ANKEM Dergisi Yıl:2010 Cilt:24 Sayı:4

Cilt 24 • Say? 4 • 2010 « Geri
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 183 - 187]
?NVAZ?F ASPERG?LLOZ KU?KULU HASTALARDA GALAKTOMANNAN ANT?JEN TEST? SONUÇLARININ DE?ERLEND?R?LMES?
Evaluation of the Results of Galactomannan Antigen Test of Invasive Aspergillosis Suspected Patients

Sema KEÇEL? ÖZCAN1, Birsen MUTLU2, Süleyman AKSOY2, Abdulllah HACIHANEF?O?LU3 
1Kocaeli Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KOCAEL? 
2Kocaeli Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, KOCAEL? 
3Kocaeli Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Hematoloji Bilim Dal?, KOCAEL?
[s. 188 - 192]
PSEUDOMONAS AERUGINOSA ?ZOLATLARININ ANT?B?YOT?K DUYARLILIKLARININ DE?ERLEND?RMES?: ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE AZALAN DUYARLILIK*
The Evaluation of Antibiotic Susceptibilities of Pseudomonas aeruginosa Isolates: Decreasing Susceptibilities to Various Antibiotics

Elif AKTA?, H. Agah TERZ?, Canan KÜLAH, Füsun CÖMERT
Karaelmas Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ZONGULDAK
 
[s. 193 - 197]
ÜR?NER S?STOSKOP KONTAM?NASYONU SONRASI GEL??EN HASTANE KAYNAKLI BURKHOLDERIA CEPACIA SALGINI*
An Outbreak of Nosocomial Burkholderia cepacia Infection due to Contamination of Urinary Systoscope

Süda TEK?N KORUK1, Mehmet BAYRAKTAR2, ?brahim KORUK3, Leyla YILMAZ4 
1Harran Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ANLIURFA 
2Harran Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ANLIURFA 
3Harran Üniversitesi T?p Fakültesi, Halk Sa?l??? Anabilim Dal?, ?ANLIURFA 
4Harran Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Kontrol Komitesi Hem?iresi, ?ANLIURFA
[s. 198 - 201]
ÜROPATOJEN ESCHERICHIA COLI SU?LARININ ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONLARININ TEDAV?S?NDE SIK KULLANILAN ANT?BAKTER?YEL AJANLARA DUYARLILIKLARI*
Susceptibility of Uropathogen Escherichia coli Strains to Commonly Used Antibacterial Agents in Urinary Tract Infections

Vicdan KÖKSALDI MOTOR1, Murat TUTANÇ2, Vefik ARICA2, Seçil ARICA3, Bedir AY4 
1Mustafa Kemal Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, HATAY 
2Mustafa Kemal Üniversitesi T?p Fakültesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Anabilim Dal?, HATAY 
3Mustafa Kemal Üniversitesi T?p Fakültesi, Aile Hekimli?i Anabilim Dal?, HATAY 
4Özel ?stanbul Hastanesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Servisi, VAN
[s. 202 - 208]
YED? YILLIK DÖNEMDE KAN KÜLTÜRLER?NDEN ?ZOLE ED?LEN CANDIDA TÜRLER?N?N RETROSPEKT?F OLARAK ?NCELENMES?*
A Retrospective Investigation of Candida Species Isolated from Blood Cultures during a Seven-year Period

Berna GÜLTEK?N, Mete EY?GÖR, Murat TELL?, Meltem AKSOY, Neriman AYDIN
Adnan Menderes Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, AYDIN
 
[s. 209 - 214]
TOPLUM VE HASTANE KAYNAKLI ?NFEKS?YONLARDAN ?ZOLE ED?LEN GSBL POZ?T?F ESCHERICHIA COLI SU?LARINDA T?GES?KL?N DUYARLILI?ININ ARA?TIRILMASI*
Investigation of Tigecycline Susceptibility of Extended Spectrum Beta-lactamase Positive Escherichia coli Strains Isolated from Community and Nosocomial Infections

