ANKEM Dergisi Yıl:2010 Cilt:24 Sayı:3

Cilt 24 • Say? 3 • 2010  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 111 - 116]
GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ TESP?T?NDE KULLANILAN BAZI FENOT?P?K TESTLER?N KAR?ILA?TIRILMASI*
Comparison of Various Phenotypic Methods in Detection of Extended-spectrum Beta-lactamases

C. Elif ÖZTÜRK1, A. Demet KAYA2, Muhterem YÜCEL3, Emel ÇALI?KAN1, Mustafa BEHÇET4, Handan ANKARALI5
1Düzce Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DÜZCE 
2Nam?k Kemal Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, TEK?RDA? 
3S.B. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, DÜZCE 
4S.B. Yalova Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvar?, YALOVA 
5Düzce Üniversitesi T?p Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dal?, DÜZCE
[s. 117 - 123]
PSEUDOMONAS AERUGINOSA SU?LARINDA ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ VE BETA-LAKTAMAZ ORANLARI
The Rates of Antimicrobial Resistance and Beta-lactamases in Pseudomonas aeruginosa Strains

C. Elif ÖZTÜRK1, Hilal TÜRKMEN ALBAYRAK1, Asiye ALTINÖZ1, Handan ANKARALI2 
1Düzce Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, DÜZCE 
2Düzce Üniversitesi T?p Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dal?, DÜZCE
[s. 124 - 129]
YATAN HASTALARDAN ?ZOLE ED?LEN PSEUDOMONAS ?ZOLATLARINDA ANT?B?YOT?K D?RENC?*
Antibiotic Resistance in Pseudomonas Strains Isolated from Hospitalized Patients

Mustafa ÖZYURT, Tunçer HAZNEDARO?LU, Orhan BAYLAN, Tu?rul HO?BUL, Nurittin ARDIÇ, Bayhan BEKTÖRE
GATA Haydarpa?a E?itim Hastanesi, T?bbi Mikrobiyoloji Servisi, ?STANBUL
 
[s. 130 - 135]
HASTANE KÖKENL? STAPHYLOCOCCUS AUREUS ?ZOLATLARINDA MLSB, FUS?D?K AS?T VE D??ER ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ*
The MLSB, Fusidic Acid and Various Antibiotic Resistance Rates of Nosocomial Staphylococcus aureus Isolates

Görkem YAMAN1, Aytekin ÇIKMAN1, Mustafa BERKTA?1, Mehmet PARLAK1, Hüseyin GÜDÜCÜO?LU1, Mustafa Kas?m KARAHOCAG?L2 
1Yüzüncü Y?l Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, VAN 
2Yüzüncü Y?l Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, VAN
[s. 136 - 140]
TÜBERKÜLOZ LENFADEN?T: ÜÇ OLGU*
Tuberculous Lymphadenitis: Three Cases

Derya ÇA?LAYAN SER?N1, Hüsnü PULLUKÇU1, Bilgin ARDA1, Mine HEK?MG?L2, Mehmet Sezai TA?BAKAN3, Naim CEYLAN4, Cengiz ÇAVU?O?LU5 
1Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R 
2Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Patoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R 
3Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Gö?üs Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?ZM?R 
4Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R 
5Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
[s. 141 - 144]
POSTOPERAT?F PNÖMON?: ETYOLOJ? VE KL?N?K BULGULAR*
Postoperative Pneumonia: Etiology and Clinical Findings

Adnan ??GÖR
Haliç Üniversitesi, Sa?l?k Bilimleri Enstitüsü, Okmeydan?, ?STANBUL
 
[s. 145 - 151]
POSTOPERAT?F PNÖMON?: ETKENLER?, D?RENÇ VE M?KROB?YOLOJ?K TANI*
Postoperative Pneumonia: Agents, Antibiotic Resistance and Microbiological Diagnosis

Nezahat GÜRLER
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?stanbul
 
[s. 152 - 156]
POSTOPERAT?F PNÖMON?: ÖNLEM METODLARI VE DESTEK TEDAV?*
Postoperative Pneumonia: Preventive Methods and Supportive Therapy

Semih BASKAN
Ankara Üniversitesi T?p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 157 - 161]
POSTOPERAT?F PNÖMON?DE DESTEK TEDAV?*
Supportive Treatment in Postoperative Pneumonia

Kubilay DEM?RA?
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal?, ?ZM?R
 
[s. 162 - 168]
POSTOPERAT?F PNÖMON?DE ANT?B?YOT?K TEDAV?S?*
Antibiotic Treatment in Postoperative Pneumonia

?ftihar KÖKSAL
Karadeniz Teknik Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, TRABZON
 
[s. 169 - 173]
POSTOPERAT?F PNÖMON?DE PROGNOZ*
Prognosis in Postoperative Pneumonia

Kubilay DEM?RA?
Ege Üniversitesi T?p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal?, ?ZM?R
 
[s. 174 - 181]
DENEY TÜPÜNDEN ECZANE RAFINA: B?R ANT?M?KROB?YAL NASIL GEL??(T?R?L)?R?*
From Test Tube to Drugstore Shelves: How to Develop an Antibiotic?

Nedim ÇAKIR
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ?ZM?R
 Dez Bryant Womens Jersey