ANKEM Dergisi Yıl:2010 Cilt:24 Sayı:2

Cilt 24 • Say? 2 • 2010  
Tam Metin Ba?l?k ve Yazarlar
[s. 55 - 60]
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE’N?N MENENJ?T DI?I KL?N?K ?ZOLATLARINDA PEN?S?L?N D?RENC? ?LE SEROT?P ?L??K?S? VE BAZI ANT?B?YOT?KLERE D?RENÇ
Penicillin-resistance and Serotypes Relationship in Streptococcus pneumoniae Clinical Isolates and Resistance to some Antibiotics

Murat TELL? , Mete EY?GÖR , Berna GÜLTEK?N , Neriman AYDIN 
Adnan Menderes Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, AYDIN
 
[s. 61 - 64]
GEN??LEM?? SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SAPTANMASINDA ?K?NC?, ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ KU?AK SEFALOSPOR?NLER?N Ç?FT D?SK S?NERJ? TEST?NDE KULLANILMASI VE SEFOKS?T?N DUYARLILI?I
The Use of Second, Third and Fourth Generation Cephalosporins in Double Disk Synergy Test for Detection of Extended-spectrum Beta-lactamases and the Susceptibility of Strains to Cefoxitin

Birgül KAÇMAZ 1, Gülden ECE 2 
1Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvar?, Ankara 
2Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Ankara
[s. 65 - 70]
DOKUZ EYLÜL ÜN?VERS?TES? HASTANES?’NDEK? DOM?NANT MET?S?L?NE D?RENÇL? STAPHYLOCOCCUS AUREUS SU?UNUN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE T?PLEND?R?LMES?
Molecular Typing of the Dominant Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Strain at Dokuz Eylül University Hospital

M. Cem ERGON , Meral B?ÇMEN , Zeynep GÜLAY 
Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
 
[s. 71 - 75]
NOZOKOM?YAL PSEUDOMONAS AERUGINOSA ?ZOLATLARINDA DOR?PENEM?N D??ER KARBAPENEMLERLE ?N-V?TRO KAR?ILA?TIRMALI ETK?NL???
Comparative in vitro Activity of Doripenem with other Carbapenems against Nosocomial Pseudomonas aeruginosa Isolates

Derya TOZLU KETEN , Özlem GÜZEL TUNÇCAN , Murat D?ZBAY , Dilek ARMAN 
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 76 - 81]
GENTAM?S?N VE ?M?PENEM ETK?S?NDE PSEUDOMONAS AERUGINOSA QUORUM SENSING YANITLARI VE B?YOF?LM ÜRET?M?: ?N-V?VO MODELLEME
Pseudomonas aeruginosa Quorum Sensing Responses and Biofilm Production under the Influence of Gentamicin and Imipenem: In Vivo Modelling

Meral KARAMAN 1, Osman YILMAZ 1, Vahide BAYRAKAL 2, ?. Hakk? BAHAR 2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, Multidisipliner Laboratuvarlar?, ?ZM?R 
2Dokuz Eylül Üniversitesi T?p Fakültesi, T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, ?ZM?R
[s. 82 - 85]
STER?L P?YÜR?L? KADINLARDA UREAPLASMA UREALYTICUM VE MYCOPLASMA HOMINIS VARLI?ININ ARA?TIRILMASI
Invesigation of the Presence of Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis in Women with Sterile Pyuria

Kutay SARSAR , M. Derya AYDIN 
?stanbul T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Çapa, ?stanbul
 
[s. 86 - 91]
KAN KÜLTÜRLER?NDEN SOYUTLANAN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SU?LARINDA GSBL SIKLI?I VE ERTAPENEM DAH?L ÇE??TL? ANT?B?YOT?KLERE ?N-V?TRO DUYARLILIKLARI
ESBL Production and Susceptibility to Various Antibiotics Including Ertapenem in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Blood Cultures

M. Hamidullah UYANIK , Hayrunisa HANCI , Halil YAZGI , Murat KARAME?E 
Atatürk Üniversitesi T?p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?, Erzurum
 
[s. 92 - 95]
B?R ARA?TIRMA HASTANES?NDE CERRAH? PROF?LAKS? UYGULAMALARININ GÖZDEN GEÇ?R?LMES?
Review of Surgical Prophylaxis Practice in a Teaching Hospital

Nazan TUNA 1, Aziz Ö?ÜTLÜ 1, Özlem SANDIKÇI 2, Sevgi CEYLAN 2, Hasan Tahsin GÖZDA? 1, Fatih ALTINTOPRAK 3, O?uz KARABAY 1 
1Sakarya E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i, Adapazar?, SAKARYA 
2Sakarya E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komite Hem?iresi, Adapazar?, SAKARYA 
3Sakarya E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Cerrahi Klini?i, Adapazar?, SAKARYA
[s. 96 - 101]
PED?ATR?DE ALT SOLUNUM YOLU ?NFEKS?YONLARINDA SORUNLAR
Problems in Pediatric Lower Respiratory Tract Infections

Ayper SOMER 1, Mustafa HACIMUSTAFAO?LU 2 
1?stanbul Üniversitesi ?stanbul T?p Fakültesi Pediatrik ?nfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, ?STANBUL 
2Uluda? Üniversitesi T?p Fakültesi Pediatrik ?nfeksiyon Hastal?klar? Bilim Dal?, BURSA
[s. 102 - 106]
KANSER HASTALARINDA ?NFEKS?YON
Infections in Cancer Patients

Esin ?ENOL 
Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?, ANKARA
 
[s. 108]
25.ANKEM ANT?B?YOT?K VE KEMOTERAP? KONGRES? ARDINDAN

 
 Jerome Brown Jersey