?ahinan KARLI1, Nurgül CERAN1, ?pek GENÇ1, Asuman ?NAN1, Derya ÖZTÜRK1, Cihan TA?DEM?R2, Bülent UZUN2, Sebahat AKSARAY2, Pa?a GÖKTA?1 
1Haydarpa?a Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, ?STANBUL 
2Haydarpa?a Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?STANBUL
[s. 215 - 219]
ÇE??TL? KL?N?K ÖRNEKLERDEN ?ZOLE ED?LEN ACINETOBACTER BAUMANNII SU?LARININ ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ ORANLARININ ARA?TIRILMASI
Investigations of Antibiotic Resistance of Acinetobacter baumannii Strains Isolated from Various Clinical Samples

Murat ARAL, Serpil DO?AN, Nuriye ?smihan Ece PAKÖZ
Kahramanmara? Sütçü ?mam Üniversitesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, KAHRAMANMARA?
 
[s. 220 - 226]
RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI ERKEN DÖNEMDE GÖRÜLEN ÜR?NER S?STEM ?NFEKS?YONLARININ EP?DEM?YOLOJ?S? VE R?SK FAKTÖRLER?*
Epidemiology and Risk Factors of Early Urinary Tract Infections After Renal Transplantation

Arkun AYTUTULDU1, Behice KURTARAN2, Saime PAYDA?3, Asl?han CANDEV?R2, Mustafa BALAL3, Erkan DEM?R1, Ye?im TA?OVA2, U?ur ERKEN1 
1Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dal?, ADANA 
2Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ADANA 
3Çukurova Üniversitesi T?p Fakültesi, ?ç Hastal?klar? Anabilim Dal?, Dahiliye Nefroloji Bilim Dal?, ADANA
[s. 227 - 230]
ÜRETR?T ÖN TANILI HASTALARDAN ?ZOLE ED?LEN UREAPLASMA UREALYTICUM VE MYCOPLASMA HOMINIS SU?LARININ ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE KAR?I DUYARLILIKLARININ BEL?RLENMES?
Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis Susceptibility to Various Antibiotics in Patients with Prediagnosed Urethritis

Süleyman PEL?T, M. Emin BULUT, Banu BAYRAKTAR
?i?li Etfal E?itim Ara?t?rma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar?, ?STANBUL
 
[s. 231 - 233]
HAFNIA ALVEI’N?N NEDEN OLDU?U AKUT GASTROENTER?T OLGUSU
A Case of Acute Gastroenteritis Caused by Hafnia alvei

Nuran ARSLAN KARABULUT1, Mukaddes ÖZGÜR2, Muhammed KARABULUT3 
1I?d?r Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, I?DIR 
2K?rklareli Devlet Hastanesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Klini?i, KIRKLAREL? 
3I?d?r Devlet Hastanesi, Çocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Klini?i, I?DIR
[s. 234 - 236]
NAD?R B?R CERRAH? ALAN ?NFEKS?YONU ETKEN?: SPHINGOMONAS PAUCIMOBILIS (OLGU SUNUMU)
A Rare Agent in Surgical Site Infection: Sphingomonas paucimobilis (A Case Report)

Esra ERDEM KIVRAK1, Meltem I?IKGÖZ TA?BAKAN1, An?l Murat ÖZTÜRK2, O?uz Re?at S?PAH?1, Alper TÜNGER3, Hüsnü PULLUKÇU1, M. Halit ÖZYALÇIN2 
1Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R 
2Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Ortopedi Anabilim Dal?, ?ZM?R 
3Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
[s. 237 - 237]
B?L?MSEL HAKEMLERE TE?EKKÜR


 
[s. 238 - 242]
*KONU ?NDEKS?


 
[s. 243 - 246]
*YAZARLAR ?NDEKSi
 
 Paul Stastny Authentic Jersey