi Anabilim Dal?, ?STANBUL
[s. 80 - 82]
LISTERIA MONOCYTOGENES’E BA?LI SEPS?S: B?R OLGU SUNUMU
Sepsis Due to Listeria monocytogenes: A Case Report

Neval A?U?1, Nisel YILMAZ1, ?erife Solmaz MEDEN?2, Lütfiye KUZUCU1, Nur?en AKGÜRE1 
1S. B.Tepecik E?itim Ara?t?rma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?ZM?R 
2S. B.Tepecik E?itim Ara?t?rma Hastanesi, Dahiliye Klini?i, ?ZM?R
[s. 83 - 91]
KOZMET?K ÜRÜNLERDE KORUYUCU MADDE KULLANIMI VE KORUYUCU ETK?NL?K TESTLER?
The Use of Preservatives in Cosmetic Products and Their Efficiency Testing

A.Seher B?RTEKSÖZ TAN, Mayram TÜYSÜZ
?stanbul Üniversitesi Eczac?l?k Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?STANBUL
 
[s. 92 - 95]
ÇOCUKLARDA RETROFAR?NGEAL APSE
Retropharyngeal Abscess in Children

Solmaz ÇELEB?
Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, Çocuk Enfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, BURSA
 
[s. 96 - 105]
?NTRAVENÖZ KATETER ?NFEKS?YONLARI: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
Intravenous Catheter Infections: Problems and Solutions

Özlem TÜNGER1, Mustafa T?REL?2 
1Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, MAN?SA 
2Celal Bayar Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, MAN?SA
 John Franklin-Myers Womens Jersey